Het verwijderen van de afgoden uit het menselijk hart  in de Apocalyps

2 september 2015, 18 Elul, 5775

"Want eenzelfde lot treft mensen en dieren: beiden ademen hetzelfde leven, beiden sterven dezelfde dood."(Prediker 3:19)

Beste vrienden!

We komen dichter bij het Hebreeuwse Nieuwe Jaar en de dgen voor alle Najaarsfeesten, zijn er om te dienen om tot inkeer te komen en tot bekering [ed. : van al onze eigen 'dode werken'. Doodlopende wegen, die nergens toe leiden]. Deze onderwijzing is uitgebreid en diep en vereist dat u bedachtzaam leest en de woorden op u in laat werken.

Genesis 1:26 zegt: "En God sprak‘Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt."

Hier zijn we al waar we wezen moeten beste vrienden! Aan het eind van het hoofdstuk staat dat waarin we verder komen in het proces van het naderen tot het einde der dagen en het einde van de straf van de verstopte afwezigheid van G-d in ons hart, zoals het was in de tuin van de hemel. Inderdaad, we zien uit en verlangen naar de bevrijding van het 'gevoel van de verbannen scheiding van G-d', om terug te keren tot deze volmaakte realiteit, zoals in Jeremia 31:33 beschreven: " Dit is het nieuwe verbond dat Ik in de toekomst met Israël sluit – Ik schrijf mijn Wet in hun binnenste, Ik grif die in hun hart. Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mijn volk zijn. " Maar daar zijn we nog niet! We zitten nog midden in het pijnlijke proces dat noodzakelijk is om de vreemde goden uit ons midden weg te doen en vandaag zullen we ingaan op de  'cultuur van lichamelijke sport' (afkomstig uit de Griekse en Romeinse culturen) die verantwoordelijk gehouden kan worden voor de vernietiging van de mensheid.

Je kunt rustig stellen dat sport vandaag de dag een vitaal onderdeel is van ons leven en speciaal voor de jongere generatie, die al veel te veel zit overdag. Het werk wat ze doen is vaak technisch van aard en vaak wordt er meer gegeten dan noodzakelijk is.

Ik ben met opzet begonnen met het verhaal aan het begin van de bijbel, waar geschreven wordt over de schepping van de mensheid en het staat geschreven dat de Almachtige hen als man en vrouw maakte. Dat betekend dat we allemaal iets mannelijks en iets vrouwelijks in ons meedragen als persoon. Mannelijke en vrouwelijke dominantie is in beiden terug te vinden. Wanneer de karakters goed uitgebalanceerd zijn, is de situatie zoals die zijn moet (namelijk gezond). Met de verjaging uit het paradijs, kreeg de man de opdracht om "in het zweet zijns' aanschijns zijn brood te verdienen". In deze periode hoefde de eeste mensen niet aan sport te doen, omdat ze constant in beweging waren en er geen sprake was van een "geavanceerde generatie", zoals in onze tijd het geval is. Met een duw op een knop rijden we auto, vliegen we in een vliegtuig en varen we op schepen.

"Nu zullen we beginnen met het goddelijke in ons" roept de sport-cultuur vandaag : Veel mensen doen buitensporig aan  sportactiviteiten, om hun lichaam (als een modeverschijnsel) te verfraaien, en de sport verandert hierdoor in een vreselijke idool waardoor de mens, zijn volledige aandacht schenkt aan zijn fysieke kwaliteiten. Het versterkt zijn egocentrische aard en ziel, als een menselijk dier. Het betekent dat, zo lang als u met u lichaam bezig bent, het lichaam meer van u eist.

We moeten niet de fout maken dat we de woorden in de Bijbel (dat het lot van de mens en het dier gelijk is) opvatten als "dat we nooit meer dan een dier kunnen worden", ook al zijn er mensen die soms handelen als dieren, maar dat we een enorme geschenk van G-d hebben gehad: een innerlijke vonk die "Zijn Beeld en Gelijkenis" heet! En, het lijkt erop dat datgene waar de mens in verschild van de dieren, de mogelijkheid is om te kiezen tussen goed of slecht! Het is een groot voorrecht maar ook een hele kritische. Het kijkt heel nauw en vergt menselijke inspanningen om ons zo te gedragen als een mens, dat het 'dier' in onze ziel niet de overhand laat krijgen, zoals werd vastgesteld bij Kaïn door G-d, voordat hij zijn broer Abel doodde (Genesis 4:6,7): "De heer zei tegen Kaïn: ‘Waarom bent u woedend, en waarom staat uw gezicht zo grimmig? Als u het goede doet, is er opgewektheid; maar doet u het goede niet, dan loert de zonde als belager aan uw deur, klaar om u te grijpen. Zult u hem de baas kunnen blijven?’" …

En nu, laten we gaan zien en proberen te begrijpen wat de de schade is van buitensporige sportactiviteiten, maar ook wat het doel is! Als het doel is om een goed gezond lichaam te hebben, is daar natuurlijk helemaal niets fout aan, het lichaam is de tempel van de ziel! Een ieder moet voor zich bepalen waar de grens ligt waar het beoefenen van een sport terecht is of waar het een niet noodzakelijke grens overschrijdt. Maar als het alleen maar is omdat de cultuur het voorschrijft en het daar alleen maar mee te maken heeft, dan kan er een gevaarlijk punt komen [ed. voor het leven in onze ziel] omdat het de effecten van het dierlijke karakter in ons laat toenemen. Het gaat alleen nog maar om 'mijzelf'! Ik doe dit 'voor mij! Voor mij! Voor mij!..'.

Een ander gevaarlijk aspect is (concentreert u zich hier alstublieft goed), dat vrouwen zichzelf schade toe kunnen brengen door excessieve mannenactiviteiten te doen, die de mannelijke aspecten aanzienlijk ontwikkelen, en door dat te doen, verliezen ze hun zachte natuurlijke vrouwelijkheid.. Het neemt het verschil weg tussen mannen en vrouwen. De kinderen groeien op met een gelijkheid tussen hun vader en hun moeder. Natuurlijk generaliseer ik nu, maar door de jaren heen, hebben veel vrouwen hun "typische vrouwelijke wijsheid" verloren. Hun "ingebouwde natuurlijke instinctieve vrouwelijkheid" die zo nodig is om te bouwen aan een gezonde familie en een warm nest. De mannen worden omgeturnd tot vrouwelijke wezens, omdat het Westen "Gelijkheid voorstaat". Man en vrouw moeten "gelijk" zijn, de verschillen worden weggeredeneerd en het wordt (zoals de Bijbel verbied) zo dat mannen vrouwelijke dingen dragen en omgekeerd. Het is symbolisch, het is hetzelfde als wat er gezegd wordt over het verafgoden van het lichaam en andere externe factoren: het maakt dat de de Goddelijke vonk in onze menselijke ziel [ed.: die ons maakt wat we mógen zijn door Hemelse verordening] vergeten. De goddelijke vonk in de mens die ervoor bedoeld was om de lichamelijke en dierlijke delen in ons wezen te regeren en niet (zoals daaraan tegenover gesteld) het dierlijke in ons te laten overheersen, zoals de tekst uit Genesis laat zien. De Griekse en de Romeinse culturen, vermeerderen angst en stroefheid.

Het is niet eenvoudig om de vooruitgang te veranderen. Echter, die mensen die de betekenis hiervan begrijpen, kunnen dit gedachtengoed voor zichzelf bestuderen en de redenen vinden die veroorzaken [ed.: veroorzaakten] dat mensen, (vanaf het begin, fysiek en het mentaal beschadigt raakten, door een zeer laag gevoel van eigenwaarde (soms zelfs eigen-haat) wat de mensheid in slavernij bracht [ ed. : en brengt] van extreme "externe en cosmetische veranderingen" in plaats van "werken op basis van wie ze zelf zijn, volgens (hun innerlijke zelf)". Te mogen zijn wie je bent, brengt je er toe een "een volwaardig mens" te zijn, zoals we bedoeld zijn 'te zijn' vanaf het begin.

Aan het eind van deze woorden, iets wat deze onderwijzing balanceert: "In beweging zijn (op wat voor vlak dan ook) , is een gezegende ding. Oefeningen zijn van vitaal belang, maar het doel moet zijn "omwille van de hemel". Het proces waarin we zitten moet een proces zijn waarin onze we harnas-achtige beschermende barrières en het opdelen van allerlei zaken in ons dagelijkse bestaan, verwijderen."


Volgende week zullen we u een bericht sturen waarin alle activiteiten opgenomen zijn, die overal in het land ondernomen worden.

Mijn hartelijke groeten,
Daniel Braun


Geloof en de betekenis ervan in deze “Dagen van Apocalyps”

19 augustus 2015, 4 Elul, 5775


Shalom Chaverim!

Het is niet ongewoon voor geleerden door de generaties van Israël heen om hun uitspraken te baseren op wat geschreven is over het einde van de dagen. Een grote bemoediging zal zijn als een geneesmiddel voor mensen die het aannemen: het is geloof! Hier moeten we dieper op in gaan om het woord “geloof” (ed. “emoena”) te kunnen pakken. We zullen eenvoudig beginnen en vandaar dieper reiken.

Zoals al vele malen eerder gezegd is, zal de oude, bekende, wereld in elkaar storten en tot een ruïne worden. Dat betekent dat alle valse zekerheden weg zullen vallen! Zo'n situatie laat een mens als een afgevallen boomblad achter. Het verleden bestaat niet meer; het nieuwe is nog niet begrepen en gezonken in de diepten van het bewustzijn. Het is helemaal niet eenvoudig en eist verbetering en verfijning van ieders ideeën en geloven, die gedurende duizenden jaren ontwikkeld is. Maar voor die verfijning moet het geloof totaal zijn! Zonder geloof zal men zich voelen alsof “de grond zich onder hun voeten geopend heeft en er geen basis of hoop is”.

Hier gaan we dieper , om te checken wat opbouwend en gezond geloof is! En wat minimaal geloof is, die de mens als een (geestelijke) baby achterlaat, waarbij het idee van G'd als een sociale werker ontstaat. G'd van Wie verwacht wordt dat Hij onze noden voldoet volgens ons kinderlijk begrijpen. Ik vraag u, mijn lezers, om uw volle aandacht te schenken aan mijn brief en geduld te hebben met wat u leest: Het kinderlijk geloof wordt geïnterpreteerd als; “iemand hebben die antwoordt volgens mijn wil, mijn noden en mijn gebeden, opgevult door de Almachtige, die voorziet in “Supermarkten en grote winkelketens vol zoetigheid en verzorging en meer”. Zo'n geloof wordt genoemd: een catastrofaal geloof! 

Het is geweldig om in deze dagen tot de voor de hand liggende conclusie te komen, dat er inderdaad niemand is zoals de Allerhoogste! Maar hier komt een gevaarlijke punt om de hoek kijken: Gezond geloof, brengt een mens er toe om te begrijpen dat de eeuwigheid ons een betere wereld geeft, maar dat er wel van ons gevraagd wordt dat we de schermen, de partities (ed. : onderverdelingen in ons (geloofs)leven en als persoon?) en de illusie van het “afgescheiden zijn” afbreken. We moeten teruggaan naar onze Vader in de Hemel als zonen, onze Vader zal zijn als een stroom van licht in onze ziel, duidelijk en rechtstreeks, zonder de aanwezigheid van het gevoel “(af)gescheiden te zijn”.

Waar geloof, geeft uiting aan het inzicht in de kracht van het kweken van geestelijk volwassenheid , waardoor alle gebeden acceptabel worden. We moeten begrijpen dat de hele vorm van vragende gebeden, eigenzinnigheid en gebeden gebaseerd op een comfortabel leven en fictief sereniteit de menselijke ziel laat verleppen en haar achterlaat als een baby... Dit alles zal volledig verdwijnen!

Echt geloof begrijpt dat, om volwassenheid te bereiken, G-D niet altijd onze gebeden duidelijk beantwoordt, speciaal wanneer het gebeden zijn die volgens onze oude inzichten en patronen gebeden zijn. Patronen die we geleerd hebben in de relatie met de Almachtige. Dit premature geloof, laat mensen achter in hun (geestelijk) kind-zijn, waarbij ze blijven vragen om hun (geestelijke) fles en fopspeen. Aan het eind van de tijd, laat waar geloof ons weten en begrijpen, dat alles wat wij ervaren als slechte omstandigheden, in feite voor ons de goede omstandigheden zijn om geestelijk volwassen te worden. G-d wil mensen die leven, die, terwijl ze in het duister tasten zichzelf proberen te verbeteren, hun (levens)gebied proberen uit te breiden, om te groeien naar een breder wereldbeeld. Zoals de profeet Jesaja al profeteerde: "Het volk dat wandelt in het duister, heeft een groot licht gezien." Een geloof dat zo functioneert zoekt niet naar instant oplossingen, op basis van eigenwijsheid en egocentrische verlangens. Veel mensen, voelen zich gefrustreerd door te denken dat ze gelovigen zijn. Ze huilen (ed. onder de omstandigheden) en beklagen zich dat hun gebeden niet worden gehoord; hun verzoeken en (geestelijke) boodschappenlijstjes niet zijn ingevuld. Aan u lieve vrienden moet ik zeggen: het tegendeel is waar! Soms, wanneer we niets ontvangen, is dat beter voor ons, omdat het de herinnering terugbrengt van de oude gedachtenpatronen. Door niet te ontvangen waar je om gevraagd hebt, zijn we verplicht aan onszelf te werken; is de manier waarop wij handelen wel de juiste? Hierdoor gaan we zoeken naar andere manieren om ons levenpad te bewandelen. We moeten creatief worden om niet te blijven steken in de oude patronen van vroeger.

Opnieuw een waarschuwing. Onvolwassen geloof zegt: “Ik zal deze situatie op deze manier oplossen” of “ik geloof hier of daar in”. Door het zus of zo te doen, zal ik uiteindelijk winnen en de beloningen van rust en overvloed verkrijgen. Maar dat is niet waar! In onze generatie, kunnen we niet meer vragen om het bekende en het vertrouwde. We moeten vragen om begrip van onze ziel, om de nieuwe wind uit de hemel te horen en de verborgen aanwijzingen te ontvangen; elk moment dat we ademen; ze zijn net als de berichten uit hemel die ons een nieuw bewustzijn geven. Het begint langzaam en komt langzaam aan naar beneden, naar de ziel van de aarde en de ziel van de mensheid.

Gezond geloof, zal in ons innerlijk zijn als een groot licht, ondanks de duisternis die we nu zien. Alles wat er nu gebeurt is voor ons bestwil, in het belang van onze redding en zal ons verder brengen en uit laten groeien boven een egocentrisch denken.

P.S. Ware rust, is om te weten “wat er geschreven staat” en op die manier zal de uitdaging van de doorgang naar de nieuwe wereld een stuk gemakkelijker zijn.

Daniel

Tzur Itzchak

Shalom! Dit is de foto van mijn dochter Lia en haar vriendin Valeria. Ze zitten voor de supermarkt van Tzur Itzchak op deze hete dag, want ze hebben besloten “iets goeds” te doen en ik heb hen aangeboden iets te doen als gift aan stichting “L'Chaim-to-life”. Ze zaten hier tweeënhalf uur om mensen te overtuigen om koele drank te kopen en hun hart te openen. Mensen kwamen nadat ze hier op Facebook over hadden gelezen, alleen om geld te geven. Mijn zoon Yehonatan die pas vijf en een half jaar is, was ook actief en haalde mensen over om te kopen. Het was moeilijk om hen te stoppen toen het laat werd. Ze voelden zich er zo goed bij. We hopen dat onze kleine gave een paar overlevenden zal helpen, die uw hulp nodig hebben.

Met hartelijke groet uit liefde,
Ziv Poran


Nieuws uit het Noorden

Nieuwe aircondtioner voor Jafim

Extreme temperaturen boven de 40 graden blijven Israël als weer een aantal weken raken en het zal waarschijnlijk tot het einde van de maand zo blijven.

Afgelopen week bezocht ik Jafim in Katzrin. Jafim zweette over zijn hele lichaam zittend naast een kleine ventilator. Binnen één week heeft L'Chaim-to-life hem voorzien van een nieuwe energiezuinige aircondtioner. Dit is de eerste aircondtioner in zijn hele leven. Hoe blij en opgelucht is hij nu.. Speciale dank aan de gulle gift van Stichting Shoresh Nederland en Noorwegen, voor de opluchting die het geeft aan de overlevenden, gedurende deze hete zomer.

In Kiryat Shmona bezocht ik alle overlevenden en bracht hen vers voedsel van de markt en coupons om te helpen hun electriciteitsrekeningen te dekken vanwege het intensieve gebruik van de aircondtioners. De oudere modellen gebruiken veel energie en we willen niet dat de overlevenden ze niet gebruiken vanwege hoge rekeningen aan het einde van de maand. Zij drukken allen hun waardering uit voor de band en de voortgaande ondersteuning. Ze kunnen niet wachten tot de bezoeken met de studenten weer starten.

De ziekte van Parkinson van Anatoly Limunsky wordt erger. Dit is heel triest. Anatoly en Larisa wonen op de vijfde etage zonder lift. Ze zullen verhuizen van Kiryat Shmona naar Safet in september. We zullen hen heel erg missen. Larisa's gastvrijheid was altijd geweldig en hun huis was altijd open om de studenten met liefde te ontvangen.

Op het moment dat Klara en ik Ida bezochten, wachtte ze op de taxi die haar naar het ziekenhuis in Safet zou brengen. Haar benen waren gezwollen en rood. Ze heeft een infectie en de medicatie helpt niet. Ida heeft verschrikkelijke pijnen en kan haar lichaam niet bewegen zonder pijn te voelen. Ze roept vanuit haar ziel en vraagt om verlichting. Ze heeft onze gebeden heel hard nodig.

Shalom,
Timek

Modiin

Mijn bezoek aan Janet en Guston was heel goed. Ik ontmoette Guston na zijn behandelingen en hij voelde zicht niet heel goed, verbonden aan de zuurstof zonder kracht en honger. Maar zo snel als ik kwam met koekjes die ik gemaakt had, verscheen een grote glimlach op zijn gezicht en hij proefde ze en genoot ervan. We gingen door hun reisverhalen over de wereld en keken naar de foto's, speciaal de reis naar Toscane met hun hele familie. De herinneringen maakte hen blij en het was goed hun glanzende gezichten te zien. Onze band is heel bijzonder en ik beschouw hen als opa en oma. Ze bedankten me voor mijn bezoek en ik kan nauwelijks wachten tot het volgende bezoek.

Vandaag bezocht ik Shulamit en Chanan. Ze voelden zich niet goed de afgelopen week, maar vandaag gaat het beter en bereiden ze zich voor om twee verjaardagen te vieren: hun kleinzoon en hun achterkleinzoon. We praatten over de goede en slechte situaties in ons land; dat was heel interessant want ze zijn beiden heel intelligent en open. Ik bracht ook hen mijn koekjes en we genoten samen van de smaak.

Dat is het nieuws vanuit Modiin

Hartelijke groeten,
Shir

Dit is ons nieuws van deze week. Het allerbeste toegewenst,

Rivka

Daniel Braun 
E-mail: danielxrw@gmail.com
Tel: 0 (0972) 54 772 3510
Welkom op onze website: www.lechaimtolife.nl

 

Schemertijd – De doorgang tussen de werelden

13 augustus 2015,   28 Av, 5775

Shalom beste vrienden,

Er staat geschreven in Jesaja 42:5-10:
5 "Zo spreekt de heer God, die de hemel geschapen en uitgespannen heeft en de aarde heeft gespreid met alles wat zij voortbrengt, die adem geeft aan de mensen die er wonen en levensgeest aan iedereen die er zijn weg gaat. 6 Ik, de heer, heb u geroepen om heil te brengen, Ik neem u bij de hand, Ik vorm u, en bestem u tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties; 7 om blinde ogen te ontsluiten, om gevangenen uit de kerker te bevrijden, degenen die in de duisternis van de gevangenis wonen. 8 Ik ben de heer, dat is mijn naam, mijn glorie deel Ik met geen ander, Ik geef mijn roem niet aan godenbeelden. 9 Wat vroeger gezegd is kwam uit en Ik kondig u nieuwe dingen aan, Ik laat ze u horen nog voordat ze ontkiemen. 10 Zing een nieuw lied, ter ere van de heer, zijn lof moet weerklinken vanuit de verste hoeken van de aarde; laat de zee ruisen, met alles wat er leeft, de eilanden en hun bewoners."

En HaShem zegt in Jesaja 43:18-19: "18 Gedenk niet langer wat vroeger gebeurd is en geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschied; 19 zie, Ik ga iets nieuws maken, het is al aan het kiemen, weet u dat niet? Ik ga een weg leggen in de woestijn en rivieren in het dorre land.”

Jesaja 43:10-12: "10 Jullie zijn mijn getuigen – godsspraak van de heer – en mijn dienstknecht, die Ik heb uitverkoren, u moet inzien en in Mij geloven, u moet begrijpen dat Ik het ben. Eerder dan Ik werd er geen god gevormd, en ook na Mij zal er geen zijn. 11 Ik, Ik alleen ben de heer, en buiten Mij is er geen redder. 12 Ik kondig aan, red en laat Mij horen, Ik, en geen vreemde god in uw midden. U bent mijn getuigen – godsspraak van de heer: Ik alleen ben God.”

Dit zijn de woorden van de profeet Jesaja en dan nu mijn uitleg hierbij: deze woorden gaan over de laatste dagen, ze symboliseren de fase van de dagen waarin alles nog gaat zoals het altijd ging; zoals we gewend zijn dat de dingen gaan in onn leven. We leven in de overgang van deze bekende wereld naar een een nieuwe wereld, doordat we de Almachtige kennen. Begrijpt u alstublieft goed mijn dierbare vrienden, dat de realisatie hiervan heel dichtbij is. In feite, gaan we terug naar de basale allereerste energievoorziening en van het ongemak er van. Nieuw leven zal komen, net zoals een nieuwe dagvlinder uit haar donkere cocon blijkt te komen.

Wat betekend dit? De starheid van het vasthouden aan oude ideeën, zelfs als ze in hun tijden terecht waren, zijn een tragische vergissing die ons veel De starheid van het vasthouden aan oude ideeën, zelfs als ze in hun tijden terecht, zijn een tragische vergissing die ons veel kost. En hier is de grote regel van toepassing die graag de muziek opent voor onze oren en open harten: de Thora is heilig in de onbegrensdheid, en haar geschiedenis is passend voor de veranderende die stroom die door alle tijden heen loopt als een rivier, voor elke tijd was ze een correcte leermeester.

Op dit moment, moeten we begrijpen dat de melodie van de Torah en de profeten, ons vragen om dieper te gaan en ons doen inzien dat wij haar moeten bestuderen vanuit een hedendaags perspectief. In deze dagen, zal niets ons verder helpen als we vasthouden aan onze oude percepties en in ons rigide denken blijven hangen. Het draagt de geur van dood bij zich, waardoor we bevroren blijven. We moeten het geheim van het 'nieuwe begin' gaan begrijpen en niet terugkeren naar de chaos die vele crises van twijfel, verwarring, ziekten en meer met zich meedraagt. Het vraagt om een levende en voortdurende overgave, afkomstig van een sterkte observatie en het besef dat onze goede G-d ons in deze reis van deze chaos brengt, om het begin en het einde daarvan te zien.

Vanaf dit vertrekpunt moeten we de eerste manifestaties en de nieuwe horizon van de Altijd Aanwezige G-d gaan ontdekken; een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het is een heilige werk van interne harmonie en begrip dat alle twijfels, verwarring en stress, ontstaan wanneer de ziel terug verlangt om terug te keren naar haar vaderland – die van de wetenschap van het kennen van G-d, - en vasthouden aan oude geestelijke gewoonten. Een dergelijk proces vergt moed, nederigheid, en een heleboel innerlijke vrede door te luisteren naar de melodie van de dagen van vernieuwing, welke tot ons komen. We moeten ons herinneren dat de profeet profeteerde: “De mensen die in duisternis wandelden zien een groot licht.” We zullen de realiteit bereiken die bezongen wordt in de Parasha genaamd “Hazinu”.

Deuteronomy 32:39 "Erken dan dat Ik het ben, Ik alleen; er is geen God buiten Mij. Ik ben het die dood maakt en levend. Ik sla wonden en heel ze ook weer. Er is niemand die redt uit mijn hand. ".

Aan het eind van mijn betoog, enkele woorden van troost die verschijnen in het boek van Isiaiah 66 waar de Almachtige de nauwe betrekkingen als een vader voor zijn zoon, uitlegt, wanneer de tijd van de verlossing zal komen: "Want’, zo spreekt de heer, ‘Ik laat vrede naar haar toestromen als een rivier, en de roem van de volken als een beek die buiten zijn oevers treedt. Haar zuigelingen worden op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld. Zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik u troosten: in Jeruzalem zult u getroost worden. Zielsblij zult u het aanschouwen, en uw gebeente zal ontluiken als het groen. De hand van de heer zal zich openbaren aan zijn dienaren, maar zijn woede zal over zijn vijanden komen.”

DanielBeer Sheva

Vorige week kwam ik op bezoek bij Olga die net terugkwam uit het ziekenhuis na een operatie aan haar hart (nadat ze ook nog enige tijd had doorgebracht in een herstelhuis. We zaten midden in een hittegolf. Ze was zo week en hulpeloos, en kon me zelfs niet eens iets aanbieden (zoals ze normaal gesproken tijdens elke bezoek doet). Ze kan niet meer uren hulp krijgen, zelfs al heeft ze dat in deze dagen, veel meer dan ooit, nodig. Het ontbreken van haar familie in de buurt werkt nu heel erg in haar nadeel. De airconditioning gebruikt ze zo min mogelijk omdat ze hier niet de financiële middelen voor heeft... Zelfs dit warme weer kan haar er niet toe brengen de airconditioning te gebruiken... Het is geen gemakkelijke situatie waar ze in zit.

Roza, (101 jaar oud!) is in een stabiele gezondheid, ondanks haar hoge leeftijd, en echt heel lief. Tot voor kort las ze veel (nu niet zo heel veel meer) en ook het T.V. kijken wordt saai voor haar. We speelden Rummy, en ze won het me... Rosa komt niet veel het huis uit.

Ik heb veel telefonisch contact met onze overlevenden en de meeste van hen, kunnen slecht tegen het warme weer, ze krijgen de warmte niet uit hun huisjes vandaan. De airconditioning, lijken te weinig gebruikt te worden; het kost onze overlevenden (financiëel) teveel en daarom ligt de drempel hoog om de airconditioning te gebruiken.

Shabbat Shalom,
EfratPardes Channa

Het bezoek aan Pardes Chana begon heel opwindend met het bezoek aan Rachmill. De wijzigingen zijn onverbloemd en werden gezien op zijn gezicht en in zijn ogen. De behandeling die hij ondergaat helpt hem om zijn geestelijke gezondheid terug te krijgen. Het gaat echt veel beter met hem. Hij is zelfs weer een beetje begonnen met schilderen... Hij zit weer vol met energie en was zeer dankbaar voor mijn bezoek. We konden ook weer een klein beetje met hem praten (Rachmill heeft een attack gehad) en zijn vermogen om zijn gedachten onder woorden te brengen en ook de woorden weer goed uit zijn mond te krijgen, is veel beter dan voorheen. Ik was zo blij voor hem.

Ook, ontmoette ik twee nieuwe overlevenden die deel gaan uitmaken van de groep we willen gaan bezoeken. Isaiahu (Zie de foto.) is 90 jaar oud maar springlevend. Geboren in Hongarije, beroofd van al zijn familie om te werken in een kamp in Oostenrijk alwaar ze een vliegveld te bouwen.
Mordechai, is geboren in Polen, zeer dicht bij de grens met Tsjechië, en liep weg met zijn gezin naar Italië en ging vandaar per boot (vluchtelingen) naar Palestina, helaas werden ze opgevangen en vastgezet in Cyprus. Na een lang jaar werken bereikten ze Palestina (Zie de foto).

Vanaf Rachmill's huis ging ik naar Chaya en Morris, waar ik moest constateren dat Chaya zich wel heel vreemd gedroeg. Nadat een arts geconcludeerd had dat Chaiya te veel te lijden heeft van extreme vermoeidheid was haar gedrag wel te begrijpen. Morris was erg blij om Rabbi Shachar te zien, die kwam met twee van zijn kinderen, die zich voorbeeldig gedroegen en met alle geduld, ter ere van de overlevenden naar hen luisterden. Binnenkort zal het proces (wat Morris met hulp van ons en Ora aangespannen heeft) om een pensioen te krijgen van de staat als Holocaust-overlevende, afgerond worden. Mogelijk dat dit wat meer economische lucht zal geven aan hen.

Aliza, was niet thuis en daarom brachten Rabbi Shachar en zijn kinderen hun tijd bij Benyamin door. Ze hadden een leuke tijd met hem.

De Boarons hebben gezondheidsproblemen, maar houden van onze bezoeken, en proberen ons zo goed mogelijk te ontvangen. Ester was erg blij met ons, en zei dat het voor haar een soort van wonder is dat we steeds weer terugkomen en daar is ze dankbaar voor. Ze geniet van onze aanwezigheid en houd zoveel van het gezelschap van Rabbi Shachar en van de kinderen.

Al onze overlevenden, hebben een mooi pakket met droog voedsel daarin ontvangen.

Wij wachten op de studenten (die nu vakantie hebben) en we plannen de bezoeken samen met hen te beginnen zodra het nieuwe schooljaar begint. Er zit weer een nieuwe golf van warm weer aan te komen volgende week. Wij hopen deze door te komen zonder schadelijke gevolgen voor onze overlevenden.

Een vriendelijke groet en een vredevol weekend toegewenst!
Rivka

 

Beer Sheva

Beer Sheva vorige week kwam ik tot bezoek Olga die kwam net terug naar huis na een operatie in haar hart en nadat hij ook in een convalescent huis, rechtstreeks naar de hittegolf. Ze was zo week en hulpeloos, en zelfs niet kon bieden me (zoals ze doen elk bezoek) een ding. Ze niet meer uren krijgen voor haar helper, zelfs zij moet haar deze dagen, veel meer dan ooit. Het ontbreken van haar familie in de buurt van haar is tegenwoordig zeer affectieve. Ze is niet met behulp van zeer veel de airconditioning omdat ze niet inspanning die... Zelfs het warme weer... Het is helemaal niet gemakkelijke situatie.

Roza,  (101 jaar oud!) is in een stabiele gezondheid, ondanks haar hoge leeftijd, en echt heel lief. Tot voor kort las ze veel (nu niet zo heel veel meer) en ook het  T.V.  kijken wordt saai voor haar. We speelden Rummy, en ze won het me... Rosa komt niet veel het huis uit.

Ik heb veel telefonisch contact met onze overlevenden en de meeste van hen, kunnen slecht tegen het warme weer,  ze krijgen de warmte niet uit hun huisjes vandaan. De  Air Conditioning, lijken ze te weinig te gebruiken; het kost ze (financiëel) veel en daarom ligt de drempel hoog om de Air Conditoning te gebruiken.  

Shabbat Shalom,
Efrat

 

Pardes Channa

Het was het meest opwindende bezoek aan Pardes Chana die begon met het bezoek aan Rachmill. De wijzigingen zijn expliciete, en werden gezien op zijn gezicht en ogen. De behandeling die hij ondergaat helpt hem om zijn geestelijke gezondheid terug te krijgen. Het gaat echt veel beter met hem.  Hij is zelfs weer een beetje  begonnen met schilderen... Hij zit weer vol met energie en  was zeer dankbaar voor mijn bezoek. We konden ook weer een klein beetje met hem praten (Rachmill heeft een attack gehad) en zijn vermogen om zijn gedachten onder  woorden te brengen en het ook goed uit zijn mond te krijgen, is veel beter dan voorheen. Ik was zo blij voor hem.

Ook, ontmoette ik twee nieuwe overlevenden die deel gaan  uitmaken van de groep we willen gaan bezoeken. Isaiahu (Zie de foto.) is 90 jaar oud maar springlevend. Geboren in Hongarije, beroofd van  al  zijn familie om te werken in een kamp in Oostenrijk alwaar ze een vliegveld te bouwen.
Mordechai, is geboren in Polen, zeer dicht bij de grens met Tsjechië, en liep weg met zijn gezin naar Italië en ging vandaar per boot (vluchtelingen) naar Palestina, helaas werden ze opgevangen en vastgezet in Cyprus. Na een  lang jaar werken bereikten ze Palestina (Zie de foto).

Vanaf Rachmill's huis ging ik naar Chaya en Morris, waar ik moest constateren dat Chaya zich wel heel vreemd gedroeg. Nadat een arts geconcludeerd had dat Chaiya te veel te lijden heeft van extreme vermoeidheid en was haar gedrag wel te begrijpen. Morris was erg blij om  R.Shachar  te zien, die kwam met twee van zijn kinderen, die zich voorbeeldig gedroegen en met alle geduld, ter ere van de overlevenden naar hen luisterden.  Binnenkort zal het proces (wat Morris met hulp van ons en Ora aangespannen heeft) om een pensioen te krijgen van de staat als Holocaust-overlevende, afgerond worden. Mogelijk dat dit wat meer economische lucht zal geven aan hen.
Aliza, was niet thuis en daarom brachten R.Shachar en zijn kinderen  hun tijd bij Benyamin door. Ze hadden een leuke tijd met hem. De Boarons, hebben gezondheidsproblemen, maar houden van onze bezoeken, en proberen om ons zo goed mogelijk te ontvangen.   Ester was erg blij met ons, en zei dat het voor haar een soort van wonder is dat we steeds weer terugkomen en daar is ze dankbaar voor. Ze geniet van onze aanwezigheid en houd zoveel van het gezelschap van R.Shachar en van de  kinderen.

Al onze overlevenden, ontvangen een mooi pakket van droog voedsel.

Wij wachten op de studenten die nu vakantie hebben  en we plannen de bezoeken samen met hen te beginnen zodra het nieuwe schooljaar  begint. Er zit weer een nieuwe golf van warm weer  aan te komen volgende week. Wij hopen deze door te komen zonder schadelijke gevolgen hiervan voor onze overlevenden.

Een vriendelijke groet en een vredevol weekend toegewenst!


Rivka    


Nieuws uit het Noorden:

Beste vrienden van "Lechaim",

Het was zo goed om alle overlevenden uit Katzrin en Rosh Pina te ontmoeten.


Rosh Pina

Met Blanka gaat het goed. Mentaal ze is bij de tijd, maar lichamelijk gezien wordt ze ouder  en voor haar dochter Tirza die met haar in hetzelfde huis leeft, is dat moeilijk aan te zien.  Ze kan zich nauwelijks buitenshuis redden. De Russische dame die haar hielp haar met sommige fundamentele behoeften, heeft haar verlaten zonder voorafgaande kennisgeving. Nu is ze op zoek naar een gekwalificeerd nieuwe hulp.
Baruch  HaShem, is Israël's gezondheid  stabiel. Hij was enthousiast over  mijn bezoek. We hebben tijd met elkaar doorgebracht en veel gepraat over zijn verleden. Hij toonde mij een prachtige brief geschreven door de studenten uit Kfar Hanasi tijdens hun laatste bezoek.

Katzrin

Etja kan niet wachten op de nieuwe studenten. Ze houdt van de jongelui en vindt het heerlijk om ze te ontvangen in haar kleine appartementje. Ze vertelt me alle verhalen van haar zoon die getrouwd is met een Nederlands meisje. Ze hebben nu een kindje en ze zal ze bezoeken met Sukkoth. Ze kan niet wachten om naar ze toe te gaan.

Gjenja, haar gezondheid is een klein beetje verbeterd sinds de verhuizing naar het huis van haar dochter. Ze is niet langer alleen. Gjenja spreekt alleen maar Russich en communiceren met haar is niet eenvoudig.

Tsila en Leonid en alle andere overlevenden waren erg dankbaar voor het fruit en de groenten en ook voor de coupons om de electrarekening mee te kunnen betalen. Tsila en Leonid, leven in een kleine donkere kamer, op de manier zoals ze waarschijnlijk ook in de Ukraine geleefd zouden hebben. Tsila spreekt  jiddisch, zodat ik met haar in een soort van gemixt German-Hebreews een gesprek kan voeren. Het leven is voor hen erg zwaar, maar het is een speciaal stel. Ze hebben elkaar ontmoet in het getto en zijn later getrouwd.

Talja, lijdt erg onder lichamelijke pijnen. Ze krijgt hulp van een heel erg lief Filipijnse vrouw die erg goed voor haar zorgt. Talja klaagt nooit, ondanks haar pijn. Ze is een erg creatief persoon; haar hele huis laat zien wat ze ooit zelf gemaakt heeft. Dat kan ze nu niet meer. We wensen haar toe dat ze wat minder pijn mag hebben, zodat haar leven kwalitatief wat plezieriger wordt.

Shlomo was erg gelukkig met mijn bezoek. Het eerste wat hij mij vertelde toen ik binnenkwam was dat hij dat de eerste kleinzoon was geboren en dat hij naar het ziekenhuis moest komen om de ceremony van  de ceremonie van het snijden van de navelstreng mee te maken.  Volgende week zal de Brit Mila plaats vinden [Ed. De besnijdenis van Joodse jongetjes op de achtste dag].  

Met Shaul is het nog steeds hetzelfde. Hij houdt er niet van om te wandelen en oefeningen te doen en die moet hij juist wel doen om zijn gezondheid te behouden.  Shaul richt zijn gedachten op  Japan (om te vluchten van zijn omstandigheden) als een goed voorbeeld van een land waar alles goed geregeld is. Hij weet veel over Japan  en verzamelt elke stukje informatie over dit land wat hij te pakken kan krijgen en dus hebben we gesproken over Japan.

Jafim trof ik in hele slechte conditie aan. De warmte was veel te heftig voor hem. Zijn gezondheid is niet goed  en dus zit Jafim gedurende de dag maar bij zijn ventilator om nog wat koelte te verkijgen. Vanwege mijn bezoek aan hem deed hij zijn shirt uit. Het zweet liep over zijn hele lichaam. Zijn huis ligt er chaotisch bij.  Zijn koelkast was leeg, en hij moest toegeven dat hij zijn electra rekening niet kon betalen.   Hij was heel erg blij met het verse voedsel en de coupons die ik hem kwam brengen.  Ik vroeg hem of hij de hulp wilde aanvaarden van het plaatsen van een airconditioning en hij zei “ja”, dat heb ik heel hard nodig, De zomerse hitte is voor hem niet vol te houden. Jafim zal nooit vragen om hulp, maar ik ben wel heel blij dat hij me (sinds de laatste jaren) is gaan vertrouwen en daardoor eerder vraagt om hulp.  De volgende dag al kon ik Jafim vertellen dat hij deze week nog een brandnieuwe airconditioning zal gaan krijgen. Zijn problemen met de hitte zullen nu heel snel voorbij zijn.  Toda La El!  (Met dank aan de Eeuwige!)  Als het goed is, zal er morgen al iemand komen die een airconditioning op gaat hangen in zijn kleine huisje.  Dank u wel, iedereen die met een open hart aan ons gegeven heeft om de overlevenden te kunnen helpen met de meest basale behoeften om het leven beter voor ze te maken.  

Afgelopen maandag was het 30 dagen geleden dat Willie overleden is..  De rouwperiode, werd afgeslotne met  'Hazchara' (een herdenkingsceremony). De vier kleinkinderen, drie nichtjes en de vader van de kleinkinderen stonden om het graf en baden het Kadish gebed. De jongste kleindochter, had een ontroerende brief geschreven voor haar grootvader. We hebben ook het graf bezocht van de dochter van Willie, die vier jaar geleden overleed.

Willy is begraven naast Miriam, zijn geliefde vrouw.  Sinds de dag van het overlijden van zijn vrouw in 2006 heeft Willie  elke dag maar één vraag aan  God gesteld:  “Waarom moet ik hier nog lijden en mag ik niet bij haar zijn? …..” Nu is de tijd gekomen. Hij is samen met zijn geliefde vrouw in Gan Eden.  Allen die Willie gekend hebben, zullen hem nooit kunnen vergeten. Willy was een oprecht man.  
Timek

Daniel Braun


E-mail: danielxrw@gmail.com
Phone: + 972 54 772 3510
Welcome to our website:  lechaimtolife.org


Degenen die jullie overvielen en ruïneerden zullen jullie verlaten".

30 juli 2015, 15 Av, 5775


Jesaja 49: 16,17:  Zie, Ik heb u in Mijn beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor Mij.
Uw zonen zullen zich haasten, maar uw verstoorders en verwoesters zullen van u uitgaan.
(Joods Orthodoxe bijbel )

Recent besloot het Israëlische hooggerechtshof Joodse huizen te laten vernietigen in Beit El (Bethel in het gebied van Benjamin, Samaria). Opnieuw zien we dezelfde moeilijke situaties voor Joodse mensen, die moeten vechten voor hun huizen tegen…. hun eigen establishment: politie, grenswachten en het Israëlische leger de IDF!!! Hoe pijnlijk is het om te realiseren dat zelfs onze leiders meegesleept worden door de winden van de mode, allerlei dingen te doen die de landen rustig houden, die, wat er ook gedaan wordt, nooit voldaan zullen zijn totdat we in zee gedreven zijn…. De waarheid is er niet. Oppervlakkig lijkt het correct, maar dieper, ergens in de onbekende mist, stuurt de Almachtige de strijd aan. Zelfs al is het verborgen, het doel is er. Door de ruïnes en vernietiging heen kunnen we de complete waarheid vinden door ons te realiseren dat het de tragische feiten zijn die komen wanneer we steunen op valse zekerheid. Het tragische is dat we leiders hebben met een lage standaard van geloof, zodat alle tekenen voor hen verborgen zijn. Het goede nieuws is dat , zoals ik al eerder heb gezegd in dit essay, dat wij de gewone mensen van deze wereld zijn. Hoewel alleen de “onopvallende en onbelangrijke” mensen, we moeten wakker worden en het belang van het moment begrijpen. Om op te staan van tussen de ruïnes door verantwoordelijkheid te nemen voor de redenen achter de vernietiging, zoals: weinig geloof, beloften, blind geloof op menselijke leiders. De strijd en zijn oplossing zijn diep in ons hart, niet alleen de reden te zien van één gebeurtenis of een andere, maar om de hemelse boodschappen te begrijpen die daar doorheen komen om ons de nieuwe orde van de wereld te leren.. een omkering van gedachten van buiten naar binnen.

Hartelijke groet,
Daniel

P.S. Beste vrienden, het weerbericht voor de komende week is: intense hitte.
We vragen u om hulp om onze overlevenden te helpen hun electra rekeningen te kunnen betalen en meer airconditioners te kunnen geven aan wie dat hard nodig heeft.

Onze toegewijdde Timek is inmiddels weer terug uit Nederland en we zijn klaar om de nieuwe studenten te ontvangen.

Uw giften zullen in dankbaarheid ontvangen worden.

Pardes Chana

Vandaag gingen we op bezoek middenop een zeer hete dag. Rabbi Shachar kwam met zijn prachtige zoon Nachman, (opnieuw: de mix van zijn genen maakt zijn kinderen zo indrukwekkend) en ikzelf. Gedrieën begonnen we bij de Boarons die een hoop hulp nodig hebben. We kochten en volle tas met fruit en groente, en het is heerlijk voor ze om het te krijgen. Daarvandaan gingen we naar Zippora. Volgende week is ze uitgenodigd bij haar zus en broer om tot rust te komen. Ze heeft haar kleindochters opgevoed en ze heeft dit soort vakantie hard nodig.


Aliza ontving ons vol vreugde en genoot van Nachman. Ze voelde zich niet goed en heeft ook financiële zorgen die moeilijk op te lossen zijn.
Benyamin was heel blij ons te kunnen ontvangen, zoals gewoonlijk. Zijn hulp zorgt goed voor hem zoals u op de foto kunt zien. Ester was ook dankbaar met ons bezoek en vertelde ons dat haar hart problemen geeft en ze daarvoor onderzoeken krijgt.Aliza

Rachmill was heel boos en wil weg van de plaats waar hij nu woont. Maar het wordt hem niet toegestaan vanwege zijn medische situatie. Zijn twee dochters, die hij al jaren niet meer gezien heeft, kwamen hem bezoeken en hij zag zelfs één van zijn kleindochters. Zij proberen te zien wat ze kunnen doen aan zijn situatie en wij proberen dat ook.

Rachmill met Nachman en Rivka


Chaya had wat hulp van ons nodig en we brachten haar het één en ander, omdat we wisten dat ze anders niet in staat zou zijn om het te krijgen. Zij en Morris zijn in slechte conditie, maar ze weten niet hoe ze er zelf iets aan kunnen doen. Onze vrijwilligster Ora komt naar Chaya, die gezelschap nodig heeft buiten haar familie. Daarom hebben ze het contact nodig met “L'Chaim to life”.Een Shoa-overlevende met Rabbijn Shachar en Nachman.

Dit is ons nieuws voor dit keer.

Shabbat Shalom,
Rivka

Daniel Braun
Email: danielxrw@gmail.com
Tel: 0(0972)54 772 3510
Welkom op onze website: www.lechaimtolife.org

De peridode tussen  de benauwdheden

23 juli 2015,  7 Av, 5775

De periode tussen de  15e Tamuz tot de 9e Av, zijn de de drie weken, die genoemd worden "de tijd tussen de benauwdheden". Klaagliederen 1:3 zegt:
"al haar achtervolgers gingen haar  voorbij in de smalle plaatsen".

De piektijd in deze periode is de 9e Av, bekend bij de Joden als de dag van de vloek en problemen. Door heel de geschiedenis heen begonnen veel tragische gebeurtenissen op deze dag. De eerste gebeurtenis vinden we in het verhaal van de spionnen die uitgezonden waren om Jericho te verkennen.  Bij terugkeer spraken ze negatief en lasterden over wat ze aantroffen in het land  en hierdoor maakte ze dat hun volksgenoten de moed verloren, die tot op dat moment zoveel wonderen hadden zien gebeuren. Ze huilden en gaven de moed op voor niets.  Degenen, die blind waren geloofden hun "overtuigende" negatieve verhalen over het beloofde Land. Praktisch gezien ervaren we vanaf die dag (al decennia lang) de vloek. Vloeken als: de vernietiging van de tempel (twee keer; de tempel van Salomo en de tempel van Herodes
https://www.youtube.com/watch?v=XdBh6dYKaj8&list=PL3Or9itCvCZnSNxbzU03CM0GDpaxq07Em&index=15, de evacuatie van Gush Katif (nabijgelegen Gaza), en vele andere catastrofes in de geschiedenis van Zion.     Al deze tragedisch zijn begonnen met het de zonde van de spionnen  en uitgaande van mijn laatst geschreven regels kunt u zich dan misschien wel voorstellen hoe gevaarlijk het is om leiders van vlees en bloed blindelings te vertrouwen. 

Slechts twee mensen leefden vanuit een andere geest en stonden op een totaal ander niveau in geestelijk opzicht:  Yehoshua de zoon van Nun en Kalev de zoon van Yefunne.  
Wat betekend het om uit een totaal andere geest te leven:
Wanneer een persoon verantwoordelijkheid neemt voor wat hij (of zij) gelooft, en hoe hij  daar invulling aan geeft,  laat dat zien hoe verbonden hij verbonden is met het innerlijke van zijn eigen ziel, wetende hoe te kiezen tussen de waarheid en de leugen. In de mate waarin je hiertoe in staat bent, moet je de moed, de originaliteit hebben, tezamen met een hart dat 'begrijpt',  om geen slaaf te zijn van het gedachtengoed wat gezien wordt als 'zijnde normaal' door het gros van de mensen. Je bent in staat om zuiver te zien en wijs te oordelen.  Wat de meerderheid aanneemt als waar is aan de grillen van de laatste mode / gewoonten onderhevig.  Originaliteit is wanneer je tot de volle overtuiging komt van waarheden (en hierin gelooft) en niets je daarbij  kan bewegen van je standpunt af te zien. Zelfs wanneer mensen die anders denken je zo overspoelen met hun mening (met de bedoeling je tot andere gedachten te brengen) of (spreekwoordelijke) stenen naar je gooien. De laatste is het hart :  Wijze en verstandige harten hebben het vermogen kalm te blijven, de processen die er gaande zijn en de richting  er van (waar het naar toe gaat), te begrijpen, van het begin tot het eind.

Het maakt mogelijk, te worden aangesloten op de gezonde innerlijke intuïtie, waarin de goddelijke vonk zich bevindt en de ervaringen van leven vastgelegd liggen, welke leiden tot een stabiel functioneren  , zonder dat er sprake is van  blaadjes die maar wat heen en weer bungelen in de wind (missende verbindingen) en een goede wortel die de boom (de mens) draagt.

 Dit tekende Joshua en Kalev en ook koning David – alle drie waren ze moedig, authentiek, slim, maar niet helemaal perfect, David had vele fouten die werkten als een katalysator voor continue verbetering , soms ging dat door middel van 'indirecte pijnlijke ervaringen' en waren deze 'hete vuur-situaties' de enige manier waardoor  correctie kon plaats vinden.

Aan het eind van mijn verhaal; hoe kunnen we al deze tot een realiteit maken in ons leven? Hoe kunnen we deze wijze woorden  laten landen in ons eigen leven, met het doel om  dezelfde winst te kunnen behalen in ons leven (in de geest van Kalev, Jeshua en David en vele anderen) ? David leerde ons dat  'de verbetering van onze reis (door dit leven) ligt in het handelen zelf', met als doelstelling 'dat te bereiken wat we bereiken willen'.  Dit kan complicaties opleveren (dit noemen wij meestal problemen) maar het zou wel eens kunnen zijn dat deze situaties de meest kostbare gaven zijn, die we ontvangen.  Het leert ons namelijk wat ons blokkeert en stopt, maar het leidt naar verbetering en een levensbeschouwelijke humor. Dat ligt dichtbij de woorden: "Omdat het zo dichtbij je is, je kunt het doen met je mond en met je hart." (Deuteronomium). De eerste voorwaarde is te accepteren en in je op te nemen dat de reis naar Beth El een reis naar jezelf is, door niet weg te rennen of  verantwoordelijkheid te ontwijken,  maar het tegenovergestelde:  ons eigen falen en pijn onder ogen te zien, want het zijn verborgen parels.

Wat mijzelf betreft, de periode  van "tussen de benauwdheid" staat vooral symbool voor het afscheiden van valse goden; van de   verschrikkelijke 'mode-gerelateerde-geluiden van de symfonie, die de echo zijn van de leugens in hun laatste optreden'.

Daniel


Modiin

Vandaag (dinsdag) heb ik iets zeer verheugends gezien in het huis van het wonderbaarlijke echtpaar Janet en Guston. Het was erg speciaal om te zien wat de nieuwe badkamer voor hun betekende.  Een man,  die Arik heette, kwam op bezoek en had de hoge douchekop en de steunen weggehaald, waardoor de douche een stuk meer comfortabel en veilig werd. Guston had een hele slechte dag met weinig energie en weinig zin om door te zetten en weinig eetlust. Toch was het goed om te zien dat toen ik op bezoek kwam met een heerlijke cake en daarbij ook hun dochter en haar man aanwezig waren (grand grandee?)
zijn gezicht oplichtte en zijn stemming gelijk verbeterde.  Ik heb een deel van het levensverhaal van Guston en Janet gehoord (wat ze hebben meegemaakt tijdens de oorlog). Guston vertelde me van de enorme angst en de isolatie die hij ervaren heeft, toen alle Tunesiche Joden zich moesten verzamelen in een school, wetende wat de Europese Joden overkomen was.  Ze werden naar een werkkamp gestuurd en één van de relaties van Janet is in Auswitz belandt en daar ook vermoord.

Guston en enkele anderen van zijn familie, rende voor hun leven en verstopte zich door gaten te graven op Joodse begraafplaatsen. Op deze manier zijn ze ontkomen aan de Nazis. Dit was ten tijde dat de oorlog bijna op z'n einde liep (Ed. Ook Tunis  is onder de voet gelopen van de Nazis. De bedoeling was om de Joden in het Thuisland uit te moorden, samen met de Arabische bevolking. Maar dat is niet gelukt.)  Janet was nog maar 16 jaar oud toen ze samen met Guston Aliya maakte (in 1951).  Samen hebben ze een prachtig gezin gevormd, waarvan ik een deel vandaag mocht ontmoeten.
Nadat Janet en Guston samen drie jaar lang gevochten hebben tegen de ziekteverschijnselen van Guston, hebben ze  nu een inwonende vrijwilliger geaccepteerd die bij ze zal blijven. Het is niet eenvoudig voor hen om te accepteren, maar Janet was niet meer in staat om alleen voor Guston te zorgen.
Ze zijn uiterst dankbaar voor het wonder van de hulp die "L'chaim" geeft, en er ook nog een kleindochter bij  gekregen hebben bovendien.De badkamer van Guston voor (links) en na de renovatie  (rechts).Nieuwe stangen waaraan Guston zich goed kan vasthouden.
Daarnaast een foto van Arik en Janet.Guston met zijn Shir en kleindochter

Guston, Shir, kleindochter en Janet


Gisteren, heb ik nog een ander echtpaar ontmoet die de Shoa overleeft heeft;  Shulamit, afkomstig van Latvia en Chanan) afkomstig van Oostenrijk. 

We hadden een bijzonder bezoek van drie uur, waarin ik een deel van hun verhaal gehoord heb.  Allebei zijn ze actief in het geven, als  kind al, tijdens de Shoa, hielpen hij en een aantal van zijn vrienden gezinnen, de gevraagd werden uit hun huizen de vertrekken. Op weg naar Israël moest hij door Zweden, Rusland, Egypte en meer, met de Jeugdbeweging waarin hij  actief was. Ze ontmoetten elkaar voor hun diensttijd in het leger, werden verliefd en sinds die tijd zijn ze al 62 jaar gelukkig getrouwd, kregen drie kinderen en hebben klein- en achterkleinkinderen. Het geheim van hun leven als liefhebbend stel is zoals zij zeggen: “elkaar respecteren en niets verbergen. Overal over praten”. Chanan was een succesvol architect en Shulamit werkte met jeugd die schoolverlaters waren en ze had een speciale klas voor deze leerlingen om hen van de straat te houden. Terwijl we praatten over “L'Chaim to life” en sociale actie, vertelde ze me dat haar moeder ook heel actief was met vrijwilligersacties en dat  zij en haar zus ook zo dachten. Ze verhuisden van noord naar centrum en wonen nu in Modiin. Ze hebben een werker die recent in hun leven is gekomen, zijn naam is Maxim.

Chanan moest lang naar het ziekenhuis vanwege zijn behandeling voor kanker en we hopen het beste voor hem. Shulamit is bijziend en kan bijna niet zien. Maar beiden zijn heel optimistisch, liefhebbend gezelschap, met een gevoel voor humor en charmant en hartverwarmend. Ik genoot van mijn bezoek aan hun huis. Ze kunnen slecht rondkomen en “L'Chaim to life” heeft besloten hen blij te maken met planten en bloemen op hun balkon.

Zij zijn het tweede stel die ik heb toegevoegd aan de “L'Chaim to life” familie in Modiin, waaraan ik bouw met liefde, gevoel en geduld.

Met vriendelijke groet,
Shir


Beer Sheva

Efrat wvoelde zich niet goed deze week en kon niet aan de telefoon komen.
Otto had een moeilijke week. Zijn dochter moet iedere avond komen omdat hij insuliene injecties moet krijgen en verder geholpen moet worden. Als werkende vrouw is dat niet gemakkelijk voor haar. De student die hem bezoekt wordt als positief ervaren en mijn bezoeken en de hulp van “L'Chaim to life” geven hem enige voldoening.
Olga heeft de operatie ondergaan om te herstellen wat tijdens de eerste operatie mis was gegaan. Ze moest hiervoor verder weg van huis en  was het meeste van de tijd alleen. Nu verblijft ze in een revalidatiecentrum om weer nieuwe kracht op te doen. Volgende week zal ze weer naar huis teruggaan. Ik hoop haar spoedig weer te zien.
Shabbat Shalom!Olga en Efrat

Efrat
(We wensen u ook een goede gezondheid).

Zeer binnenkort zal Timek weer terugkeren van zijn bezoek aan Nederland.(Hij is inmiddels weer terug ed.) om het nieuwe jaar voor te bereiden voor de nieuwe studenten in het Noorden.


Shabbat Shalom toegewenst aan allen.
Daniel Braun
E-mail: danielxrw@gmail.com
Phone: + 972 54 772 3510
Welkom op onze website  www.lechaimtolife.nl


De overeenkomst tussen de “machtige landen” en Iran

16 juli 2015, 29 Tamuz 5775

Op dinsdag stond er in de pers dat “de wereldmachten” inclusief de VS "een overeenkomst bereikt hebben"… Veel commentatoren praatten voor jaren en maanden over het onderwerp de “Iraanse bom”. Zij, die een afkomst hebben van aanzien, spreken met vloeiende taal en tong, met arrogantie en eer, en vertellen ons (de onbeduidende, gewone man in de wereld) dat we de details niet begrijpen en dat we we daarom, niets hebben in te brengen over dit onderwerp.

Mijn antwoord hierop is: Uit de mond van al deze personen met aanzien, vloeien de woorden, de arrogantie en eer, en als eerste onder hen, kunnen we de president van de Verenigde Staten noemen, die met vuur en vlam een speech hield als “de beste in show in de stad”, als in een Hollywoodfilm, om iedereen die onder zijn gehoor was (met een ongevoelig hart) te overtuigen…

En nu dan hierop mijn antwoord: Inderdaad, wij zijn de onbeduidende menigte in de wereld die niet kunnen begrijpen en weten van de kleine details, maar, er zijn rampzalige resultaten bekend van eerdere decennia die het resultaat zijn van blind vertrouwen in kabbelende woorden en dit zijn de resultaten die kunnen worden gezien. Iran is diep betrokken bij de terreur in het Midden Oosten, en niet alleen daar. Zij zijn verantwoordelijk voor het hele arsenaal van de Hezbollah raketten, Hamas en Syria, en de miljoenen dollars die stroomsgewijs worden verzonden om het terrorisme te versterken die we dagelijks door de jaren heen, pijnlijk rechtstreeks ervaren hebben. Maar nogmaals wij zijn de onbetekenende menigte, die de details niet begrijpen…. Hier is de diepe vraag: Waarom zijn wij zo onbetekenend? Waarom is het zo eenvoudig om ons, de menigte van deze wereld, te misleiden? Waarom is onze blindheid zo diep? De zaak Iran in dit artikel is nog maar één van de zaken in deze wereld die momenteel spelen. Inderdaad, zijn wij van mening dat (en dit is gericht aan degenen, die zo vloeiend en met arrogantie spreken) we ons beste cadeau verloren hebben - het voorrecht van het originele denken en de innerlijke verantwoordelijkheid om de waarheid te onderscheiden en herkennen. Woorden mijn vrienden, gelegen in diepe duisternis. De onbeduidende menigte, voeden de leiders van de wereld door een verlaging van hun hoofden, het sluiten van de luiken en gordijnen zonder de wil om iets anders te weten. En daarom, zelfs met kwesties die betrekking hebben op hen persoonlijk zoals hun gezondheid en hun geestelijke wereld, ze gewillig gooien de verantwoordelijkheid weg op anderen. In de medische wereld zijn de artsen de goden! Volgens hun woorden - is dat de regel. De woorden medicijnen en gezondheid staan niet in hun woordenboek voor de bevordering van een gezond leven of het menselijk vermogen om te waken over de eigen gezondheid door inzicht in de functies van het lichaam, de geest en de ziel en zelf heel goed te weten wat de behoeften zijn van ieder individu op zich.

In de geestelijke wereld gebeurt precies hetzelfde: Het is het zelfde, met de geestelijke wereld: de verantwoordelijkheid wordt genomen door religieuze leiders en valse goden. Deze "spirituele mannen" nemen de zonden en de verantwoordelijkheid weg, door zich als ratten in geheime tunnels te verbergen. Ook in de politieke wereld gebeurt dit: de opvolgende orde van de gebeurtenissen en onze levenservaringen.

Maar als gelovigen en zonen van gelovigen: weten we dat “Israel geen weduwe is" en ook weten we dat we ons bevinden in een periode van deze wereld, dat de leugenaars en de voorspellers hun laatste lied zingen; beëindigende deze verschrikkelijke heersende macht met haar besturende regelgeving.>

Willy Adler – gezegend zij zijn herinnering

Afgelopen shabbat, op 11 juli, op de 15e Tamuz, Willy Adler, liet Shoah overwinnaar, deze wereld achter zich en keerde zijn ziel terug naar zijn Schepper. Willy hebben we 6-7 jaar geleden geadopteerd. Toen we hem voor het eerst ontmoette, vlak na het overlijden van zijn geliefde vrouw waar hij 56 jaar van zijn leven mee gedeeld had, ontbrak hem de moed om alleen verder te leven. Zijn vrouw was zijn geliefde en beste maatje.

Ik zal nooit mijn eerste ontmoeting met hem vergeten. Zijn enige wens was te te sterven en opnieuw dicht bij zijn vrouw te zijn. Haar afwezigheid werd sterk gevoeld in zijn bescheiden huisje. Hij heeft veel jaren genoten (sinds Amutat "Lechaim") van de bezoeken van Timek Kolman, (met zijn enorme liefde voor Willy) en de jeugdige energie van zijn jonge bezoekers die hem kuste en hem "Saba Willy" noemde. Zijn leven werd verlicht door de bezoeken van die "grote kinderen", soldaten die naar zijn woorden luisterden, hem omhelsde en knuffelden. Zelfs onze vrienden, uit het buitenland, bezochten hem. Wij gaven hem wat hij nodig had om zijn leven kwalitatief beter te maken. Hij kreeg van ons een scooter die hem de mogelijkheid gaf om uitstapjes te maken, om even uit huis weg te zijn en mensen te ontmoeten van wie hij hield. Zijn huis, waarvan we de badkamer gerenoveerd hebben en een airconditioning hebben opgehangen (om zijn huis te koelen) tijdens hete zomerdagen en meer... Meestal, nam hij deel aan al onze activiteiten van "Lechaim" zoals hoogtijdagen, reizen, bijeenkomsten van de Shoah winnaars, en meer.

Dierbare Willy, je laatste wens is vervuld; eindelijk ben je terug bij je vrouw, daar waar je wilde zijn. Maar je zult haar niet opnieuw ontmoeten met een bitter hart. Je komt omgeven met de liefde van de mensen die je nooit zullen vergeten! Je was zo warm in je liefde naar ons toe en zo speciaal. Je ogen lieten je liefde zien en tegelijkertijd het diepe verdriet van het lijden als een overlevende van kamp Auschwitz. Het voelde zo goed om je huisje binnen te komen, een oprechte hug van je te mogen ontvangen en dicht bij je te zijn. We zullen ons altijd herinneren “dat de Eeuwige van Israel, niet liegt !” Je zult altijd in ons hart zijn.

Je vrienden van Stichting "Lechaim.

Gezegend zij je herinnering,
DanielWilly, die zijn verhaal vertelde bij de soldatenWilly op zijn nieuwe scooter

We hebben de wens meer Shoa-slachtoffers te adopteren, die, net als Willy, onze liefde zo nodig hebben (voordat deze hele generatie er niet meer zal zijn). Geeft u hier alstublieft bekendheid aan? Wij bidden voor meer overlevenden om ze te begeleiden op het laatste stukje van hun leven.

Deze dagen willen we het huis van een nieuw echtpaar renoveren uit Modiin: Gostav and Janet welke door onze goede vriend en partner Shir, is geadopteerd. Gostav is gehandicapt en heeft een grotere badkamer nodig, waar hij met zijn rolstoel in kan. We hebben uw hulp hard nodig om dit voor hem te realiseren.

Mijn oprechte dank voor uw hulp.

Modiin:

Shir beloofde het niet alleen, maar ze voegde meteen de daad bij het woord en adopteerde Gostav and Janet, onderstaand haar beweegreden:

Nadat ik meerdere keren gesproken had over mijn intensies om de doelstellingen van “L'Chaim” in mijn eigen woonplaats Modiin uit te gaan werken, begon ik Gostav en Janet te bezoeken met de waarschuwing dat ik onmiddellijk helemaal verknocht zou raken aan dit echtpaar als ik ze ontmoette. Dit is wat mij overkomen is.
Gostav and Janethebben Aliya gemaakt vanuitTunisna de oorlog, trouwden erg jong en hebben gebouwd aan een gelukkige familie met vier kinderengrootouders en overgrootouders. Ik was verbaasd over de liefde die ze voor elkaar hebben. Guston giet vele romantische complimenten over haar uit en zegt dat ze de "hele wereld voor hem" is en dat hij "zonder haar niets is...". Guston had in het verleden, een winkel voor orthopedische schoenen en werkte tot op latere leeftijd. Ze hebben geen pensioen en hun inkomen is alleen de sociale verzekering. Hij heeft kanker in zijn longen en de nieren waarvoor hij sinds kort medisch behandeld wordt, maar er zijn al metastasen gevonden in zijn blaas. We hopen op goede resultaten. Guston is zeer optimistisch en houdt van zijn leven. Ik kwam om hen een bezoek te brengen (na een vermoeiende dag in het medisch centrum) en had een chocoladecake bij me, omdat ik wist dat ze daar zo van houden. Aan het eind van mijn bezoek kondigte ze aan dat ik "van nu af aan, deel van hun familie zou zijn en ze op mijn volgende bezoek wachten"...

Het was opwindend om opnieuw een echtpaar te mogen ontmoeten wat zich mag scharen onder de Shoah overwinnaars; om te luisteren naar hun persoonlijke verhaal en de Joodse geschiedenis van hun geboorteland Tunis. Het was ook het begin van “gevende liefde, behoren toe, doen met grote vreugde …” Ik ging weer naar huis met een 'lach op mijn gezicht en de tranen in mijn ogen' en ik kan niet wachten op het volgende bezoek aan hen.
Shir
.

Pardes Channa:

Op zondag, nodigde Zviad ons uit om in Neve Michael te komen ontbijten in de eetzaal; overlevenden en de studenten samen, om het einde van het jaar af te ronden van, rond tafels met goed eten, en zelfs een speciale cake die Maseret (een van de studenten) gemaakt had. Het smaakte heerlijk. R.Shachar en me, namen Benyamin, Aliza en Rachmil met ons mee, om in de gezelligheid te delen. We hebben met smaak gegeten en vervolgens hebben we de hartelijke groeten overgebracht van Daniel, Zviad, R.Shachar, Aliza en Rachmill. De studenten die voor de eerste keer met ons meegegaan zijn, konden nu zelf onder woorden brengen, hoeveel ze opgedaan hebben [aan ervaring] door naar de overlevenden te komen en hoeveel ze van deze mensen houden. Het hoofd van de school kwam om ons te begroeten in onze viering. R. Shachar haalde zijn gitaar, Aliza had Orr gevraagd om te zingen voor ons en we zongen met hem mee. Benyamin en Rachmill zongen in het Jiddisch. Het was heel ontroerend omdat Rachmil zeer hard van geest is geworden, zich in een zeer slechte geestelijke gezondheid bevindt, en we zijn ogen een klein beetje zagen oplichten. We moedigde hem aan om mee te zingen. We zijn al begonnen om meer vrijwilligers te vinden om hem uit zijn isolement te halen en hem te helpen weer plezier in het leven te hebben.

Elk van de deelnemers ontvangt een bloem aan het einde van deze gelegenheid en allemaal brachten we een bezoek aan Sima in haar 7 dagen van rouw voor Itzchak (gezegend zij zijn herinnering). Ze aanvaardde ons gebaar met enthousiasme.

De meeste studenten hebben beloofd deel te blijven nemen aan het project, na de zomervakantie.

We wensen hen een prettige vakantie toe. 

DanielZvia


 

 

Binnengekomen rapport uit het zuiden van Israel

9 juli 2015,  22 Tammuz, 5775

Beer Sheva

Deze week heb ik Suzan bezocht, die heel erg boos is vanwege de strijd om in de naaste omgeving van haar familie in Nethanya te kunnen gaan wonen. Ze heeft het gevoel dat dat haar leven met deze verhuizing er op vooruit zal gaan. Ze heeft een brief ontvangen die dit privilege bevestigd, maar Suzan heeft het gevoel dat ze niet voldoende voor haar doen ("ze wachten gewoon het moment af waarop ik er niet meer zal zijn..."). Ze heeft een brief teruggeschreven waarin ze aangeeft dat ze haar eigen leven zal nemen als er geen verandering komt in haar situatie. De enige reactie hierop was dat de maatschappelijk werker van de organisatie haar opzocht en haar beloofd heeft iets aan het probleem te doen. Maar tot nu toe heeft het haar niets goeds opgeleverd, behalve dan een slechte gezondheid, met name de conditite van haar hart. En nog steeds is het zo'n aardige vrouw, met een gevoel voor humor en blijft ze zichzelf maar bezig houden met het breien voor de kinderen van haar zus. Dit kalmeert haar enigszins.

Anna – Eindelijk was het moment daar dat we elkaar konden ontmoeten. Ze is niet gezond en ontvangt geen bezoek (ze schaamt zich omdat ze doof is) maar voelt zich wel beter als ze bezoek ontvangt. Ze is erg charmant en serveerde me koffie met Ice-cream. Ze deed haar verhaal over haar eenzaamheid en haar gezondheid. Haar vrienden en echtgenoot zijn al overleden en sinds die tijd heeft ze het gevoel dat niets haar meer gelukkig kan maken. We hebben gekeken naar de foto's in haar fotomap van het moment waarop ze 90 jaar werd. Ze waardeert de mensen die naar haar omzien heel erg en klaagt niet, ook niet over haar veel te lage inkomen.

Otto, ondanks het verslag op de televisie over zijn situatie, is er nog geen ontwikkeling in het verhuizen naar een woning zonder verdiepingen, maar wordt hij wel vaker bezocht. Ik zal hem volgende week weer opzoeken.

Shabbat Shalom!
Efrat

Pardes Chana: Itzchak Hoffman onze dierbare overlevende, een goed artist en geliefde onderwijzer, is vandaag overleden. Hij laat zijn vrouw Sima met hun twee kinderen achter, die zijn gemis ervaren als een groot verlies. In de synagoge van Neve Michael (waar vandaan een deel van onze jongeren afkomstig is) is ook een kunstobject van hem te bewonderen. Gezegend is zijn herinnering.

Itzchak Hoffman (rechts) vorige keer tijdens het bezoek.

Rivka


 

De radicalisering van de Islam (ISIS) komt steeds dichter bij de grens van Israël en de onverschilligheid van de wereld volgens de Bijbelse profetie

8 juli 2015,  21 Tammuz 5775

Beste vrienden,

Aan de gebeurtenissen in Egypte, Sinaï en Syrië kunnen we zien dat de ISIS toeslaat zonder genade en het nivo van verschrikking over de menselijkheid tot onuitsprekelijke nivo's opjaagt.

Laten we proberen het te begrijpen vanuit een Bijbels standpunt wat er gebeurd: Volgens de wetten in de wereld waarop we leven is er geen ruimte voor enig vacuüm. Wat ons leidt en ons leven controleert is verdeeld in twee delen en niet meer: De gezegende weg: “Als u leeft volgens Mijn wetten...” en de vervloekte weg: “Als u niet leeft volgens Mijn wetten...” De Almachtige legitimeert geen veranderingen aan deze wetten, en het is diep verweven in het organische deel van de natuur en het menselijke leven. Als de Westerse wereld hypocriet handelt, comfortabel gelegen onder een deken van diepe slaap en materialisme en niet wil zien of weten (en hoofdzakelijk niet de competitie aan wil gaan) van deze voortwoekerende kanker die zichzelf steeds verder uitgroeit.

Israël, nog steeds herstellende van 2000 jaar verbanning, probeert haar verloren identiteit terug te vinden en wordt langzaam geestelijk wakker door de realisatie dat we onze G'd hebben als bondgenoot en we gekozen zijn om heiligheid in de wereld te brengen. Maar zelfs wij, nog in onze slaap en in het uur dat we wakker moeten worden en terugkeren naar het verbond met de Almachtige in dit spiritueel vacuüm, zaaien haat en angstgif, en de verbannings-diepte van de mens is op “het hoogtepunt van zijn glorie”....

Is dit het echte hoogtepunt? Zoals ik het zie zijn er vele gezichten van haat en kwaad. Hypocrisie staat het dagelijks toe dat Joods bloed vloeit in Judea en Samaria en de wereld is stil. Deze stilte is kwaad en een vervuiling van de overtuigingen en daarvoor zal betaald worden op de oordeelsdag.

Als we dieper kijken naar de IS epidemie, zegt de rebel NEE tegen de Westerse hackers en de toegevelijkheid die gezaaid is in de harten van het grootste deel van de wereldbevolking. Het is een culturele en geestelijke oorlog! Maar de IS en de extreme Islam hebben geen boodschap aan de wereld! Hun rebellie is vol kwaad en verschrikking en ze noemen het religieus geloof.

Dat zal allemaal verdwijnen. Niet door menselijke oplossing, maar door de Koning der koningen, de Almachtige, de Meester van het universum, die alle kwaadsprekers, uit het Westen en degenen die extreem zijn, zal bezien, op hun gezicht en hun maskers. En de geliefde natie Israël die in Sion zit zal gedwongen worden terug te keren naar zijn oude glorie, koninklijke kleren van heiligheid te dragen als de zonen en dochters van een correcte natie die de Torah verspreid aan de wereld vanuit Sion! Dan en alleen dan zal het vacuüm, wat duizenden jaren terug gecreëerd werd, gevuld worden met echt licht en vaste humaniteit die dit krijgt vanuit een goddellijke geest.

Deze dagen, nu we meer dan ooit omringd zijn door vijanden uit het Westen en vanuit de Islam, zullen we biddend vragen aan onze G'd om onze dapperheid terug te geven, onze kracht te genezen, opnieuw Zijn wraak te dragen, Zijn heiligheid te tonen aan alle ogen.

Dank u, Daniel.

Pardes Chana


We hadden dit keer bijzondere bezoeken. Rabbi Shachar, Avgaïl (zijn dochter) en ik. Allereers wil ik graag aan u vertellen hoe verbaasd ik was Avigaïl te zien, die gegroeid is en lang is geworden en zo mooi (mix van Jeminitische en Amerikaanse ouders). Ze ging met ons mee op de bezoeken en het was zo indrukwekkend te zien hoe ze kon praten met de overlevenden en zij toonden hun liefde voor haar. We besloten de eenzaamsten te bezoeken met z'n drieën samen. We begonnen met Ester Zimering, die verhuisde naar een bejaardenwoning, waar ze zich veel beter voelt dan in haar vorige woning. Ze was blij ons te ontvangen in haar kleine appartement en dankte ons dat we haar wilden zien. We kwamen tot de slotsom dat ook haar gezondheid een stuk vooruit is gegaan.

Avigail and EsterVandaar gingen we naar de plaats waar Rachmil verblijft. Hij is niet blij daar te zijn en het was moeilijk hem zo “down” te zien. Hij was verhuisd naar een afdeling voor mentaal zwakkeren en het lijkt erop dat dit niet de plaats is waar hij thuishoort. Maar Sociale zaken heeft geen andere oplossing voor hem en zijn situatie lijkt er slecht. Het was triest hem de hand te schudden en dat hij bijna niet kan spreken omdat de woorden blijven steken, terwijl hij zich probeert uit te drukken. Toen we hem ontmoetten, voelde ik dat er tranen in zijn ogen waren. We vroegen ons af toen we weggingen hoe hij zo “down” kon worden en zo snel....Rachmill, R. Shachar en Rivka


Vandaar gingen we naar Chaya. Morris (haar man) kwam naar beneden toen hij Rabbi Shachar hoorde en zei dat hij veel van hem hield (mij vragend me niet beledigd te voelen). Hij vroeg de rabbi te kijken of de Mezuza nog goed hing en de rabbi deed dat. Morris was hem er dankbaar voor. Chaya kan bijna niet meer op haar voeten staan en toch zou ze het heerlijk vinden onze gala bijeenkomst, binnenkort, bij te wonen om het einde van het jaar te vieren met alle actieve studenten en de overlevenden, die gepland staat op 12 juli.

Avigail and Chaya


R. Shachar plays and Itchak enjoys


Vandaar gingen we naar Itzchak en Sima. Rabbi Shachar nam z'n gitaar en speelde voor Itzchak die er zichtbaar van genoot. Z'n gezicht glom van blijdschap. Sima nam Avigaïl om haar het huis te laten zien en zo was het een heel plezierig bezoek. Maar meer dan dat, we konden niet meer verder omdat het al laat werd. Ik zal de overigen op donderdag bezoeken. We brachten iedereeen een mooi pakket groente en fruit.

Sima en Rivka

Met vriendelijke groet,

Shabbat Shalom !

Rivka.

Daniel Braun
Email: danielxrw@gmail.com
Tel: 0 (0972) 54 772 3510
Welkom op onze website: www.lechaimtolife.nl

 

 

Nieuw artikel, einde van Juni

25 juni 2015, 8 Tammuz 5775

Beste vrienden,

Zoals we duidelijk kunnen zien wordt het nieuws aangaande van binnen Israel en daarbuiten glashelder uitgelegd door de profeten: Het einde der tijd, zoals geschreven staat in de bijbel.
Op een bizarre en vreemde manier, zonder enige logische redenering, zien we het extreem hypocriete Europese onderzoek van de organisatie die Israel haat - Het VN commitee, die  
Israël beschuldigt van oorlogsmisdaden afgelopen zomer tijdens de operatie 'Protective Edge'.

We zijn getuige van menige actie in heel veel landen door anti-semitische organisaties die oproepen om producten uit israel te boycotten. Onze vijanden zijn gesteund door een enorme grote overmacht in de westerse wereld, die ze weer aanmoedigt om hun dodelijke visie om Israel te vernietigen,
aan te scherpen en nog effectiever te manipuleren van de media met de financiële steun.
In het Midden Oosten grijpt ISIS deels de macht in Syrie, en bereikt Gaza daarmee.
Hezbollah, de terroristenorganisatie in Libanon, wordt sterker en vormt daarmee een serieus oorlogs front met de wapens gericht op Israel.

De horror beelden van Syrië zijn geen shock voor de westerse landen. Alle pijlen zijn gericht op Zion.
De Iraanse bedreiging groeit met de dag, en de Amerikanen hebben hun ware aard laten zien.
Waar het op staat: Israel staat vrijwel alleen, tegenover een onvoorstelbare wereld die dreigt haar levend in te slikken. Als we ongelovige blinden zijn voor wat er voor de deur staat, is er ruimte voor paniek en angst omdat er menselijk gesproken geen oplossing is behalve apocalyptische maat ophef zoals Sodom en Gomorra met het bloedvergieten. Maar dat is het niet: Wij zijn trouw en gelovigen die blijven bij wat onze bijbel ons leert waar onze plaats is, stap voor stap. Onze profeten voorzagen ons, zelfs in onze zwartste periodes, van kennis en woorden: 'Israel zal nooit een wees of een weduwe zijn, want G'd zal zijn oogappel nooit in de steek laten of verlaten'.

Wat we in de gaten moeten houden is dat wat deze dagen gebeurd is dat alle extreme groei van Israel-haat, extremisme en anti-semitisme deel is van een Hemels plan dat perfect en accuraat word uitgewerkt door de Almachtige.   Hij draait alle redeneringen en doctrines om, en herstelt de kleur op onze gezichten zodat we zijn wil gaan doen en afwijken van alles wat niet zijn wil is. Vervolgens brengt hij ook de wereld weer terug naar de originele bedoeling: Het eren en het kennen van G'd. Dit heeft effect op de harten en de geest van de mens en word de realiteit: Redding!      

Menselijke wijsheid is gelimiteerd, en daardoor zijn dus ook de oplossingen gelimiteerd.
Daardoor zal het licht en eindeloze wijsheid van G'd gezien worden!
In eenvoudige woorden: wanneer het einde van het einde komt, wanneer we de hoop op een menselijke oplossing opgegeven hebben, op dat moment, zullen de hemel en aarde zo hard en onweerspreekbaar heilig schudden, en de geest van g'd zal zonder slag of stoot een nieuwe orde aanbrengen in de wereld, met een sterke uitgestrekte hand, en zeeën van genade. Dit alles is maar voor één doel: dat de naam van Adonai één is en niets minder dan dat Hij is! Zoals Zachariah de profeet heeft gezegd: Op die dag zal de naam Adonai als enige door iedereen beleden worden.    

Uit het diepst van mijn hart wil ik de groep mensen uit het noorden van Nederland bedanken.
Met name Lammi, Yenni, Maria en vele anderen, voor een succesvolle reis, hierbij aangemerkt dat het geen eenvoudige tour was, vooral daar  waar het mensen betrof de moed hadden om datgene wat ze altijd voor waar aangenomen hadden in hun geloofsbeleving ten aanzien van Israel, bij te stellen.

In het speciaal wil ik graag Yenni en Derek dedanken voor het feit dat ze hun hart voor mij geopend hebben en mij een verblijfplaats en een 'thuis gevoel' hebben gegeven, ook al was ik toen ver van mijn eigen huis.

Moge G'd jullie zegenen!

Daniel, jullie vriend in Israel


Op deze dagen, zijn alle studenten op vakantie, en de actieve mensen van stichting "L'Chaim-to-life' blijven de bezoeken volhouden. Ook bereiden we ons voor op de nieuwe groep studenten die zich volgend jaar weer aanmeldt. Wel druk ik op het hart dat het nooit vergeten moet worden wat het belangrijkste doel van dit project is, dat we investeren in de jonge generatie, waardoor ze een dieper bewustzijn ontwikkelen terwijl ze dit project doorlopen. Het is een gouden investering die vrucht geeft in bewustzijn en een andere manier van denken in de jeugd. We geloven dat Israel beter af is, omdat met deze kans, die deze jongeren krijgen, ze tevens hun erfgoed leren kennen middels deze speciale connecties. Deze zomer steunen we mensen met behulp van betaling van de electriciteits rekeningen, Dit om het gebruik van de air-conditioning aan te moedigen tijdens de hete dagen. Steun ons alstublieft door onze echte vrienden te zijn?

Hartelijke groeten,
Daniel
      


Noorden:

Op dit moment zijn alle studenten klaar met hun vrijwilligerswerk, in de zomer maanden ga ik zelf bij de shoa overlevenden op bezoek. Dit is mijn kans om contact te maken en dichterbij hen te zijn, en persoonlijk te kijken wat hun noden zijn.

Vorige week hebben alle overlevenden van katzrin, Rosh pina en Kiryat Shmona pakketten met verse groenten, fruit en droog voedsel ontvangen. Iedereen heeft van deze giften met vreugde en genoegdoening genoten.

Ook heb ik gevraagd hoe ze de bezoeken hebben beleefd, met steeds als antwoord dat ze van de bezoeken genoten hebben en zeer tevreden waren. Iedereen geniet ervan en ze kunnen moeilijk wachten op volgend jaar wanneer de nieuwe studenten er zullen zijn. Blanka van Rosh pina liet me een prachtige brief zien die ze ontvangen had van 2 studentes die op bezoek waren geweest bij haar dit jaar. Ze is trots op de goede energie van deze 2 studentes, en heeft haar hoop vernieuwd voor een betere toekomst in de joodse natie in Eretz Jisrael.   

Groeten, Timek


Shir en haar vrienden die in het project (maayan Baruch) zijn gestapt,  hebben besloten het project in het centrum van het land te plaatsen, en ze zijn er druk mee aan het werk. Dit zijn de succesvolle vruchten van dit jaar.  We kijken vooruit naar hun pogingen, en wensen deze jeugdige veel geluk, wij zijn met jullie!


Zuiden:

Recent heb ik Rosa bezocht. Ze voelt zich stabiel, maar zegt "dat ze zich oud voelt".
Haar geheugen is niet echt goed, maar ze is blij wanneer ik langs kom.
Ze droeg een jurk die ze gemaakt had, en ik complimenteerde haar daarop, daarop liet ze me meer zelfgemaakte jurken zien. Voor haar heb ik een pakket van voorraden gekocht, en ze was erg opgewonden.
Ook kreeg ik een telefoontje van haar zoon, die me bedankte voor het pakket, en voor de aandacht die ze van ons krijgt.


Yossey, was in een goede bui, maar klaagde over de examen periode waarin hij geen studenten bezoek heeft. Dit wijst er op hoe belangrijk deze bezoeken voor hem zijn. Er zijn een aantal brieven voorgelezen die hij zelf niet kon lezen. Ook heeft hij verteld over de trouwerij van zijn kleinzoon, en over het feit dat hij daar als eregast van het bruidspaar aanwezig mocht zijn. Later zijn we bij een apotheek langs geweest om te halen wat hij nodig had, daarna heb ik afscheid genomen.Otto was in orde, hij heeft een vrijwilliger die realiseert hoeveel deze bezoeken nodig zijn, en die heeft belooft zo vaak te komen als nodig. Otto is geinterviewd door een reporter die ik bij hen bracht, en het interview is live uitgezonden op kanaal 1(T.V.). We hopen dat dat zal helpen met het verplaatsen naar het correcte compartement op de 1e verdieping, en dat hij kan gaan en staan waar hij wil wanneer hij dat wil.  Anna voelde zich niet goed, en heeft om uitstel van mijn bezoek gevraagd.

Olga belde me om te vertellen dat ze de optie heeft nog een operatie te laten doen. De operatie en de kosten hieraan verbonden maakt ze zich zorgen over.

Dit was al het nieuws van het zuiden.

Tot later,
EfratJerusalem

Ik heb alle overlevenden in Jerusalem gebeld, en ze waren blij met de bedragen die ze van ons hadden gekregen.

Ety is erg energiek en helder in haar gedachten. Daarnaast woont ze activiteitenclubs bij waar overlevenden eens per week samen komen om samen dingen te doen. Wel heeft ze gemeld dat ze graag weer eens een vrijwilliger op bezoek zou willen hebben.Shoshanna had  graag langs gekomen, maar had gezondheids problemen, hier word aan gewerkt.
Shoshanna Shpitzer, leeft met haar dochter, die mentale problemen heeft. financieel gaat het niet zo goed en hulp is zeer gewaardeerd.  Ze zegt dat ze makkelijk valt, maar desondanks funtioneel is met de huishuidelijke klussen. Soshanna heeft huishoudelijke hulp, waar ze dankbaar voor is.
Shani, die haar vrijwilliger was, en van haar hield, is verhuisd naar Tel-Aviv, en ze hebben nog steeds contact ondanks de afstand. Op dit moment word er geprobeerd een andere vrijwilliger te regelen.

Miralle lijkt in goede gezondheid te zijn.  Haar kleinzoon heeft nu zomer vakantie en komt heel vaak langs.  Ze komt langs bij de club voor overlevenden, en vind het heerlijk om daar te zijn.
Bloria, haar vrijwilliger is lerares in rechovot, en kon niet vaak komen, maar ze houd contact tot zo ver mogelijk. Voor de rest blijft kali haar ook bezoeken, het is een lang durende verbinding.

Chana Veneger heeft een aangetrouwde zoon, die erg goed voor haar zorgt.  De koelkast was kapot gegaan en daar waren kosten aan verbonden en er was om financiële steun gevraagd.
Met het geld dat we haar hebben gegeven was ze zeer blij en hebben ons hartelijk bedankt daarvoor.
Eva had pijn in haar rug en moest veel testen ondergaan om een oplossing te vinden.
Tot haar geluk, zijn haar dochter, en aangetrouwde zoon bij haar ingetrokken in de hete zomer maanden, en hun eigen huis tijdelijk verlaten. Dit garandeert dat ze niet meer alleen zal zijn in de aanstaande periodes.Chava Givoni met Aviv


Dit was het nieuws uit onze hoofdstad.

Shabbat Shalom!Het eind van een jaar, het zeggen van vaarwel

11 juni 2015, 24 Sivan 5775

Nieuws uit het Noorden:

Kiryat Shmona

De studenten van Mayan Baruch nodigden de shoa overlevenden uit op school voor het afscheidsfeest. Het werd een prachtige bijeenkomst met verfrissingen, discussies en vriendschappen.

De studenten zegenden de overlevenden op een heel speciale manier. Ze drukten hun gevoelens uit met een speciale brief en gaven ieder van hen een foto die we samen gemaakt hadden op het Poerim feest als een herinnering aan de speciale momenten samen. Klara, Timek en Daniël kregen ieder ook een eigen bedankbrief.

Om u te tonen hoe de studenten de overlevenden waardeerden is hier de brief gericht aan Klara. Zij is de 'Jiddische mamme' die alle shoa overlevenden in Kiryat Shmona bij elkaar houdt als een familie. Klara is een heel speciaal persoon.De studenten van Mayan Baruch en de groep overlevenden uit het noorden

Leest u mee hoe de studenten hun liefde aan Klara uitdrukten:


Aan onze geliefde Klara,

Dit jaar hadden we het geluk u te leren kennen. Prachtige vrouw met innerlijke en uiterlijke schoonheid, Een actieve, gevoelig, warme en liefhebbende vrouw en algemeen geliefd bij wie haar kennen.

Onze geliefde Klara! We willen u bedanken voor dit prachtige jaar waarin u bij ons was in met Timek in het project van “L'Chaim-to-life”, hier in Kiryat Shmona. U regelde altijd onze bezoeken en was zo plezierig, warm, omhelzend en moederlijk. U en Mordechai hebben ons steeds in uw huis ontvangen met veel lekkers (U heeft ons nog niet het recept van uw heerlijke Blintzes gegeven).

U nam het project van het helpen van de Shoa overlevenden heel serieus en zorgde voor al onze bijeenkomsten, uw eigen ontmoetingen, en we genoten van uw toewijding hieraan.

We wensen u het allerbeste bij dit project, veel voldoening en alle plezier van uw gezin en in uw leven. Uw persoonlijkheid is inspirerend en we zullen u niet vergeten. We houden heel veel van u.

Mechinat Mayan Baruch: Shir, Daniël, Adi, Adi, Eldad, Shiri, Oz, Nimrod.
KlaraMordechai

Timek: Ik zal de studenten heel erg missen van Mayan Baruch. Deze groep was heel goed! Dank ook aan Shir die het zo goed coördineerde.

Ze hebben ook een nieuwe groep gestart in Kibboets Dafna dit jaar. De studenten maakten een heel goede start daar en zullen dit volgend jaar voortzetten. Sinds de start van de bezoeken in Dafna zijn meer eenzame overlevenden en andere ouder mensen in de kibboets de bezoeken gaan waarderen en willen deelnemen aan dit project.

Katzrin en Rosh Pina

Ook de studenten uit Kfar Hanasi bezochten de overlevenden van Katzrien en Rosh Pina voor de laatste keer. De overlevenden waardeerden de studentenbezoeken heel erg en zullen hen zeker missen. Het goede is dat de studenten in contact kunnen blijven met de overlevenden zo vaak ze willen. De deuren en harten staan open voor hen. Ze kunnen bellen en in contact met hen blijven, zelfs terwijl ze dienen in het leger. Ik zie dit meer en meer gebeuren. Het is een grote zegen!

Veel dank en zegen aan al degenen die ons ondersteunen

Timek
Ela

TaljaIsrael

Pardes Channa

We hadden dit keer een soort afscheid vanwege de komende zomervakantie van de studenten van Neve Michael.

We plannen om de overlevenden en de studenten mee uit te nemen naar één van de mooie plaatsen in de omgeving en zo een mooie afsluiting van dit jaar te hebben. Het was het tweede jaar met de studenten van Neve Michael en de band werd sterker en de studenten hebben nu al hun voorkeur wie ze willen bezoeken en allemaal wachten ze op de kans hun overlevenden te kunnen zien, die ze het meest missen. Tijdens dit jaar hebben ze van de gemeente een beloning gekregen voor wat ze via “L'Chaim-to-life” doen. Ieder van hen heeft een medaille gekregen en een gedenkplaat voor de hele groep.

Het grote hart van Zvia geeft kleur en kracht aan de studenten die gekomen zijn met slechte ervaringen waar het familie betreft. De warmte die van de overlevenden komt is een nieuwe ervaring met oudere mensen die hen een ander idee geeft over volwassenen. Rabbi Shachar is, zelfs met veel examens voor zijn studie op dit moment, toch met ons meegekomen op bezoek. Zvia ging met de meisjes Rachmill bezoeken die recent veel problemen heeft gehad en daardoor weer verhuisd is naar een andere plaats, waar ze hem een beetje meer in de gaten kunnen houden. Hij was heel boos en voor de eerste keer zei hij na een korte tijd dat hij moe was en er niet meer tegen kon, en dat ze beter konden gaan. Het was heel verdrietig en we wensten hem toe dat hij snel zou wennen aan deze plek en in betere stemming zou zijn.
Vandaar gingen ze naar de echt blije Benjamin, die zo snel als hij ze zag, begon met zingen en ze deden vrolijk mee, na zo geraakt te zijn bij Rachmill (zie foto).

Rabhi Shachar ging met de jongens naar Rachel en Avraham, die op hen wachten met verfrissingen op de tafel “om deze goede jongens te verwennen”...

Ze waren niet zo gezond, maar wel blij iemand te hebben die in ze geïnteresseerd is (zie foto). Ook Zippora was blij hen te zien en zoals gewoonlijk heel druk met het verzorgen van haar kleindochters en ze was heel verdrietig omdat ze recent haar zus kwijtraakte, die overleed. Het laatste bezoek was bij Itchak die heel blij was hen te zien.Itchak

Ortal en ik kwamen bij Chaya en Morris en ze klaagden over veel dingen en hoofdzakelijk over Chaya die niet op haar voeten kan staan. Het limiteert haar mogelijkheden en daar zit ze heel er mee. Ze houdt van Ortal en u kun dat zien op de foto.Chaya

Vandaar gingen we naar Aliza en we roken toen we het huis in kwamen een heerlijke bakgeur en toen we in de keuken kwamen liet ze ons zien wat ze klaar had gemaakt. Zoete Rogalach met noten (zie foto) en ze had dit ondanks haar pijn die was gediagnosticeerd als ontsteking in haar longen. Ze was teleurgesteld dat niet de hele groep haar kwam bezoeken en pakte wat voor de anderen in. Ze houdt echt van ze.

AlizaRabbi Shachar met een student en de Baorons.


Esther voelde zich niet lekker dit keer en we konden haar niet bezoeken.

Alle overlevenden wachten allemaal op de eindbijeenkomst die we aan het plannen zijn.

Hartelijke groet,
RivkaNieuws uit het Zuiden:

Beer Sheva:

Otto was in een slechte stemming, boos over veel zaken, en voelde zich afgewezen en eenzaam. Het brengt zijn bloeddruk omhoog en dat is weer heel erg slecht voor zijn diabetes. Hij krijgt minder hulp van de Nationale verzekering en ook zijn dringende verzoek om van de tweede verdieping te mogen verhuizen naar de begane grond in een huis zonder trappen, wordt niet gehoord door de authoriteiten. Zijn dochter probeert het voor elkaar te krijgen , maar ze boekt nog maar weinig resultaat. Ik heb het op facebook gezet, wie er als vrijwilliger wil komen om hem te helpen en heb een paar mensen geïnteresseerd gevonden om hem te bezoeken. Ik hoop dat dit goed uit zal werken. Ook heb ik geprobeerd om over zijn probleem met het huis te praten met een lokale journalist. Misschien dat dat helpt?

Bij Olga is het altijd goed toeven. Vanwege het hete weer kan ze niet naar buiten en mist gezelschap. Ze heeft van de hartchirurg te horen gekregen dat de catheterisatie die ze kreeg niet voldoende gelukt is en dat ze nog een behandeling nodig heeft om haar betere ademhaling te verbeteren. Ze gebruikt de airconditioning ook heel weinig omdat ze het zich niet kan veroorloven.

Ze wacht tot ze weer in staat is haar activiteiten te kunnen doen en droomt over nog een “reis” van ons (ze ging mee op onze “Mars voor het leven” en ze genoot ervan).

Dit is mijn nieuws,

Efrat

Shabbat Shalom aan al onze vrienden! Daniël is in Nederland en geeft er lezingen. Het allerbeste gewenst vanuit Israël.

Rivka

Daniel Braun
E-mail: danielxrw@gmail.com
Tel: 0(0972) 54 772 3510
Welkom op onze website: www.lechaimtolife.nl

Waar zijn de lichten (de Heiligen) van deze generatie

28 mei 2015,  10 Sivan 5775

Beste vrienden,

Zoals we eerder al vertelden, in de profetie van Amos staat een heel interessante zin, geparafraseerd in mijn woorden: “Velen zullen proberen te vinden.... door van zee naar zee te gaan, ze zullen kijken , maar niet vinden....”. Ik wil graag dieper gaan en (nederig) de woorden van de Profeet interpreteren. Inderdaad zijn er periodes met verheven en onderscheiden leiders in het volk Israël: koningen en leger-helden, profeten zoals: Mozes onze leraar, David de koning, Jozua ben Nun, Salomo de koning, alle profeten, Juda de Maccabeeër en zijn vader Mattatiyau en meer. Natuurlijk waren er ook religieuze leiders die onderscheiden werden, zoals Baal Shem Tov, de Lubavitzer Rabbi, Rabbi Nachman en vroeg in onze generatie, Rabbi Kook en meer. Dus waar zijn ze – de lichten van onze periode?

Waar zijn de leiders die voor ons uit willen gaan en de duisternis verlichten voor die het zo hard nodig hebben in deze dagen? De oplossing is er nog niet. Duizenden jaren waren we onder de heldere lichten van reuzen en wij als sprinkhanen voor hen en hun licht die ons omstroomde... van de diepte van het onvermogen en kleingelovigen als mensen soms zijn, hebben we hun licht nodig om op de juiste weg te blijven. Vandaag zijn we als wezen zonder enige aanmoediging en kennis, weggetrokken, leeg, uitgeput, ons afvragend waar we het voor doen?

Inderdaad het is het einde van de “Sociale werkers” waarin we ons vertrouwen gesteld hebben, onze zorgen en beschamende momenten aan toevertrouwd hebben. Onze generatie moet ondervangen dat de "Sociale instellingen" gesloten zullen worden. In deze tijd moeten we leren op eigen voeten te staan, om de kracht en onafhankelijkheid die we in onszelf vinden naar buiten te laten komen, want het kado dat ons wacht is een groot licht, welke we [ed: in deze tijdsfase van de wereld] nog nooit gekend hebben en ligt het binnen ons bereik om te vragen dat het onze harten zal verlichten: het licht van Hashem!

We moeten opgroeien en de verantwoording nemen om de reis van ons leven te maken naar Beit El.

We moeten met de ogen van onze ziel omhoog kijken, onszelf aanleren om dagelijkse gebeurtenissen te verwerken, welke prachtige notities zijn, zelfs als ze pijnlijk en niet altijd even eenvoudig zijn... maar we hebben geen andere keuze, dan niet weg te rennen. Als we maar bestuderen wat we problemen noemen, zullen we zien dat daaronder grote schatten van grote waarde aan ten grondslag liggen, omdat we in het laatst der dagen zijn en er voor ons een nieuwe wereld in het verschiet ligt. De training omvat een hoop moed om onze wilskracht in onze handen te nemen, om met de Almachtige mee te werken. Met Hem en Hem alleen, omdat er niemand is dan Hij alleen!

Uiteindelijk draagt onze interactie met anderen er enorm aan de studie bij, zoals er staat: van al mijn leraren ontving ik mijn kennis! Elke persoon die ik ontmoet, maakt het mogelijk om mezelf te zien als door een spiegel, de weerspiegeling van mijn gedachten, gevoelens en mijn reacties. Waar heuvels en obstakels zijn moet er gerepareerd worden.

Daniël

Betrokkenheid van de voorbereidings school (voorafgaand aan de militaire dienst) bij de gemeenschap in Opper Galilea en kibboets Dafna.

Ik ben Shir Shalev, student in kibboets Mayan Baruch, in de Mechina daar. Zeven van ons ontmoeten elke twee weken een aantal bijzondere kibboets leden, doordat we deelnemen aan de “L'Chaim-to-life” activiteiten. De Mechina is al weer 6 jaar betrokken bij dit project. Als resultaat van onze wil om onze betrokkenheid uit te breiden zijn we begonnen een nieuwe band op te bouwen met de bijzondere overlevenden van kibboets Dafna, die hun huis geopend hebben, maar ook proberen we hun harten te bereiken en zijn we een deel van de familie geworden.

Adi en Dana: We hebben Israel & Tzipora Viezel bezocht, een inspirerend echtpaar, onderwijzers en activisten in het verleden (en dat zijn ze nog), Zionisten in hun hart met een fascinerend levensverhaal. Het was voor ons een voorrecht om hen te mogen ontmoeten. We zullen deze bezoeken nooit vergeten.

Eldar Levi en Daniel: Simcha, was voor ons als een grootmoeder. Als we al gedacht hadden dat we haar veel zouden kunnen geven, accepteerde ze ons op een hele bijzondere manier en noemden we haar Grootmoeder. Wonderlijk genoeg was de connectie zo sterk en echt dat we helemaal vergeten waren hoe het begon. Het was een indrukwekkende en betekenisvolle tijd voor ons. We realiseerden ons hoe het mogelijk kan zijn dat alleen maar een kop koffie drinken met iemand, je hele week kan veranderen. Hoe het mogelijk is dat de connectie tussen de generaties zo echt en betekenisvol kan zijn. We hebben een geweldige grootmoeder aan Savta Simcha.

Nimrod Nir: Elke keer als ik Chanka en Lea ontmoette, lachtten ze en waren ze blij me te zien. Deze missie is de beste van mijn leven. Ik zal ze missen en zal ze zeker in de toekomst nog eens opzoeken.

Shiri Lev and Shir: We hebben Sofia bezocht gedurende dit jaar. In dit jaar zijn er twee kleindochters geboren. Elke tweede maandag, kwamen we naar de kibbutz, tot rust komend na een drukke dag met het geluid van neervallend water, dat te horen was in het huis van Savta Sofia . We omarmden en kusten haar, dronken Nanathee met haar en luisterde voor twee naar haar persoonlijke verhalen, uit haar kindertijd, over de kibbutz en waar ze die week mee bezig was geweest. Afgelopen week hebben we deze kostbare mevrouw vaarwel gezegd, we hebben haar beloofd haar nog eens op te zoeken. Ik zal haar vaste zinnetje: “mijn kostbare kleindochters” missen. Dit was hoe ze ons zag, als haar kleindochters.

Daniel en Eldar, bezochten Simcha. "We hadden geen idee wat we moesten verwachten van deze bezoeken. We wisten echt niet hoe we een oudere vrouw als Simcha zouden kunnen bereiken met onze bezoeken. Met elk bezoek wat we brachten, gingen we er steeds meer van begrijpen. Simcha werd steeds meer als onze grootmoeder voor ons en omgekeerd werden wij steeds meer haar kleinzonen. Onze bezoeken werden steeds leuker, de verhalen die we gehoord hebben, het uitwisselen van ervaringen en zo werd het huis van Simcha ook een beetje ons thuis. Dit is de plaats waar we heengaan na een drukke dag, om onze grootmoeder te ontmoeten. Het is een vreemde gedachte dat de “diepe scheiding” tussen generaties helemaal niet diep is!!! Als we even wat tijd vrij hebben, bezoeken we Simcha ook in onze vrije tijd, want ze is een geweldige vrouw en ze is er zo blij mee als we er zijn en ik ben zo blij dat we de kans hebben gekregen om haar te leren kennen. Ik hoop dat we haar nog heel lang zullen kunnen blijven bezoeken.

Oz Levin: Afgelopen maandag bezochten we Lea and Chanka. Beide leven ze in "Beit Ela". Het was een vreugdevolle ervaring om te horen waar ze de afgelopen week mee bezig waren geweest, het laatste nieuws van het verzorgingshuis en de verhalen uit hun verleden te horen. Elke ontmoeting is voor ons heel speciaal geweest.

Shir Shalev: Ik zal eindigen met mijn eigen ervaringen: Ik had het privilege om de geweldige vrouw – Sofia te ontmoeten. Vanaf het eerste moment dat we haar ontmoette was er sprake van een natuurlijke connectie, de relatie was echt; het voelde goed aan om haar op te zoeken. Toen we haar vandaag ontmoette, noemde we haar grootmoeder Sofia, en zij noemde ons "mijn kleinkinderen". Elke keer als we haar ontmoette, vertelde ze over haar kindertijd in Argentinië; het verhaal van haar leven en de familie. Bij elk bezoek wachtte we op het geweldige moment dat we samen gingen komen; we hebben veel gepraat, samen gegeten, gelachen, foto's gekeken; we hebben een fantastische tijd gehad. Ik weet zeker dat deze vriendschap altijd zal blijven, ook al zal dit jaar straks beëindigd zijn en ik zeer waarschijnlijk ver weg zal zitten. Maar wat mij betreft, ik heb familie gekregen in kibbutz Dafna en ik zal haar blijven bezoeken en als dat niet kan, zal ik Sofia bellen, dat ik niet kan komen.

Het was een groot privilege onze activiteiten uit te breiden en naar Dafna te komen, zodat we deze hele speciale mensen mochten leren kennen. Hopelijk kunnen we deze relaties volgend jaar weer verder uitbreiden met gelijkgestemde jongeren van Mechina Mayan Baruch.

Mijn beste zegen,

Shir Shalev

Nieuws uit het zuiden

Vandaag, toen de warmte op z'n hoogtepunt kwam, belde ik naar Shderot om te vragen hoe het met onze geadopteerde overlevenden ging.

Miriam & Izik leek het goed te gaan, volgens eigen zeggen. Miriam vertelde nog wel dat wanneer het zo warm is, haar knieën zo pijn deden.  Izik moet zichzelf na laten kijken door een dokter, vanwege pijn in zijn rug. Ze bedankten mij voor het feit dat ik gebeld had.

Benyamin zei dat het warme weer hem niet zo heel veel deed, ondanks dat hij geen airconditioning had in zijn nieuwe huis. Hij redt het wel met zijn ventilator. Hij heeft een probleem met zijn tanden en probeert dat  op te lossen zodat hij zijn eten kan blijven kauwen.

Beer Sheva:

Ik heb Yossef opgezocht. Hij maakt zich zorgen over het hete weer, want hij kan er slecht tegen. Hij was blij me te zien, we spraken over zijn overleden vrouw en over zijn zoon. Zijn zoon is geestelijk gehandicapt en leeft in een instituut in Ofakim. Hij zoekt hem regelmatig op en neemt dan kadootjes voor hem mee en spoort zijn verdere familie aan zijn zoon niet te verwaarlozen (zijn zoon is inmiddels 50 jaar). Yossef heeft een goed werkende airconditioning in huis.

Olga is twee weken geleden gecatheteriseerd. Ze voelt zich nu goed en vertelt op Facebook over mijn trouwerij, ze zendt mij leuke groeten. Olga is erg aardig en geniet van de tijd die ik met haar deel. Voor wat betreft de airconditioning: ze staat zichzelf niet vaak toe deze te gebruiken, vanwege de rekeningen.  Deze vallen bij haar dan meestal ook niet zo heel hoog uit. 

Ik wens u een goed weekend toe,

Efrat

Pardes Chana:

We bezochten onze overlevenden op een dag dat het de heetste dag van het jaar was. De meisjes waren niet mee, omdat ze examen hadden en Rabbi Shachar kon niet bij ons zijn. Dus was ik samen met Zvia op pad naar de overlevenden.  We moesten een keuze maken wie ons het hardst nodig zou hebben. Ik had net een dag studie achter de rug en de treinen reden langzaam, waardoor ze achterliepen op hun gebruikelijke tijdschema .  Dus ging Zvia met de jongen als eerste naar Chaya en Morris. Chaya heeft hele pijnlijke benen, waardoor ze niet kan lopen en daardoor ontmoette we haar liggend op bed. Ze waren erg blij ons te doen en deelden met ons waar ze doorheen gingen. 

Vandaar ging Zvia met de jongens naar Benyamin toe, die aan huis gebonden is met zijn verzorger. Toen we hem ontmoette was hij vrolijk en zong hij voor ons. Voor Benyamin is dit altijd de beste dag van de week, naast de bezoeken van de directeur van Neve Michael,  die vlak voor de shabbat komt en meestal wel wat voor hem bij zich heeft.  Na Benyamin bezochten we  Aliza, die zoveel te geven heeft aan de jongeren en de bezoeken koesterd. Ik zocht ondertussen de Boarons op. Rachel end Avraham, voelden zich allebei niet zo heel erg lekker. Toen ik vroeg waarom de airconditioning niet werkte vertelde Avraham me dat hij het energiebedrijf eerst nog de uitstaande rekening had moeten betalen. Hij bezuinigde nu maar op het gebruik van de airconditioning, zodat er nog een klein bedrag op zijn rekening zou blijven staan, zodat ze in ieder geval tijdens de warme nachten zouden kunnen slapen ... Het leven van dit echtpaar is niet gemakkelijk en we willen proberen hen te helpen waar we kunnen...  Rachmill zullen we op een ander moment bezoeken, zodat ons bezoek voor hem waardevoller zal zijn. Itzchak, kwam net terug uit het ziekenhuis en kon ons bezoek er vandaag niet bij hebben (helaas).
Een overlevende die ik niet bij naam ken.

Dit is ons nieuws.

We hopen op beter weer.
Rivka

Heel veel dank aan alle donoren die geholpen hebben om het mogelijk te maken onze overlevenden van een airconditioning te voorzien.

Shabat Shalom!

Daniel Braun
E-mail: danielxrw@gmail.com
Phone: + 972 54 772 3510
Welcome to our website at: www.lechaimtolife.org


 

Het Wekenfeest (Shavuot)

21 mei 2015,  3 Sivan 5775

Beste vrienden,

Het volk Israël kent drie dagen die de Shloschet HaRegalim (de drie Pelgrims feesten) worden genoemd. Dit zijn de feesten waarvan het geestelijke belang heel ver en diep reikt.

De eerste is de tijd van ons geluk – Sukkot, die de blijdschap naar de Almachtige symboliseert.

Zeven dagen leven in een tijdelijke zwakke structuur – de Soekka, leert ons wat echte veiligheid is en wat onechte veiligheid is.

De tweede feestdag is die van vrijheid –- Pesach, waarmee we de uittocht uit de slavernij in Egypte vieren en vrije mensen worden.

De derde feestdag, degene die ons vandaag interesseert –- Shavuot, het feest van Matan Thora (Ontvangst van onze Thora). Dit was een buitengewone aparte tijd, toen de Almachtige ons de gave voor alle generaties gaf, een manier van leven! En we zouden moeten weten dat deze Thora niet eenvoudig te begrijpen is voor het menselijke brein.

Wij als Joden moeten dagelijks onszelf vrijmaken van rationeel begrijpen, ons ego opzij zetten die vraagt om uitleg en G-d's will vervullen met liefde en met de kennis dat dit de wetten van het universum zijn, en dat het menselijk brein ze daarom niet kan begrijpen.

Toen we onze Thora accepteerden, begrepen we dat het hoger is dan wij zijn, een krachtig ding die schepping brengt en genezing en wij, als menselijke wezens, hebben er een beetje van zoals staat in Genesis: ”Toen God de mens schiep, schiep Hij hem naar Zijn Eigen beeld en gelijkenis”.

Het betekent dat we in ons binnenste een beetje van G-d's vonk hebben. Als we tot dit begrip komen, kunnen we waarderen dat alles wat ons gebeurd, door ons leven heen, als onze intentie zuiver is, het voor ons goed is. De beste manier om dit dagelijks te herinneren is dit te memoriseren en onszelf voor te houden dat we G-d's beeld hebben en we ons daar continue, iedere minuut, aan vast moeten houden. Als we een volwassen ziel hebben, zouden we moeten stoppen, Hem te zien als een sociale werker, die er is om aan onze verlangens te voldoen, die verbonden zijn aan ons ego. We groeien en realiseren ons dat met de Goddelijke vonk gegeven bij de schepping, we in onszelf een bewustzijn moeten ontwikkelen van G'd die ons eraan zal herinneren zelfs als we soms diep in de put zitten, dat onze positie zelfs daar, mogelijkheden van G'd krijgt, die er is door heel ons leven heet, zoals koning David zei: “Als ik naar de hemel opstijg , bent U daar, afdaal naar de hel, dan bent U daar ook. Als ik met de vleugels van de dageraad opstijg.. zelfs dan zal Uw hand mij daar leiden, Uw rechterhand mij vasthouden (Psalm 139:8,9,10).

Het betekent dat G'd met ons is, in alles wat we doen, speciaal nu, nu er moeite is in Israël en rond de wereld en diegenen die de heilige naam van G'd eren, meer dan ooit helder zouden moeten hebben dat Israël geen weduwe is!

We moeten ons herinneren: “Zelf de tijd van Jacob's moeite en daaruit zal hij gered worden” of zoals er in de Bijbel staat: “Wanneer ik in benauwdheid ben, geeft U ons ruimte.....”.

Het feest begint op zaterdag en we zullen proberen om deze prachtige gave dieper te bestuderen –- Israël genoemd te worden en zo gezegend te zijn.

Aan degenen die Israël lief hebben, die zegenen en hun lot verbonden hebben aan ons met heel hun hart, mijn zegeningen voor hen.

Nog iets: “We ervaren veel zeer hete dagen deze week en een aircondioning is dan geen luxe maar een noodzaak! Regelmatig redt dit levens! Zoals we ieder jaar doen, geven we deze aan onze overlevenden die er geen hebben, maar die wel nodig hebben! Afhankelijk van de grootte kosten ze ongeveer 3000 – 4000 Nis (600 – 700 Euro) inclusief installatie.

Bij voorbaat dank,

Nieuws uit de vallei van Jizreël:

Lea schrijft ons:

Het bezoek dat de jongens brachten werden geaccepteerd met veel vreugde. Sara geeft veel aandacht aan het bezoek en bereidt foto's, papieren en water voor, voor haar bezoekers. Voor de feestdag brachten de jongens kaas cake en melkproducten voor haar mee. U kunt het papier met de groeten zien: “Het volk Israël leeft! Vrolijke feestdagen gewenst.” Dat wij de Thora met vreugde en blijdschap ontvangen.Sara haalt haar foto-albums uit de kast en laat die zienDe jongens luisteren geboeid naar haar verhaal

Overzichtsplaatje van het gezellige huis van Sara

Een andere groep jongens kwam bij Gad en Tamar en maakte hun schoonmaak van de tuin af. Ze brachten kaascake en melkproducten en een hoop liefde en zorg. We gaven hen een aircondioner voor hun slaapkamer en hun oude in de woonkamer werkt niet meer en moet vervangen worden. Kunt u helpen om hen snel een nieuwe te kunnen geven? U zult gezegend zijn.

Shabbat Shalom!

Daniel

Daniel Braun
E-mail: danielxrw@gmail.com
Tel: 0 (0972) 54 772 3510
Welkom op onze website: www.lechaimtolife.nl

"Vaarwel" voor weer een groep studenten die het “L'Chaim-to-life-project met ons gedeelt hebben

14 mei 2015, 25 Iyar, 5775

Beste vrienden,

Ik wil nog iets toevoegen aan Timek's rapport en met u delen wat mijn hart raakte. Ik was uitgenodigd in kibboets Ginosar om half zes om de prachtige studenten te groeten. Ik wist dat de studenten hun bezoeken zouden hebben afgelegd voor de afsluitende bijeenkomst en ik kwam om met eigen ogen één van de bezoeken te zien. Wat ik zag raakte me vol. Ik zag één van de studenten het huis schoonmaken en in de tuin werken van een overlevende. Deze oudere vrouw zat bij hem en gaf instructies 'wat en hoe het te doen' en hij deed precies wat ze vroeg. Deze student zal binnenkort in één van de beste eenheden van het leger dienen. En hij deed de taak met toewijding, wat ze ook vroeg: Schoonmaken, de tuin knippen, rustig en vol blijdschap alsof hij het meest belangrijke werk in de wereld deed. Hij concentreerde zich volledig op de instructies van Zelma – de overwinnaar uit de shoa – met liefde en toewijding. Ik moet u nog zeggen dat deze jongen 18 jaar is, levendig en vol energie....

Toen het bezoek voorbij was vroeg ik hem: Hoe kun je zo toegewijd dit werk doen alsof het de meest belangrijke taak van de wereld is, wat je nu kunt doen?

Hij keek me in de ogen en herinnerde me aan onze eerste ontmoeting, toen ik de studenten vertelde dat ze de essentie van het leven zouden leren in dit project: “Heb je naaste lief als jezelf”.

Ik ben zeker dat hij nooit deze winnaar van de Shoah zal vergeten en zij zal hem nooit vergeten. Dit project zal in zijn herinnering gegrift zijn voor zijn leven. En dit is maar één voorbeeld.

Goed gedaan door deze jonge harten, ze geven ons hoop voor de jonge generatie die het verdienen om Israël genoemd te worden, de generatie van redding, waarin de hartstaal is: “Hij zal de ouders verzoenen met de kinderen en de kinderen met de ouders”...

Op hetzelfde moment waren er zeer goede bezoeken bij de studenten van Migdal HaEmek met Sara uit Kfar Baruch, (foto's en meer informatie komen nog).

Bij Tamar en Gad's woning in Timrat waren de bezoeken vol liefde. De jongens ruimden de tuin op en gaven hoofdzakelijk veel blijdschap door hun volle aandacht aan dit stel te geven. Deze twee mensen hebben Auschwitz overleefd. Rachel verraste dit stel en bracht twee challe's mee voor Shabbat en met de hulp van haar zoons ruimden ze op zodat ze een plekje hebben om buiten te zitten op zomeravonden en de mooie omgeving te bekijken met een kopje koffie.

Opnieuw wil ik al onze vrienden danken uit Noorwegen, Zweden, Singapore, Nederland, Australië, USA, Kort geleden is een lerares uit Dallas ons komen helpen. Haar naam is Jenny en doet een goed werk met liefde en toewijding.

Veel dank aan alle actieve studenten die een gezegend jaar afronden, terwijl wij ons klaar maken voor het volgende jaar.

Dank u en G'd zegene u.

Daniel


Nieuws uit het Noorden

Het laatste en afscheidsbezoek in Ginosar:

Voor de studenten van Meitzar was dit het laatste bezoek aan de Shoa overlevenden in Ginosar en Dgania. Daniël kwam uit Zichron om hen te bemoedigen en hen te bedanken voor het afgelopen jaar voor de bijzondere en zeer gewaardeerde tijd die ze hebben geïnvesteerd dit jaar. Het was bemoedigend om de toewijding te zien van de studenten en de liefde voor de overlevenden. Het is moeilijk voor hen om afscheid te nemen.

Ik wil ook Avi en Joseph(Zelma's man) noemen die overleden zijn. Het was moeilijk voor de studenten. Het kwam plotseling en onverwacht. Deze studenten stonden zo dicht bij deze prachtige mensen en toonden zoveel betrokkenheid en gevoel.Zelma

Beste Meitzar studenten, bedank voor jullie betrokkenheid. Jullie maakten hun leven gemakkelijker en vrolijker.

Onze overlevenden zullen jullie heel erg missen. Ik weet dat de studenten ook hen niet zullen vergeten en van tijd tot tijd met hen contact zullen opnemen zoals de vorige groepen deden. Ik wil ook Brigit bedanken voor haar toegewijdde hulp en ondersteuning door de bezoeken te coördineren en de speciale gelegenheden te begeleiden.

Het afscheidsbezoek was indrukwekkend. U kunt dit op de foto's zien. Iedere overlevende ontving een bemoediging van de studenten en een ingelijstte foto om hun bijzondere tijd samen te herinneren.

Het is al bijna een traditie dat Eli-Ram pizza's besteld voor de studenten en voor zijn collega-overlevenden. Dit bewijst hoezeer hij de studentenbezoeken waardeert!Eli-RamSamen pizza eten.

Ruth geëerd door Ran en Eyal uit Maitzar:

Hallo. Wij, Ran en Eyal (zie foto) uit Maitzar) kwamen elke week bij Ruth in het kader van het “L'Chaim-to-life” project en we willen u iets vertellen over Ruth. Iedere keer, of het nu regenachtig was of heet, nam ze ons mee op een wandeling in de kibboets om ons de meest romantische plekjes in de Jordaanvallei te laten zien. Na de eerste wandeling begrepen we dat we moesten komen op sportschoenen en dat we veel water moesten drinken, want we moesten het snelle tempo (t.o.v. alle standaarden!) van deze 92-jarige vrouw bijhouden....

Aan het eind voldaan en moe, nam Ruth ons mee en gaf ons de beste chocolaatjes en alledrie genoten we ervan. Ook wisten we zo snel als we haar zouden verlaten dat ze door zou gaan met werken in haar tuin en met schilderen tot laat in de avond. Na onze wekelijkse bezoek aan de sprintkampioene en leren vrienden te worden met Picasso werden nieuwe horizons geopend in onze gedachten over de dagen van een oudere. In onze gedachten was het eenzaamheid, vermoeidheid en moeite en nu weten we dat het begrip “oudere van leeftijd” alleen maar een aanduiding is voor iemand op leeftijd en niet meer dan dat...

We willen Ruth bedanken dat wij een deel van haar leven mochten zijn. En als u fit wilt zijn, wilt weten hoe u in de tuin kunt werken  en hoe enthousiast te zijn over een mooi schilderij en met deze bijzondere vrouw wilt praten, of alleen maar trek hebt in een plakje cake of een chocolaatje dan wacht dat allemaal op u in het “vijfsterrenhuis” van Ruth.


Retourbrief van Ruth's dochter:

"Aan de charmante Eyal en Ran! Ik ben Neta de jongste dochter van Ruth en hoorde over jullie van mijn “jonge”moeder en hoe ze iedere maandag op “de komst van de jongens” wacht en haar vreugde om jullie te mogen begroeten. Ik vind het jammer dat ik niet de kans had om jullie te ontmoeten, maar vindt het héél jammer dat jullie vaarwel te zeggen, omdat jullie zoveel blijdschap brachten bij haar. Ik wil jullie succes wensen op jullie nieuwe plek en jullie hartelijk bedanken.

Kiryat Shmona en Rosh Pina

De studenten rondden het schilderen van de muren in de badkamer en toilet in Tatiana's huis af. De muren zijn helder en fris nu, zoals ze in geen jaren geweest zijn. Tatiana drukte haar dankbaarheid uit. Ze is zo blij.


Schilderen van het huis van Tatiana

De studenten bezochten ook Eliahu en zijn vrouw Bracha en Anatoli met zijn vrouw Larisa. De relaties groeiden dit jaar uit tot hele warme relaties. De studenten zijn veel opener bij de overlevenden en brengen hen vreugde en een warme atmosfeer.

In Rosh Pina hebben de studenten Israël en Blanka bezocht. Israëls kracht wordt minder en hij is niet meer in staat om voor zijn tuin te zorgen, zoals hij altijd deed. Ook zijn vrouw is heel ziek en hij is bezig met de zorg voor haar.

Blanka heeft nog veel energie en leert de studenten heel interessante lessen uit haar eigen leven.

Shalom,
Timek


Nieuws uit het Zuiden

Beer Sheva:

Shmuel en Sara waren zoals gewoonlijk heel vriendelijk. We spraken over veel dingen en ze waren blij om te horen dat ik (over twee dagen) trouw. Ze vertelden hoe moeilijk het is voor hen om met het lage inkomen rond te komen. Ze hadden niet voldoende kunnen sparen voor hun oude dag.

Ze werken op de computer en dat geeft hen dingen die ze niet krijgen van hun familie. Ze hebben een nieuwe computer nodig en iedere keer dat ze het opstarten bidden ze dat het nog zal werken.

Over hun economische situatie wensen ze dat ze misschien als overlevenden wat meer geld zullen krijgen. Ze hebben hulp nodig of een wonder....

Susan had een slechte bui. Haar benen hebben haar niet kunnen dragen de afgelopen week. Ook het leven op de derde verdieping en het langdurige pleidooi bij Amidat om haar een kans te geven op een ander huis op de begane grond en in Netanya, waar haar familie woont, lukt nog niet. Toen ik haar voorstelde om naar de media te gaan wilde ze dat niet en blijft haken in haar boosheid in frustratie.

Otto krijgt maar twee uur per dag hulp, ook al heeft hij veel meer nodig, maar de verzekering heeft anders besloten en zijn dochter die ook werkt, komt hem zoveel mogelijk helpen als ze kan. Hij voelt zich alleen en naast de bezoeken van mij en een vrijwilliger die niet zo vaak kan omdat hij in het leger is en dus niet zo vaak meer kan komen als daarvoor, voelt hij zich verwaarloosd en is niet blij.

Efrat

Zoals u kunt zien zijn de bezoeken van Efrat belangrijk voor deze mensen omdat ze degene is die kan luisteren en zo nodig een handje kan helpen.

Op de foto's ziet u Shmuel & Sara, and Otto with Nir the soldaat.

Mazal tov voor Efrat 's bruiloft. We wensen haar het allerbeste toe en veel geluk!

RivkaPardes Chana

Woensdag ontmoetten we (naast de bezoeken) ook de vrijwilligers om hen te bedanken voor hun uitstekende werk dat zij deden bij de “Mars voor leven”. We verzamelden rond een tafel vol met fruit van het seizoen. Daniël en ik deelden onze indrukken en de ideeën van “L'Chaim-to-life” met hen. Ze kregen een certificaat van eer en dank en een mooie bloem die lang in een vaas kan staan. Ze drukten hun blijdschap hierover uit en we concludeerden dat we allemaal voldaan waren.

OriaDaniel, Hodia en RivkaDe groep van Maitzar

Deze bezoeken waren we in drie groepen verdeeld. Twee meisjes en ik gingen naar Chaya en Morris. Heel haar familie kwam er ook bij en we spraken alleen over problemen die deel zijn van hun leven. Chaya kan niet lopen en meestal ligt ze op haar bed. Ze geniet van Ortal en iedere keer omhelst ze haar en geeft haar aandacht (normaal vraagt ze de meisjes niets). Ze boden ons ook iets te drinken aan, wat ook maar zelden gebeurd.

Met Ytzchak zaten we buiten op de bank waar alle mobielen in de wind bewegen, wat mooi klinkt en we praatten over het eerstvolgende feest Shavuot en wat dat betekent. Zoals u weet was Ytzchak leraar Judaïsme en hij probeerde de drie betekenissen van het feest uit te leggen: het feest van de oogst, het geven van de Tien Geboden en de Opgang naar Jeruzalem. We discussieerden ook over de dagelijkse gebeden en wat het geeft aan de gewone mens. Hij verlangt echt naar mensen om hem heen en genoot zichtbaar van ons bezoek.IzikMoshe

Zvia en de andere meisjes gingen op bezoek bij Benyamin die zo blij met ze was en ze zongen samen en lachten samen zitten in zijn tuin. Toen ze weggingen zeiden de meisjes dat ze graag vaker bij hem wilden komen.

Vandaar gingen ze naar Aliza die ook heel blij was ze te zien en ze vertelde hen over haar jeugd, hoe arm ze waren en welk voorrecht ze hadden door in goede conditie naar school te kunnen. Ze vertrokken daar met de gedachte dat ook voor haar meer bezoeken haar goed zouden doen.De vrijwilligster die bij Aliza komt.

Rabbi Shachar en de jongens gingen naar Rachmiel die hen heel er gemist had en wandelde met hen, trot en blij bij hen te zijn. Hij raakt gewend aan zijn huis en was in betere stemming dan de vorige keer. De Boarons genieten altijd zo van hun bezoekers dat ze iets lekkers voorbereiden en heel blij zijn als ze komen.RachmielDe Boarons

Tzachi

De laatste was Zippora, die kort met ons sprak en ons bedankte voor het mooie pakket fruit dat we aan onze overlevenden brachten.

Met vriendelijke groet en Shabbat Shalom!

Rivka


Jeruzalem

Ik sprak vandaag met Ety. De vrouw is helder en spreekt vriendelijk. Ze zou graag een vrijwilliger krijgen en Shoshana die een band met haar heeft kon niet komen. We kijken voor haar uit voor een andere vrijwilliger omdat ze levendig is en aandacht nodig heeft. Ze is gezond en heeft veel hulp van haar zoon.

Shoshana, kon niet met me spreken maar haar dochter vertelde me dat ze het goed doet.

Eva is heel gezellig, maar haar Hebreeuws is niet zo goed , dus begreep ik van haar dochter (die bij haar woont omdat ze gehandicapped is), dat ze allebei gezond zijn.

Dit is het nieuws uit onze hoofdstad.

Dit is ons nieuws voor deze week.

Shabbat Shalom,
Rivka

De overgang van de oude naar de nieuwe Wereld

7 mei 2015,  18 Iyar 5775

Gedurende de afgelopen paar weken hebben we ons bezig gehourden met de overgangsperiode, in de betekenis van het weggaan van de bekende oude wereld. Nu gaan we hierop door hier dieper op in te gaan. In deze tijden voelen vele mensen zich vastzitten en het is alsof de wereld ze geen kans geeft om verder te komen. Met andere woorden: ze voelen zich alsof ze iets anders willen, maar ze kunnen niet zeggen wat het is. Sommigen van hen verliezen hun interesse in hun werk en bidden voor een betere baan en graag een interessantere als de baan die ze hebben. Sommigen vragen om een relatie die hen voldoening geeft (en daar zijn veel voorbeelden van). Op de één of andere manier zijn het de gevoelige mensen die zich vast voelen zitten en het veroorzaakt stress bij hen, conflicten en soms meer als dat, zelfs tot ziekte en depressie aan toe.

Maar hier is waar het grote geheim in schuilt: het betrekt onze mogelijkheid om onze kijk op zaken te veranderen. Meer dan dat: als we de opwinding blijven achtervolgen raken we ook vast in de patronen van ons oude ego die zegt wat goed en fout is. Het is dezelfde situatie als 'vasthouden aan een oude taal'. Het ego krijgt niet de voldoening die het zoekt en zoekt vervolgens alweer naar de volgende opwinding en een nieuwe verslaving. Maar dit zal allemaal volledig verdwijnen! We moeten begrijpen dat de nieuwe taal vraagt om een nieuwe kijk te vinden op stituaties, van onverwachtte plaatsen en vanuit onbekende posities. Daar vinden we onze graad van gereedheid. Dit zal ons leiden, zodat we kunnen staan op heilige grond, voor een voortgaande ontwikkeling. Als we spreken over relaties tussen mensen, in plaats van weg te rennen (behalve als de situatie echt catastrofaal slecht is), zouden we deze relaties moeten uitbreiden... wat betekent dat, als we vastzitten op een positie, het onmogelijk is weg te rennen bij onszelf vandaan. We moeten de 'taal bestuderen' en zeggen: “niet wegrennen uit persoonlijke relaties, dat is alleen maar gemakkelijk, maar niet versterkend”. De lessen zijn diep en soms beangstigend en pijnlijk. Maar de nieuwe hemel en nieuwe aarde “proberen” ons te leren “om te leren” en het goddelijke op te nemen, die in elke situatie en overal is. We moeten leren van onze eigen fouten en begrijpen dat die fouten een schat zijn, die groei en wijsheid brengt.

Zoals ik eerder heb verteld is de verandering waar we doorgaan een innerlijke verandering en voor de eerste keer in de geschiedenis van onze tijd, kunnen we de heilige vonk in onszelf ontdekken en vandaaruit zal de buitenwereld gevormd gaan worden. Uiteindelijk gaan we meer en meer begrijpen: geen vreemde goden meer en de periode van wegkwijnen in onszelf is voorbij! Een ieder van ons moet zichzelf goed kennen zoals David de koning zei.

Wordt vervolgt... volgende week.


 

Vervolg van de Reis naar genezing

1 mei 2015, 12 Nisan, 5775


Beste vrienden,

Een paar dagen geleden had ik een heel interessante conversatie met een religieuze vrouw die haar zorgen met mij deelde over de dreiging van Iran, en opnieuw realiseerde ik me hoeveel kortzichtigheid er is over de situatie in plaats van het hele plaatje te zien. Het lijkt me dat wat er aan het gebeuren is, een groot wonder is, de doorgaande vervulling van de Bijbelse Messiaanse profetieën. Ik vroeg haar of ze zich bemoedigd zou voelen vanuit ons vermogen om duidelijk de vervulling van de profetieën te kunnen zien, die alle ondersteuning wegneemt waarop we vertrouwen en ons dus helemaal alleen laat staan....?

We kunnen zien hoe “onze goede vriend” Amerika toesnelt om een overeenkomst te ondertekenen die een overgave en een ondersteuning is aan de Iraanse Ayatollahs agenda. Het wordt duidelijk dat onze “grote vriend”, niet degene is die we dachten en dat we opnieuw helemaal alleen staan.

Is er een afkeer of bitterheid in mijn woorden? Nee, helemaal niet! Maar een luide lach van grote blijdschap, door het zien van het waar worden van de profetie als deel van het zalgmakende reis. De vrouw knikte en zei: “Zo heb ik er nog nooit over gedacht...” Toen voegde ik toe met een lach: “Dus dan kunt u ook de eerste profetie van de Almachtige geloven, dat alle steun van ons afgenomen wordt, waar wordt? Kunt u de rest van de profetieën geloven, dat onze G'd nooit zijn volk in de steek zal laten? (Jesaja 54:17) “geen wapen tegen u gemaakt zal succes hebben en u zult elke tong die u beschuldigd weerleggen....” Uiteindelijk zal Israël leven en groeien... Misschien moeten we door uitdagingen en moeilijke test heen, maar de eeuwigheid van Israël is een heilig belofte voor altijd!

Laten we dieper gaan: zoals ik al eerder zei betekent de zaligmaking waarop we al zolang hebben gewacht dat we door vernietiging en lijden gaan in het proces van scheiding van de zo bekende oude wereld. We hebben geen keus dat te vermijden. Deze keer moet ieder van ons zichzelf beoordelen en een echte en stevige ontmoeting hebben met dat wat hem weerhoudt vrij te zijn als mens en vrij van vreemde goden. Dat hoor allemaal bij een reis! Vooruitgang! We moeten geen directe resultaten verwachten, maar klaar zijn om de nieuwe taal te leren die nodig is voor dit deel van ons leven. Het klinkt zwaar en moeilijk, bijna onbegrijpelijk. Maar de waarheid is heel eenvoudig en in deze ingewikkelde tijd is het niet eenvoudig om eenvoudig te zijn....

Hoe kan ieder van ons deze taal vinden en leren? Leven brengt het bij ons! Iedereen apart, door moeilijke tijden herhaalt het oude refrein zichzelf en staat als een obstakel in ons leven. Het goede nieuws is dat de enige reden voor deze moeilijkheden en het oude refrein is om een waarschuwing te zijn als een vuurtoren. De leugens te voelen en te herkennen uit ons innerlijk die ons leven controleren door veel redenen: cultuur, verkeerde opleiding, ouders die niet opletten, moeilijke jeugd, religieuze invloeden en meer....

Uiteindelijk is dit de boodschap die u kan opfleuren: al deze gebeurtenissen zijn niet slecht, in feite het tegenovergestelde: het is een schakelaar, de innerlijke drang die ons de kans geeft om te leren kennen wat goed is!! Kiezen en groeien. De mogelijkheid om het verleden te zien en te groeien door onze ervaring. Door alle waarschuwingstekenen in staat zijn om te kijken en hierdoor in staat te zijn onze gedachten uit te breiden en niet negatief te zijn. Op deze manier zullen we in staat zijn deze te identificeren.

We zijn geschapen met een heilige vonk binnen in ons en in Zijn bredere eindeloze realiteit en Hij verbergt Zich in Zichzelf. De redding: Om HaShem te kennen moeten we ons bezig houden met het schoonmaken en reinigen van onszelf, om terug te keren naar onze fundamenten.

Shabbat Shalom,
Daniel

Nieuws uit het noorden

Kiryat Shmona & Dafna

Deze keer heb ik (Timek) met twee studenten van Mechina Mayan Baruch, het plafond en het toilet gerepareerd van het toilet in Tatiana's home. Haar echtgenoot ligt al zes jaar in coma in het ziekenhuis in Haifa, nadat hij overreden werd door een motor in zijn eigen dorp; Kiryat Shmona.

We hebben hard gewerkt om het oude verfwerk te verwijderen wat naar beneden kwam van het plafond van haar apartement. De woningstichting die dit huis beheert, onderhoudt de woningen niet al te goed (en zeker de daken niet gedurende de winter) waardoor het water naar binnen komt in het huis van Tatiana.

Andere studenten bezochten Eliahu en Klara. De studenten, brachten veel vreugde in het huis van Eliahu en zijn vrouw Bracha. Klara en Mordechai houden erg veel van de studenten. Gedurende dit jaar hebben ze een hechte vriendschap met hen opgebouwd. Klara vertelde de studenten een ongelooflik verhaal: hoe ze ontsnapt waren aan de dodenkampen. De studenten huilde bij het horen van dit persoolijke getuigenis.Klara en Mordechai

Shir heeft met de studenten de overlevenden in Kibbutz Dafna bezocht. Het is niet gelukt om ze allemaal te bezoeken, maar degenen die ze wel thuis trof en haar bezoek konden waarderen, waren hier erg blij mee.

Katzrin & Rosh Pina – Met de studenten van Kfar Hanasi:

Israel voelt zich een stuk beter nu, zoals u op de foto wel kunt zien.
Blanka is altijd in een goed humeur en is altijd blij om de studenten te ontvangen.

Jafim was erg blij om de studenten te ontmoeten, ze spraken over de WWII.

Etka deelde haar emoties en haar verhaal omtrent de Alija die ze gemaakt heeft. Wat ze toen meegemaakt heeft, waar ze terecht kwam, het huis, haar pensioen, al haar bezittingen en hoe ze een nieuw leven begon op een leeftijd van 50 plus.
Etja vertelde over haar beroep als doktersassistente. Ze was goed in haar vak en haalde herinneringen op. Ze heeft 33 jaar lang dit beroep uitgevoerd.

Shlomo, verteld hoe het is om soldaat te zijn in Israel. Hoe de nazi's zijn familie arresteerde en afvoerde en ze in wagons zonder ramen, naar Auschwitz transporteerde. Vijf dagen lang moesten ze het stellen zonder eten of dringen. De dag waarop het kamp bevrijd werd door de geällieerden, maakte veel indruk op hem. Shlomo herinnerde zich nog elk detail. Het zijn overweldigende verhalen die naar boven komen bij onze overlevenden.Shaul was zoals altijd gelukkig met ons bezoek en had ons het liefst de hele dag bij zich gehouden. Hij woont alleen, zonder familie in de buurt. De studenten zijn als een helder licht in zijn leven. We praatte over het maken van een reis en over de reis die de studenten (samen met hem) volgende week gaan maken van Rosh Pina naar Cesarea.

Hartelijke groet,
Timek


Pardes Chana:

Zvia ging met drie studenten op bezoek bij Rachmill. Zoals gewoonlijk was hij erg blij ons te zien, en deze keer liet hij ons foto's zien van zijn tweelingbroer, die een paar jaar geleden overleden is. Hij liet ons ook foto's van zijn dochters zien, waar hij weinig contact mee heeft sinds een aantal jaren. Ze kiezen ervoor om hun vader te negeren in plaats van ze te vergeven als hun vader. Dit was de eerste keer dat hij er vooruit kwam dat hij ze miste. Misschien kunnen we iets betekenen voor Rachmill en zijn dochters. Voor dit moment zijn wij heel even zijn familie en dat stelt hij zeer op prijs. Hij liet ons zijn leefomgeving zien en het huis waar hij woont.

Tezelfdertijd was rabbi Shachar met het andere deel van de groep van Neve Michael op visite bij Chaya en keek wat er gedaan was aan de installatie van haar badkamer, omdat we haar ook de cheque stuurden voor de kosten daarvan. Ze was heel blij met onze hulp. Shirel die ook mee was gegaan op bezoek sprak haar en ze vertelde iets over haar verleden.Benyamin zit in een rolstoel, maar zijn huis is netjes en schoon door de werker, die bij hem woont en echt een goed werk doet.

Rachel Boaron houdt, zoals u kunt zien, heel erg van de studenten en ieder bezoek bereidt ze iets lekkers voor hen. Zipora was bezig met haar kleinkinderen en kon maar heel kort tijd met ons doorbrengen daardoor.

Aliza, was blij en deelde verhalen over haar achtergrond in Libië en hoe ze de oorlog doorkwam, gedeeltelijk in een getto in Italië.

We mistten Ytschak omdat onze chauffeur ons niet op tijd op kon pikken, zodat we op tijd bij Ytschak zouden zijn. Ik belde met hem en hij voelt zich goed en wilde ons graag de volgende keer zien.

Shabbat Shalom,
Rivka

Nieuws uit het Zuiden :

Anna is 92, weduwe zonder kinderen. Ze kwam uit Roemenië met twee broers en één broer is achtergebleven in Duitsland: hij is de enige die nog in leven is. We hebben haar recent geadopteerd. Ze is intelligent en het is heel plezierig om bij haar te zijn. Ze woont alleen en heeft een vrouw die haar komt helpen. Ze kan niet meer zelf naar buiten omdat ze niet meer goed kan zien en horen. In het verleden werkte ze bij een loterij uitgavepunt en heeft geen pensioen, maar het huis is van haar en ze leeft met wat ze nodig heeft, maar niet meer dan dat. Haar neef komt nu en dan op bezoek en ik ook. Daar is ze erg dankbaar voor.

Roza is aardig zoals gewoonlijk, maar ze leeft met het gevoel dat het genoeg voor haar geweest is om te leven op deze wereld. Ze wandelt buiten met de vrijwilliger die ze heeft, als het weer goed is. Toen ik kwam probeerde ze me te verzorgen als een koningin. Ze leeft op een klein budget, maar klaagt nooit.

Beste wensen,
Efrat


Een paar mooie verhalen van het bezoek van de yeshiva studenten van “Nchlat Israël”, die ons project komen versterken. Sara Aushpitz voelde zich vrij om een gedicht voor te lezen dat ze geschreven had. De studenten brachten een Mezuzah mee om aan te brengen aan de ingang van haar huis. Er is een hartsverbinding tussen hen. Ze is heel eenzaam en dit brengt veel licht in haar leven.

Dezelfde dag kwam een andere groep van de Yeshiva naar Tamar en Gad uit Timrat. Ze startten het werk in hun tuin zelfs met het warme weer en daarna zaten ze en spraken met hen.

Dit is de plaats om twee goede vrouwen te begroeten die recent mee zijn gaan werken en coördinators zullen zijn van onze activiteiten. Lea uit Kfar Baruch en Racheleen vrouw van licht uit Timrat. Beiden zullen ze ons werk uitbreiden in hun woonplaats.

Veel dank aan onze donoren die dit mogelijk maken.

Daniel

Daniel Braun
E-mail: danielxrw@gmail.com
Phone: + 972 54 772 3510
Welcome to our website at: www.lechaimtolife.org

 

Onafhankelijkheidsdag

21 april 2015, Iyar 2, 5775

Beste vrienden,

Na de herdenkingsdag voor dapperheid en de Holocaust herdenkingsdag bereiden we onszelf voor op Onafhankelijkheidsdag. En opnieuw wil ik u helpen te begrijpen door de profetische Bijbelse manier wat het betekent: Onafhankelijkheid?

Op het nivo van een volk is het verbonden aan hun visie, erfenis, hun bestaan hebben zonder toevoegen van zaken en met liefde voor de mens, diep verbonden te zijn aan de werkelijke reden van de betekenis van gekozen volk te zijn, rechtvaardig volk, die door zijn wezen een voorbeeld en een licht voor andere volken is. Vandaag zijn er schokkende en essentiële voorbereidingen die komen door hemelse golven, die door de mensenharten naar onze zielen gaan om ons voor te bereiden op de echte grote verandering na zoveel duizenden jaren van ons besaan om verlossing te winnen voor eeuwig, wat betekent: De Almachtige kennen en respecteren. Geen donkerheid kan in Gods licht komen. Er zijn een paar versen van Jesaja vanuit de Bijbel: hoofdstuk 59 vers 9 en 10: “Daarom is het recht ver van ons, en gerechtigheid bereikt ons niet. We zoeken naar licht, maar alles is duisternis, naar helderheid, maar we lopen in donkere schaduwen. Zoals blinden, lopen we langs de muren, voelen onze weg zoals mensen zonder ogen. 's Middags struikelen we alsof het 's morgens vroeg is; onder de sterken zijn we als de doden.”

Het betekent dat als we ons leven leiden met een rein hart, verbonden aan onze onafhankelijkheid, onze ziel en onze kracht, we ver zijn van onze echte identiteit en we als de blinden tegen een muur aanlopen, of lopen als dode mensen. Een ander vers waarin de profeet klaagt en verdergaat met zorgen (Hst 59 vs 15):

“Waarheid wordt nergens gevonden, en wie kwaad mijdt wordt een prooi. G'd keek en was niet blij dat er geen recht werd gedaan.” Dit betekent dat we realiseren dat duisternis een leugen is en de innerlijke waarheid stopt. Dan gaat de Jesaja verder met pleiten (Hst 60 vs 1 t/m 3): Sta op en wordt verlicht want uw licht is gekomen en de glorie van G'd komt over u op. Zie donkerheid bedekt de aarde en dikke duisternis is over de volken, maar G'd komt boven u en Zijn glorie verschijnt boven u. 3. Volken zullen komen naar uw licht en koningen naar de glans van uw zonsopkomst.”

Het beteken dat de profeet de staat van het volk en de wereld, voordat de Dag des Heren komt, accuraat beschrijft. Nu wat praktijk: Opnieuw realiseren we ons de waanzinnige productie-industrie die de menselijke geest gek maakt. We houden vast aan wat over is van onze kracht en kennis, maar we hebben geen rust in onze harten. Het ego wordt gek. “hij” weet dat dag dichtbij komt en het zijn taak is te zoeken naar doen, doen, doen. Hij is verslaafd aan meer feesten en de zucht naar goud en zilver, en probeert ons te overtuigen dat dat onze zekerheid is. Maar, een ieder van ons, die een beetje gevoel heeft, zou moeten begrijpen dat dit de het einde is van het ego-boodschap: Het vindt niet meer plaats. We moeten genezen worden en de moed hebben om een nieuwe taal te leren. De taal van de nieuwe aarde en hemel en het licht van redding komt langzamerhand omhoog door de kieren. Laten we niet vergeten dat onze pijn niet over is. De geboorte van de nieuwe aarde en hemel is verbonden aan een heleboel pijn. Het oude is in feite geëindigd en we moeten ons verzekeren dat de nieuwe aarde en hemel in onze harten geschreven zal worden. Deze zaken zijn de bron van onze verdrukking. De hele tijd kijken we naar de buitenkant. De verandering zal binnenin ons starten door het licht van wijsheid van G'd. We leren onze ziel door ons tempo te verlagen, om meer en meer verbonden te zijn. Hiervoor moet de innerlijke wezen dagelijks meer voorbereid zijn, bekend met zijn bestaan, zoals er geschreven is in de Bijbel: 'Hebt de HEER uw God lief met heel uw hart met heel uw ziel en met alles wat in u is” en op een ander plaats: “Het is niet ver van u af, maar heel dichtbij en u kunt het doen met uw mond en uw hart” Het betekent dat we onze harten, aandacht en ons kijken aan dit principe verbinden. Op deze wijze komen we dichter bij onze echte natuur als mensen en als volk en land: onafhankelijk te zijn.

Goede Onafhankelijkheidsdag aan Israël.

Mayan Baruch:

Herdenkingsdag 2015. 60.000 Shoa winnaars leven in armoede. 25% moesten de medicijnen en medische zorg opgeven, omdat ze het niet konden betalen. 30% moest basaal voedsel opgeven vanwege hun lage economische mogelijkheden.

Het is moeilik te geloven dan na 70 jaar, na alle verschrikkingen te hebben overleefd. Zichzelf uit as te hebben opgebouwd, na hun hele familie te hebben verloren en hier herbouwen zij opnieuw... Hoek kan het gebeuren dat ze opnieuw moeten worstelen met de keuze tussen brood of medicijnen?

Dit jaar had ik het voorrecht om iedere maandag prachtige overlevenden te mogen ontmoeten en te begrijpen dat deze mensen meer verdienen en dat de Shoa in onze gedachten moet blijven! Dat is in onze handen! Deze generatie wordt ouder en zal niet voor eeuwig op deze wereld blijven. Wij moeten voor hen zorgen en blijdschap brengen in hun levens! Ze moeten genieten van wat er voor hen over is. We moeten de les leren te vechten tegen onrecht en te vechten voor vrede en goede waarden!

Ik had ook het voorrecht kleindochter voor de overlevenden te zijn. Yehudit – mijn oma was een prachtige vrouw, heel vrijgevig en nederig, Ik mis haar zo.... Elimelech mijn opa kende ik niet, maar ik houd van hen en ben trots dat ik de familie mag voortzetten.

Shir Zive, Mayan Baruch

Foto:

Aan de donoren en Daniël van stichting “L'Chaim-to-life”

Ik ben 88 jaar en kwam uit de Oekraïne en overleefde de 2e wereldoorlog.

Dank u dat ik de robot-stofzuiger mocht ontvangen en ik waardeer uw vrijgevige hulp. Op mijn leeftijd is schoonmaken een heel moeilijke klus en het helpt me om dat zonder problemen te doen en ik ben er heel er blij door.

Dank u! Ik ben blij dat ik me mag realiseren dat er zulke mensen als u zijn.

Met vriendelijke groet, 
Olga Beer Sheva.
 

Daniel Braun
E-mail: danielxrw@gmail.comHet gedenken van de Holocaust en een herinneringsdag 
(dag van de dapperen)

16 april 2015, 27 Nisan 5775


Beste vrienden,

Er is weer een heel jaar voorbij en opnieuw worden duizenden ceremonies gehouden ter herdenking voor de dapperen in de Shoa.

Ik, Daniël heb al vele keren mijn mening geuit over ceremonies die de herinnering levend houden en de noodzaak voor unieke opwinding vergroten, die al heel snel vergeten is als de volgende opwinding verwacht wordt (in ons geval de onafhankelijkheidsdag, die een feest van eten, consuptie en verslaving is).

In feite, zoals Timek in zijn rapport noemt is de kwestie “de slechte situatie van de overlevenden, die ouder worden en veel meer aandacht nodig hebben dan ooit”een veel belangrijker vraagstuk. De vaagheid van het “establishment” voorkomt dat ze krijgen wat ze verdienen. Bureaucratie viert hoogtij en de frustratie van de overlevenden wordt wordt steeds erger.

Mijn idee is dat die ceremonies niet gericht zijn op de echte waarheid, die aan degenen, die in leven overgebleven zijn, niet gehouden zouden moeten worden. We zouden de Shoa beter moeten leren kennen door geregelde bijeenkomsten met een warm en goed contact door het jaar heen om het te leren kennen en eruit te halen wat we kunnen en het te bestuderen. Dit doet stichting L'Chaim-to-life en helpt zoveel als mogelijk. Ik herinner u eraan dat we een heel kleine organisatie zijn en onze bronnen niet groot, maar we doen dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaar na jaar, zoveel als we kunnen doen, om de eenzaamheid en de moeiten van de overlevenden iets te verlichten.

Onze activiteiten geven deze dierbare mensen vitaliteit, optimisme, zoals de Mars voor leven die we recent mochten ervaren. Dus wat mij overblijft is om bij u aan te geven wat de urgentie is om snel en effectief (en met liefde) te handelen: doe met ons mee, ondersteun ons om ons speciale werk voort te kunnen zetten. We hebben u en uw hulp nodig.

Veel dank voor de bijzondere studenten die hun harten, liefde en hun licht geven, die de roep van Maleachi waar maken: “Hij zal de ouders verzoenen met hun kinderen en de kinderen met hun ouders... “

Daniel

Nieuws uit het Noorden:

Ginosar:

Zoals elke maandag kwamen de studenten van Meitzar naar Ginosar. Ze hadden besloten om de overlevenden te eren op de herdenkingsdag (Yom haShoa)

Toen ze aankwamen, gingen ze naar de huizen van de overlevenden en namen hen mee naar de begraafplaats waar het monument van de Shoa geplaatst is. De ceremonie werd uitgevoerd met grote waardigheid.

Elk van de studenten las iets wat voor hem of haar belangrijk was. Samen zongen ze twee prachtige liederen. Als een groep schreven ze ook op wat het voor hen betekent om deel te zijn van het project “L'Chaim-to-life” en hoe het hun idee van het leven veranderd heeft.:

Ran en Airad: Door de jaren waarin we opgroeiden was de herdenkingsdag voor ons een moment om de mensen te begrijpen die vermoord zijn in de tijd van de Shoa. We hoorden de verhalen en probeerden om verbonden te zijn met onze erfenis en onze bronnen.

Dit jaar kwamen we elke maandag om onze overlevenden te bezoeken en te luisteren naar hun verhalen, deel te hebben in hun leven en hen dieper te leren kennen. Daardoor heeft deze dag nog meer waarde voor ons gekregen. Van een dag van 'tijdelijke momenten van verbondenheid aan de herinnering van de gebeurtenissen, tot een dag van met een schok terugzien op wat er gebeurd is', omdat we de Shoa bestudeerd hebben door persoonlijke verhalen van mensen die we hebben leren kennen en niet meer vanuit een afstandelijke oogpunt.

Vandaag willen we u bedanken voor de mogelijkheid die u ons gaf, uw huizen en uw leven binnen te komen, te horen van u wat u deed (en wat u overkomen is) en als resultaat daarvan te begrijpen waar u vandaan kwam en waar we naar toe gaan. We houden van u en waarderen u en zijn er trots op bij u te mogen zijn vandaag.

De studenten eerden met hun hele hart de overlevenden. Het was niet gemakkelijk voor ze. Ze deden dit heel emotioneel en gevoelig. Ze werden zo betrokken bij de overlevenden dit jaar, dat ze een deel van de overlevende's familie zijn geworden.

Shalom,
BrigitteCeremonie in GinosarShoa-overlevende Zelma

Katzarin:

Terwijl ik onderweg was om de studenten van Mechina K.Hanasi op te pikken om de overlevenden te bezoeken in Katzarin, luisterde ik naar het nieuws op de radio over de Shoa-overlevenden. Er zijn momenteel meer dan 190.000 Shoa-overlevenden in leven waarvan er vier op de tien in financiële problemen leven en sommigen hebben zelfs geen geld om voedsel te kopen voor zichzelf. Ik kon me nauwelijks voorstellen hoe dan kon, totdat ik Jafim ontmoette.

Toen we bij het huis van Jafim aankwamen vroeg ik hoe het met hem ging.

Hij vertelde me dat hij geen geld had om eten te kopen, zelfs geen brood. Hij toonde me de koelkast, die was compleet leeg.
Op de keukentafel lagen twee aardappels. Dat was alles wat hij had.....

Terwijl de studenten met Jafim praatten, kocht ik voedsel voor hem, goed voedsel voor minstens een week en ik betaalde zijn electra rekening en gaf hem wat contant geld om te overleven tot zijn kleine pensioen weer kwam (aan het eind van de maand).

Jafim is een intelligente man, maar ernstig geraakt door de Shoa. Hij is tijdens de Shoa geboren en herinnert zich elk detail van wat zijn moeder hem vertelde. Hij had geen vader en woonde alleen in Israël. Met zijn zoon heeft hij vrijwel geen contact.

Ik ervoer nu zelf dat, wat het nieuwsbericht bracht, juist was. De grote (en vele) noden van Shoa-overlevenden komen dichterbij ons dan we ons kunnen voorstellen.

We bezochten ook Shlomo, Etja en Shaul.

Shlomo vertelde ons een deel van het verhaal, van toen het Russische rode leger Auschwitz bevrijdde. Shlomo was toen pas 10 jaar en deze momenten staan in zijn geheugen gegrift. Alle kleine details zijn er nog. Shlomo realiseert zich dat niemand die waargebeurde ervaringen en verhalen nog kan vertellen als de Shoa-overlevenden er niet meer zullen zijn. De noodzaak om te praten brandt in hem.Ilay, Shlomo en Ido

Shaul deelde zijn reiservaringen in de Golan hoogten.
Etja sprak over de komende Shoa- herdenkingsdag. Deze tijd van het jaar is de moeilijkste voor de meeste Shoa overlevenden.

Ik ben trots dat we in “L'Chaim-to-life” deze dierbare mensen het hele jaar rond in gedachten houden. Op deze manier bouwen we sterken en dichte relaties tussen hen en de studenten, die langdurig zijn! Dank voor al jullie ondersteuning.

Dafna:

Shir was met de studenten van Mayan Baruch op bezoek in Dafna.

Het was een heel plezierig, zoals bij ieder bezoek. Het is bemoedigend om te zien hoe gemotiveerd de studenten zijn, door deze mensen in Dafna te bezoeken. Ze bezochten Israël uit Hongarije met zijn Israëlische vrouw Tzipora, Sofia en Simcha Chaineka en Leah uit Polen.

Shalom Timek

Pardes Chana:

Ons bezoek startte op het begin van de herdenkingsavond. Itzchak kwam net van een school waar hij uitgenodigd was om te spreken en te vertellen over zijn ervaring in de Shoa. Hij was nog onder de indruk. Hij weet goed hoe hij zijn verhaal moet vertellen en ik ben er zeker van dat het voor de studenten, die geluisterd hadden naar hem, heel interessant was. We kwamen en verrasten hem en Sima (zijn vrouw), met de gitaar van Rabbi Shachar en herinnerden hem aan zijn verjaardag door te spelen en zingen voor hem. Het deed hem heel goed.

Chaya vierde haar verjaardag ook en Rabbi Shachar maakte haar en haar man met zijn gitaar een beetje blijer (zie foto's).

Rachmil was zo blij ons te zien dat hij ons meenam naar de manager van zijn huis en naar andere vrienden van hem, en hij stelde zijn “familie” aan hen voor. Ik denk dat hij zich vaak eenzaam voelt en als wij komen breekt dat die gevoelens en voegt het meerwaarde toe aan zijn wereld.


Aliza was, als gewoonlijk, heel blij en warm naar haar bezoekers. Ze voelde zich wat beter en kon genieten met ons. Ze sprak over haar leven.Aliza

Eyal herinnerde zich het speciale eten wat zij ons liet proeven voor de Pesach. Ze sprak haar voldoening uit dat hij zich dat zo goed herinnerde.
Benyamin was blij en liet ons lachen met zijn grappen. Hij heeft ons bezoek nodig omdat hij in een rolstoel zit en vaak niet het gezelschap heeft waar hij zich prettig bij voelt.

De Boaron's hadden verfrissingen op tafel gezet. Ze zijn zo dankbaar voor onze hulp en bezoeken.De Boaron's

Zippora zei hallo en accepteerde dankbaar de tas met voorraden.

In Pardes Channa hebben we een grote ceremonie gehouden om alle mensen te herinneren aan wat er gebeurde tijdens de Shoa. Ik ben er zeker van dat de studenten van Neve Michael nu veel beter en begrijpen wat er tijdens die verschrikkelijke dagen gebeurd is. Zvia, ging weer mee op bezoek nu ze weer hersteld is van haar ziekte.

Met vriendelijke groet,

Rivka

Nieuws uit het Zuiden:

Sederot:

Izik &Miriam waren in een goede stemming. Ik kwam binnen toen ze vleesschalen klaargemaakt hadden en ze nodigden me uit om mee te eten. Ik hielp Miriam om de salade klaar te maken en Izik en zijn zoon legden het vlees op de grill. Hun zoon was 40 kg kwijtgeraakt en kan hen nu beter helpen als daarvoor. Hun huis is heel oud en zelfs met regelmatige reparatie niet goed te krijgen omdat het met slechte materialen gebouwd is en de problemen eindeloos zijn. Izik &Miriam zijn heel aardige mensen en heel dankbaar voor de hulp van “L'Chaim-to-life” en het geld dat ze krijgen en ook voor mijn bezoeken.

Maya is charmant met veel verhalen en positieve stemming. Ze toonde me haar kunstwerken en maakte er zelfs een kleine afdruk van. Ze houdt van Sederot en vertelde me erover. Ik ontmoette haar dochter en vertelde haar hoe ze de coupons kan gebruiken die we haar moeder gaven. Ze was heel blij met mijn bezoek.Maya

Beersheba:

Ana is nieuw voor ons en ik ontmoette haar tijdens de laatste oorlog (zomer); we gingen samen op de foto en die werd naar de soldaten verstuurd die naar ons keken. Ik kende haar broer die overleden is. Ana is alleen achtergebleven, zonder eigen kinderen. Ze is 92 jaar en komt uit Roemenië. Haar economische situatie is niet heel erg goed. Ze is heel aardig en ik hoop haar beter te leren kennen.


Dit is mijn nieuws,

Shalom,
Efrat

Het nieuws van deze week

27 maart 2015, Nisan 7, 5775

Nieuws vanuit het Noorden:

Willy Adler van Shlomi verzorgingstehuis.

Willy is een van onze dierbaarste Shoa overlevenden,vanuit Hongarije. Hij overleefde met zijn oudere broer kamp Auschwitz. Willy is nu 86 jaar. Zijn alzheimer is progressief en het is triest om te zien dat ook zijn gezondheid achteruitgaat.

Toen ik binnenkwam was hij zijn lunch aan het voorbereiden. Een lach kwam op zijn gezicht. Hij was een beetje verrast, maar ik geloof dat hij me herkende. Willies opgetogenheid was er nog, ondanks dat hij zich niet veel meer herinnert uit het verleden. Hij leeft in het nu, het heden. Ik zie dat Willy gelukkig is en alle verzorgenden houden van hem. Hij klaagt niet langer over pijn. Recent weigerde hij zijn tandprotheses in te doen, zodat zijn gezicht veranderd is, maar zijn ogen spreken nog als hij actief is. Zonder aandacht zakt Willy weg in een droomwereld. Het trieste is ook dat zijn kleinkinderen hem niet meer bezoeken. Sinds hun moeder Tzippy overleden is (drie jaar geleden), zijn de hechte familiebanden verloren gegaan. De enigen die hem wel blijven bezoeken zijn Orna en Penina, dochters van Willies oudere broer. Ze wonen heel dichtbij en bezoeken hem twee keer per week en zorgen voor hem. Plotseling kwamen ze binnen en Willies gezicht klaarde op. Het was zo mooi dat te zien. Ze zagen hem nog niet zo blij als nu ik hem bezocht. Een dag tevoren keek Willy niet eens naar hen en nu glom hij helemaal.

Uit deze ervaring concludeer ik hoe belangrijk het werk van “L'Chaim-to-life” is. Onze bezoeken, zelfs als niet-familieleden, hebben een grote invloed op de Shoa overlevenden, meer dan we ons kunnen voorstellen. Ze hebben onze bezoeken nodig en ze verdienen die!

Ik was zo voldaan de 130 km te rijden om hem te zien. Willy maakte mijn dag goed.


Katzrin:

Shlomo was zo blij ons te zien. De studenten luisterden met volle aandacht naar zijn verhalen over hoe hij zijn vrouw Lili ontmoette. Ook over zijn aandeel in het gevecht gedurende de Jom Kippoer oorlog met Generaal Arik Sharon als commandant aan de Egyptische grens. Hoe hij de stad Kfar Saba verdedigde toen de arabieren de stad aanvielen vanuit hun stad Kalkilia.

Het was moeilijk om bij hem weg te gaan. Het is zo goed voor Shlomo om te praten en te vertellen over zijn levenservaringen. De verschrikkingen van de Shoa en Auschwitz zitten nog steeds in zijn gedachten. Hij heeft – soms dagelijks – nachtmerries hierdoor. En er over praten helpt hem om de scherpe kantjes van zijn moeilijke herinneringen af te halen.

Bij Jafim praatten we over de verkiezingen. Het is moeilijk te vertellen hoe goed Israël en de nieuwe regering tevoorschijn zullen komen. Ik zie dat de overlevenden hardere posities innemen als het aankomt op het “Palestijnse vraagstuk” en de vredesbesprekingen. De studenten zijn veel zachter. Het is niet gemakkelijk voor hen om het complex van de politiek en degeografische situatie te doorgronden. Beslissingen die nu genomen worden hebben groot effect op de toekomst. We kunnen niet voorspellen hoe dat gaat lopen. Misschien kan G'd dat. Dat is onze hoop. Hij zal Israël redden in de dagen van grote problemen.
JafimRachmil die zijn bezoek ontvangt

Ela, Etja, Israel en Shaul genieten iedere keer van de bezoeken. Shaul merkt op: “Ik voel me niet lekker als de studenten me niet bezoeken.” Dat is een goed teken. We weten dat de bezoeken diep effect hebben op hen, meer dan we denken.Ela


Shalom Timek

Kibboetz Dafna

Shir: Batia vertelde ons hoe het is om te leven in het Getto en de situatie in die tijden. Ze is nu beter dan vorige week.

P.S.

Deze week hadden de studenten activiteiten op school, zodat ze geen overlevenden konden bezoeken in Ginosar en Deganya. Brigitte vertelde me dat de overlevenden ze heel erg misten!
Batia

Kiryat Shmona:

Shir: We hebben de charmante Lisa ontmoet in haar prachtige huis. Ze ontving ons zeer gastvrij en vertelde ons over haar man die drie maanden geleden overleed. En over haar kinderen en haar jeugd. We verlangen ernaar haar weer te ontmoeten.

Pardes Channa:

Deze week werden we uitgenodigd om een prachtige bijeenkomst bij te wonen in Pardes Channa. Dinsdagavond werd de dag van de goede daden gevierd en de groep uit Neve Michael was uitgenodigd om op het toneel te komen (zie foto's) en het hoofd van de lokale gemeenteraad eerde ieder van de studenten door hen een medaille om te hangen en een plaquette te geven met een certificaat daarop en de avondleider vertelde over het “L'Chaim-to-life” project. Als vertegenwoordiger van “L'Chaim-to-life” was ik ook uitgenodigd. We waren er trots op erbij te zijn. De studenten voelen meer en meer het belang van hun missie.
Woensdag brachten we onze bezoeken met een groot pakket met fruit, groente, wijn, matzes en Gefilte fish.

We vonden de meeste van onze overlevenden middenin de grote schoonmaak en de voorbereidingen voor het Pesach feest.

Bij Aliza mochten we een voorproefje van een soort eten uit Libië nemen en het leek wat op de traditionele charoset (appel,noten,rozijnen). Het was heel smakelijk en de anijs gave het de zachtste smaak die een lange tijd in mijn mond bleef hangen. Ze had net een oogbehandeling gehad, maar was desondanks blij ons te kunnen ontvangen.

Aliza

Benyamin was blij ons te zien en we namen hem mee voor een wandeling met zijn rolstoel en hij gaf ons opdrachten hoe hem te rijden (hij kan niet lopen). Op de foto kunt u de jongeman zien die bij hem woont en hem verzorgt.

Chaya en Morris zaten allebei bij ons en we spraken over hun gezondheid en hun verleden. Morris huilt iedere keer als hij over zijn verleden praat. Chaya had voor de verandering geen blauwe plekken op haar gezicht, wat betekent dat ze niet gevallen was, en ze voelde zich ene stuk beter en leek gelukkiger dan gewoonlijk. Ytzchak was in behandeling en dus konden we hem niet bezoeken.

De anderen genoten ook van ons bezoek.

We wensen jullie, onze vrienden uit het buitenland, allemaal Vrolijk Pesach!

Rivka

Jeruzalem:

Miki Salomon bezocht al onze overlevenden in Jeruzalem. Hij bracht cheques voor het feest en vertelde me over Roza, die net een hartaanval overleefde en niet lang geleden haar man verloor, is nu thuis aan het opknappen en we wensen haar een spoedig herstel.

Shoshanna heeft contact met Eti en ze zullen binnenkort weer bij elkaar komen hebben ze afgesproken. Eva is gezond en geniet ervan gezelschap te hebben.


Shoshanna Shpitzer en haar dochter maken het goed en hadden Miki met een paar andere bezoekers die hen kwamen groeten voor de feestdagen. Ze zijn heel dankbaar voor de hulp die ze hebben gekregen.

Shaindel was niet thuis en Miki liet de cheque achter met een briefje met een groet aan haar.

Miralle maakt het goed en ik sprak met haar kleinkind die met zijn moeder bij Miralle woont.

Edit kon niet met me praten en ik hoop dat het goed met haar is.

We wensen al onze overlevenden goede gezondheid en vrolijke feestdagen.

Daniel is op zijn reis in Nederland om onze actieve groepen te bezoeken en we geven hen ook onze groeten en wensen hen goede en succesvolle bijeenkomsten.

Elimineer de goden die je weerstaan, op de Weg naar de Redding

16 maart 2015,  25 Adar 5775

Beste vrienden,

We hebben zojuist Poeriem gevierd en we zullen proberen door deze feestdag te begrijpen wat de diepe betekenis van vrijheid en de in vrijheid geboren mens betekent. We starten van af één kant van het verhaal: Haman was, zoals we weten, heel succesvol in zijn carrière en kreeg steeds hogere posities, uiteindelijk werd hij de favoriet van de koning. De wereld lag voor hem op een lakentje uitgespreid, eer en de rijkdom viel hem ten deel. Maar dat was hem allemaal niet genoeg. Het EGO wilde meer… En in zijn nabijheid was een Joodse man wiens "zonde" het was de heidense cultuur te weigeren, of zichzelf te verliezen ( zijn identiteit en macht) door te buigen voor Haman. Dat eenvoudige feit maakte Haman rusteloos en waarom? De reden is heel simpel: Haman was heel gevoelig voor het strelen van zijn ego en dat veroorzaakte (uiteindelijk) zijn ophanging aan de galg. 'Wie hij was' was afhankelijk van "het gerespecteerd willen worden door anderen" en zijn woedende (groeiende) passie tegen de vreemdeling, die ging over de rug van anderen. Hij was geen vrije man en betaalde daarvoor met zijn leven.

Aan de andere kant leefde Mordechai (die zichzelf en zijn kracht kende) in vrijheid en in zijn uniciteit van zijn Joods zijn op een nivo, waar geen godheid, modegeesten, of andere krachten van buiten zijn identiteit en moed, zijn identiteit konden ondermijnen. Tegen alle verandering in, week hij niet af van wat hij geloofde en waar hij voor stond. Hij begreep wat waarheid is; hij voelde het in zijn ziel en lichaam. Hij was een man van visie, die er niet over twijfelde om zijn welzijn opzij te zetten, en te zien wat goed was voor zijn volk en dat uit te voeren met alle middelen. En natuurlijk was ook Esther hierbij betrokken, die begreep wat haar oom wilde en de boodschap absorbeerde: "Ik kan nergens heen, mijn oom (Mordechai) heeft gelijk! Ik moet de waarheid voor ogen houden. En dat was wat ze deed, op een verbazingwekkende manier; als een prachtig voorbeeld en als een stralend voorbeeld. Ze was niet bang voor wat komen ging, noch voelde ze zich overrompeld door de grootsheid van het hof, ondanks dat ze in de minderheid was en alleen, zoals gezegd wordt door HaShem: "Ik hield (houd) niet van je omdat je in de meerderheid was (bent), maar omdat je met weinigen was (bent)."

Goede moed en een waar geloof, heeft niets te maken met externe beïnvloeding. Het is een onzichtbare kracht, wat een groot innerlijk licht kan verspreiden vanuit de ziel van een mens, en zelfs uit kan stralen van een hele natie.

Zoals ik wel al eens eerder genoemd heb, staan we voor het tijdperk waarop een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zichtbaar zullen gaan worden. Micha de profeet, spreekt er over dat elke man onder zijn eigen vijgeboom en onder zijn eigen wijnrank zal zitten. Een aantrekkelijke profetie die verlost van de straf op de zonde vanuit het paradijs. De vloek van het "werken in het zweet op je gezicht, om het brood van de aarde te verbouwen" zal niet meer van toepassing zijn en je zult van het heilige licht genieten. Er zal sprake zijn van overvloed en het zal ons voorzien in alles wat we nodig hebben. Maar we zijn nog niet in dat tijdperk aangekomen, en nu is de tijd dat we vanuit de hemel voorbereid worden. Hoe?  In het boek van Amos staat een geweldige profetie. In hoofdstuk 8:11 staat:" Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik een honger in het land zal zenden; niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des HEEREN."

Wat verstaan we hieronder? Veel mensen hebben dorst naar iets waarvan ze niet weten waar ze naar zoeken. Allemaal voelen we de innerlijke behoefte aan iets speciaals. Diep in ons hart, zoeken we naar G-d, helaas begrijpen de meeste van ons niet waarom ons hart zo kreunt en schreeuwt. De knelpunten, het perplexe van de maatschappelijke gekte, en de verschrikkelijke stilte van de wildernis, de droge gevoelens… niets helpt om de oplossing te brengen van een oude bekende wereld en van oplossingen die tot nu toe altijd werkten. Het betekend dat verslavingen ernstiger worden en er is geen weg uit. Hoe kunnen we ons losmaken en en situaties gemakkelijker maken? Ik kan u in het kort een oplossing aanreiken: Allereerst moeten we accepteren dat er voor elke ziekte een behandeling is die tot genezing leidt. We moeten begrijpen dat deze golf van honger en dorst een heilige beweging is, welke probeert in ons allemaal een wijsheid te creëren dat er niets is buiten HEM! Zo simpel is het it! De afgoden verdwijnen en laten zich niet meer zien. In essentie is het een verschrikkelijke strijd die thuishoort in de generatie van de apocalypse, tussen de Symphony van de slechte bedoelingen en een ego dat weet dat zijn tijd tot een einde gaat komen, maar desondanks voor iedere ziel vecht. Zijn taal is eenduidig: meer, meer, meer, consumeer, consumeer, consumeer, om afhankelijk te worden van nog veel meer.... Deze verschrikkelijke stemmen proberen ons weg te houden van het licht wat onze ziel in de vrijheid kan brengen, van het licht van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

We zouden moeten weten dat ons voornaamste werk is niet om te zoeken naar snelle oplossingen die buiten ons bereik liggen, om de leegte te voelen die ons bestaan met zich meebrengt en te begrijpen dat dit de pijnlijke weeën zijn voorafgaand aan een nieuwe wereld. Door gas terug te nemen en een eenvoudige leefstijl aan te houden (een ieder op z'n eigen manier) en droge perioden dankbaar te accepteren en te doorleven, maken het mogelijk dat dit water onze dorst lest.

Daniel

Poerim in het noorden:

Kirjat Shmona
Dit poerim feest in de kibboets Ma'ayan Baroech was voor mij de meest opwindend. Ieder jaar is het bijzonder, maar dit keer kwam het hele initiatief uit de grond van het hart van de studenten zelf. Zij bereidden alles zelf voor op een respectabele manier voor de Shoa overlevenden. Bedankt allemaal, studenten van Ma'ayan Baroech

Toen ik de overlevenden een bezoekje bracht waren de tafels al helemaal gedekt in de mooie en gezellige kibboetsruimte. De studenten waren verkleed voor poeriem en verwelkomden de overlevenden. Mordechai bracht een CD speler mee met Poerim muziek. Dat bracht ons direct in een feestelijke stemming.

Na een kleine verfrissing brachten de studenten het Poeriem verhaal van Esther ten gehore. Terwijl het verhaal door twee studenten werd voorgelezen speelden de andere studenten de rol van koning Ahasveros, koningin Esther, Mordechai, Haman en een dienstknecht van de koning. Geniet van de bijgesloten foto's bij dit rapport.

Samen Poeriem vieren met de overlevendenDe Megilla voorgelezen

Ahasveros en Vashti

Ahasveros en Esther

Ahosveros kan niet slapen

Doorlezen van de kronieken door de koningAhasveros en Haman in de voorhof

Haman opgehangen aan zijn eigen galgAdidHamansorenLarissaLudmillaNimrod met TimekV.l.n.r. Rachel, Shira en KlaraAan het einde van een mooi feest....   Iedereen heeft genoten.

De shoa overlevenden voelden zich één met de studenten. De kamer was vol met liefde naar elkaar. De jongeren en de ouden zaten door elkaar en het voelde als een groot gezin. We dansten davidische dansen en aan het eind zaten we in een paar cirkels en praatten met elkaar. Het was een heerlijk feest, wat we niet snel zullen vergeten.

Timek


Poerim in Ginosar

De studenten verrasten de shoa overlevenden in hun huizen. In ieder huis speelden ze muziek en zongen samen. Na het feest, keerden de studenten terug naar hun shoa overlevende waar zij voor hen zorgen en brachten kwaliteitstijd met hen door in een privé sfeer. U kunt op de foto's zien hoe blij het hen maakte.

Brigitte

In het hoofdgebouw van de kibboets, waar de ouderen wonen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen.Moshe in het ouderencentrum van kibboets Ginosar.MosheOp bezoek bij Itzchik (woont nog op zichzelf op loopafstand van Beith Savion)
Vertaald in het Nederlands: "de Paardebloem".
Zelma met haar bezoek voor PoeriemRuth in haar huisjeEen niet bij naam genoemde overlevende.


Poerim in het zuiden:

Ik bereidde voor Poeriem kleine gaven voor voor onze overlevenden en deze presentjes nam ik mee tijdens onze bezoekjes. De eerste was Otto, die fysiek heel oud wordt, maar mentaal nog heel kien is.Otto

Hij klaagde hoe de oude mensen genegeerd worden door de overheid en over zijn lage inkomen. Mijn bezoek maakte hem blij.

Yossef was blij om me te ontvangen en door zijn slechte ogen moest ik hem helpen bij het lezen van brieven die hij ontving. Ook zijn buren kwamen en gaven hem een feestgave. Daar was hij heel blij mee.Yossef

Roza herkende me niet meer en iedere keer moet ik haar eraan herinneren wie ik ben. Ze weet in welke situatie ze zit en waardeert de eer die ze krijgt. Tijdens mijn bezoek kwam er een leraar uit de omgeving met haar dochter en lieten opgenomen Poeriem liedjes horen en ze dansten zelfs met haar. Ze voelde zich erg gelukkig met onze geste.

Ik mocht Chedva bezoeken deze keer, nadat ze me een paar keer geweigerd had, vanwege haar slechte gezondheid. Ze vertelde me hoe erg ze me gemist had. Er is een mevrouw bij haar in huis die met haar leeft en voor haar zorgt, maar ze voelt zich desondanks eenzaam.Chedva

Shmuel & Sara, waren erg gelukkig met mijn bezoekje en de gaven die ik meegenomen had. Ze vertelden me over een gecompliceerde situatie binnen de familie en lieten me weten dat ik voor hen als een dochter ben. Ze bedankten me voor mijn bezoek.

Suzan bedankte me voor wat ik meegenomen had en gaf me "Moroccankoekjes" die ze zelf gemaakt had voor de hoogtijdagen. Ze vertelde me hoe ze haar echtgenoot had ontmoet (gezegend is de herinnering aan hem). Suzan spreekt graag over hem.

Het was een goede tijd die we samen doorbrachten en het maakte dat ik me realiseerde
hoeveel waardering je eigenlijk krijgt voor de tijd die je met deze kostbare mensen doorbrengt.

Volgende week zal ik mijn bezoeken vervolgen.

Efrat

 

Het Noorden

Rosh Pina

Het was goed om Blanka weer te zien. Ze was buiten gaan zitten waar ze genoot van haar bloementuintje en was zo blij ons te zien.Blanka

Blanka voelt zich sterk betrokken bij het land van Israel en de natuur. Het geeft haar veel vreugde. Ze is zo positief ingesteld, maar waar ze over in zit, is de toekomst. Niet haar toekomst, maar die van haar kinderen en kleinkinderen. Er is sprake van een politieke instabiliteit in het Midden Oosten en het ontbreekt Israel aan leiderschap. Ze is bang dat, als er niets veranderd, de toekomst van Israel in gevaar is. We hebben hier samen over gepraat en ik denk dat ze gelijk heeft. Ze vertelde me dat ze de Tenach leest en vandaar de lessen van haar leven leert. "Vanuit het perspectief van de Tenach, zie ik wat er gebeurt in de wereld." Blanka is 89 jaar oud, en haar gedachten zijn kristalhelder. Ze houdt van de bezoekjes die de studenten haar brengen en vindt het fijn om tijd met hen door te brengen.


Israel vecht voor zijn gezondheid, nu al een maand lang. Hij kan niet eten en voelt zich zwak. Hij vond het heerlijk dat we hem kwamen opzoeken. Israel is begonnen om te praten over de tijd die hij in de kampen heeft doorgebracht. Hij was een jonge tiener. Na drie dagen opeengepakt te hebben gezeten in een trein, zonder water, voedsel en frisse lucht, arriveerde hij in Auschwitz. De formaliteiten namen nog twee dagen in beslag. En nog steeds werd er geen water en voedsel uitgedeeld! Hij vond een stukje pitabrood en verborg het. In de avond, deelde hij de helft met zijn groep en de rest maakte ze de volgende morgen op. Tot twee keer toe ontsnapte hij aan de dood. Er kwam een moment waarop iedereen op appél moest komen en iedereen aan zijn kant werd naar de gaskamers gestuurd. Israel vertelde me dat veel van dit soort verhalen dagelijks door zijn gedachten gaan en dat hij wenste dat het niet waar was. Ik kan me geen voorstelling maken hoe het is voor een tiener om door een dergelijke hel heen te gaan. Wat een voorrecht dat ik zijn hartbrekende verhalen van hemzelf mag horen.Timek


Kibbutz Dafna:

Adi: Simcha is zo charmant en we houden zoveel van haar. We hebben een goede tijd met haar doorgebracht.


Kibbutz Ginosar:

Noam: In het huis van Eliram hebben we samen Tangram gespeeld. Eliram heeft een operatie ondergaan en is momenteel herstellende.

Katzrin

Talja voelde zich deze week beter en ze kon weer genieten van haar bloemen in haar tuintje. We hebben gepraat over haar tuin en over haar kindertijd. De studenten hebben kwaliteitstijd doorgebracht met Jafim en met Etja. Het is verfrissend en goed voor hen om bezoek te ontvangen.
Ela wachtte ons al op. We hebben haar een tijd niet kunnen bezoeken vanwege medische onderzoeken die ze heeft ondergaan. Ze voelt zich nu een stuk beter en we hopen haar voorlopig vaker te kunnen bezoeken. We hebben met elkaar gepraat over de komende verkiezingen.
Shlomo and Shaul voelde zich niet goed. Shaul vecht met zijn astma. We wensen hen beide een goed herstel toe.  

Timek

 

Pardes Chana:

Woensdagmiddag verzamelden we in Neve Michael. Zvia, met de jongens en de meisjes wachtte op  Rabbi Shachar, die helemaal van Ramat Hagolan moest komen, en ondergetekende, Rivka.


Rachmil, Rabbi Shachar en de studenten
Rabbi Shachar had alle levensmiddelen bij zich, deze keer fruit en groenten. We vulden de tassen en splitste ons op, elke groep had een eigen werkgebied. De groep van Neve Michael, werd uitgebreid met nog andere studenten, die hun vrienden wilden vergezellen in dit project. Rachmil, had de jongens met Rabbi Shachar op bezoek, die zijn gitaar bij zich had en buiten het huis zijn ze samen een gezellig plekje op gaan zoeken en zijn ze samen gaan zingen. Enkele medebewoners van Rachmil hebben zich bij hen gevoegd en ze hebben samen plezier gehad. De jongens houden van Rachmil en slaan geen bezoek over.

Vervolgens zijn ze naar de Boarons gegaan, die dankbaar waren voor dit bezoek en alle goede gaven.

Zippora, stond aan de ingang van haar huis, ze lachte van oor tot oor en was dankbaar voor de goederen en de aandacht die we haar gaven.

De meisjes die met Zvia meegingen bezochten Chaya en hebben met haar gepraat. Ze is deze week twee keer gevallen en haar gezicht en hoofd is blauw en gezwollen. Morris was ook bij hen en eindelijk was hij zo ver dat hij onze bezoekjes kon waarderen.

Ik heb Aliza ontmoet die zich niet lekker voelde. Ik heb de studenten de hartelijke groeten van haar overgebracht.

Itzchk, had een moeizaam medisch onderzoek en ik heb met hem gesproken over de telefoon. Hij liet een ieder groeten die hem lief was.

Ester Zimering, die verhuist is naar een ouderenhuis, krijgt af en toe een telefoontje en wordt met een zekere regelmaat bezocht. Ze voelt zich goed en mist de studenten. Maar wanneer ze onze hulp nodig heeft, zijn we er voor haar.

Dit is ons rapport voor deze week.

Rivka


Purim in Shderot:

Ik ontmoette  Izik en Miriam. Het gaat goed met hen. Izik wacht een tweede (medische) opini af, omtrent een operatie die mogelijk uitgevoerd moet gaan worden. Ze zijn erg dankbaar voor de hulp die ze krijgen en de interesse in hen.

Maya is charmant, optimistisch, warm, zit vol met verhalen en is altijd dankbaar voor mijn bezoekjes. Ze vertelde me van het Poeriemfeestje wat ze gevierd had op de plaats waar regelmatig meer ouderen bij elkaar kwamen.

 

Benyamin – beleeft momenteel de grootste verandering door de verhuizing naar een ander appartement op de begane grond met een klein tuintje buiten. 30 Jaar lang was hij boer en hij mist het werk en het land al zo lang. Hij was gelukkig, groette alle bekenden en bedankte me voor mijn bezoek en de kleine prestentjes (Mishloach Manot).

Als laatste wil ik graag vermelden dat we, met hulp van de stichting 'L'Chaim' er in geslaagd zijn een Robotic Vacuum Cleaner voor Olga te kunnen kopen. Dit was waar ze om gevraagd had. Ze kreeg het pakket overhandigt op haar verjaardag vlak voor de schoonmaak van Pesach (wat er bijna aan zit te komen). De timing was perfect, omdat ze niet meer zonder hulp haar kleine huisje schoon kan maken. Heel veel dank hiervoor!

Zo dadelijk zal ik coupons gaan uitgeven met het oog op Pessach.

Efrat


 Beste vrienden, Pesach begint op 3 april. Zoals we altijd doen brengen presentjes naar onze overlevenden en anderen die hulp nodig hebben. Ook brengen we wel eens kleine kadootjes naar de 'lone soldiers' (soldaten die alleen in Israel wonen, zonder familie). Doneert u alstublieft met open hand en u zult hiervoor gezegend worden.


Daniel Braun
E-mail: danielxrw@gmail.com |
Phone: + 972 54 772 3510
Welcome to our website at: www.lechaimtolife.org

Een nieuw lied

5 maart 2015,  14  Adar 5775

Beste vrienden,

Dit keer vatten we tien actieve jaren van stichting "L'Chaim-to-life" samen in een detailistisch en feestelijke samenvatting.

De "Mars voor Leven" symboliseerde boven al het 'wezen' van het bestaan van "L'Chaim-to-life": het belang voelen van een betekenisvolle Joodse schepping.

Gedurende de tien jaar en van dit punt verder, is het wezen van dit project direct verbonden aan de profetische Bijbelse visie van "Hij zal de ouders verzoenen met de kinderen en de kinderen met hun ouders". Het betekent: de acties richten op de eeuwige basisdriehoek: Het volk Israël, het land Israël en de G'd van Israël. Het versterken van eenheid, wederzijds respect en groeiend licht en genade in het volk Israël als een voorbeeld van een manier van handelen, door mensenharten te openen en begrip te hebben voor het momentum van deze tijd voor zulke acties.

In dit tijdsbestek, waarin decorruptie opkomt, de duisternis en verwarring zwaar is en het geweld als een golf over ons heen komt en leiders geen boodschap meer hebben; speciaal in deze tijd voelen wij de adem van onze missie om in nederigheid, op manieren die niet bestaan in Israël en daarbuiten. Al onze bedoelingen waren vanaf het begin gericht op het ontwikkelen van menselijke waarden, juiste opleiding, het geven van snelle en liefdevolle hulp met bemoediging en de bekrachtiging daarvan. Gedurende deze jaren was ons uitgangspunt (en dat zal ons uitgangspunt ook blijven) geen grote sommen geld uit te geven aan gebouwen en dure festivals, noch aan dure communicatie of te grote PR campagnes waarvan het doel meestal ego-gericht is. Stichting "L'Chaim-to-life" is geen liefdadigheids organisatie, maar gaat uit van een visie met Bijbelse waarden en ideën van heilige alliantie met G'd en met het volk Israël, waarvan we geloven dat het de hele wereld kan beïnvloeden.

In het boek Jesaja hst 64 vers 14 staat geschreven: "U zult gevestigd worden door rechtvaardigheid en zult geen angst hebben voor vernietiging, het zal niet in uw nabijheid komen."

We geloven met ons hele hart dat één van de redenen van de ziekte van de laatste generatie, de materiële cultuur is, die maakt de verschillen, de competitie en het verliezen van de mogelijkheid om een betere menselijke morele manier te kiezen: het zien van het beeld van G'd.

We geloven dat dit project de menselijke kant vermeerderd en verbeterd en de goddelijke waarde van het menselijk hart en ons dichter en dichter naar het doel brengt waarvoor we op deze wereld zijn gezet: het corrigeren van de illusie van verdeeldheid en om één te worden met het oneindige licht dat het goddelijk licht is, omdat G'd één is en Zijn Naam één is!

We zijn aangekomen in het midden van grote veranderingen in het universum, wanneer de oude wereld langzaam vernietigd wordt en wijst naar de schepping en vervulling van profetieën van een nieuwe aarde en een nieuwe hemel.

Deze periode vraagt van ons om gefocused te zijn op ons doel. Verbonden te zijn aan wat we doen met alle middelen, met ons hart en ziel, omdat de boodschap duidelijk is: "U ontvangt veel – u ontvangt niets" [een zegswijze in Israel om aan te geven dat je "door met veel verschillende dingen bezig te zijn, die niet gericht zijn op de uiteindelijke verlossing,  uiteindelijk 'de plank wel eens mis zou kunnen slaan' , omdat het activiteiten zijn die geen eeuwigheidswaarde hebben"].

De menselijke waanzin is dat we van het ene onderwerp naar het andere te springen en uiteindelijk blijft er niets van de moeite over. Hier voelen we dat het project werkt op een dieper nivo, zonder grote aantallen, maar met waarde. Veel meer uitdagingen wachten ons in de komende jaren. We zullen het licht moeten versterken en het wederzijds respect voor elkaar.

Dit is de plaats om u te bedanken, onze vrienden in vele plaatsen in het buitenland en in Israël, voor het met ons meelopen, hand in hand. Het goede nieuws is dat ook hier, in dit land, mensen begonnen zijn met het begrijpen van onze unieke methode. We danken G'd voor de zegen op dit speciale project en vragen u om ons te blijven ondersteunen voor het volk Israël en aan de hele wereld deze zin uit te dragen: "Vanuit Sion –- zal de Torah komen!" Wees een voorbeeld voor de wereld, toon de schoonheid van de Torah en wees zoals Israël een licht voor de volken.

We komen dicht bij de beloofde periode dat het Joodse volk zal terugkeren naar hun thuisland en naar het verbond met hun G'd. We zien al wonderen en tekenen vervuld worden van de Messiaanse profetieën over het terugkeren en intergreren van het Joodse volk in het land Israël.

Volgende week zullen we u berichten over de Poering feestelijkheden.

Ons raport zal vanaf nu eens per twee weken verschijnen om de mensen niet te zwaar te belasten.

Daniel

Tijdreizen door 10 jaar van onze activiteiten  (foto's bijgesloten)

Het starten van de bezoeken in Pardes Chana met rabbi Shachar en de studenten van de Mechina in Keshet Yehoeda, Ramat Hagolan.
Jeruzalem:
Het starten van de bezoeken met studenten, waarvan een deel nog steeds mensen bezoekt tot nu toe.

Miki en Yudit (Chr. Amb) blijven ook in contact met alle overlevenden.EtiShaindel

Vorig jaar toen de storm met hevige sneeuwval kwam, waren we er om een aantal overlevenden te helpen van wie het dak van het balkon instortte en hun slaapkamer volstroomde met water. Ook brachten we Chava met haar rolstoel per ambulance, om haar wens te vervullen haar dochter te bezoeken.


Ginosar: Mechina Maitzar adopteerde de overlevenden in de kibboets. Eliram vindt zijn familie nadat hij hen uit het oog verloor in de oorlog, door op het internet te zoeken met de studenten. Vieringen van Poerim en Toe Bishvat met de studenten van Maitzar.
Katzrin: heeft contact met IDF in Zfat en de dichterbij gelegen legerbasis bij Katzrin. Roza en Willy met soldaten.WillyRosaShlomo"Libanon oorlog", "Pagina Wolk" "Stabiele rots". Mensen uit Sederot ontvangen in een vakantie-setting en hen drie blije dagen gegeven met reisjes, voedsel en open armen en een warm welkom door de mensen van moshav Keshet.

Dit is deel één van onze "Tijdreis..."

Het zal binnenkort vervolgd worden.

Vrolijk Poeriem aan allen.

Shabbat Shalom!

Daniel Braun
E-mail: danielxrw@gmail.com
Phone: + 972 54 772 3510
Welcome to our website at: www.lechaimtolife.org

 

 

Nieuws van deze week

26 februari 2015,  7 Adar 5775

Shalom vrienden,

Yeshiva studenten uit Migdal Haemek hebben bezoeken afgelegd in Timrat en dit zijn de verhalen die ze hoorden:

Gad Yackov Bar Levav (werd bevrijd), geboren in Hongarije in een othordoxe familie met nog een broer en zus.

Tamar Bar Levav, geboren in Tsjechoslowakije in een othordoxe familie met 7 zussen en twee broers. Ze waren beiden 14 toen de oorlog uitbrak.

Gad's familie bracht maar twee weken door in het Getto en werden verhuisd naar Auschwitz per trein gedurende twee heel moeilijke weken met een minimum aan voedsel en water. Drie keer kwam hij onder ogen van Dr Mengele (bijgenaamd 'de duivel') en bleef leven.... de vierde keer werd hij aangewezen om naar het crematorium te gaan, maar tot zijn geluk was er iemand uit zijn dorp en hij zond hem aan het werk in de crematoria. Vandaar werd hij verhuisd naar Dachau en werd daar bijna dood gevonden aan het eind van de oorlog. De Amerikaanse officier, die Joods bleek te zijn, nam hem in zijn armen en rende een half uur tot hij het dichtstbijzijnde ziekenhuis bereikte om zijn leven te redden.....

Hij ging bij de jeugdbeweging Macabi Hatzaier en werd getraind op een boerderij om boer te worden en met zijn groep trok hij door Griekenland met een kleine boot, maar ze werden uitgezet en naar Cyprus gebracht tot ze het beloofde land binnen konden trekken. Hij ging in het leger (Palmach en later Zaha) en trouwde met Tamar in kibboets Nirim (in het noorden). Ze hebben twee kinderen en 10 kleinkinderen.

Tamar was ook overgebracht naar Auschwitz met een paar van haar zussen met een veetrein en daar kwamen ze tussen nog duizend meisjes in één grote lange hal met kleding voor de zomer en met een minimum aan voedsel en drinken. Slechts 200 overleefden en ze moesten mee op de dodenmars naar Lipiding. Alleen Tamar en twee van haar zussen overleefden. Ze kwam in de Maccabi Htzaier en daar ontmoette ze Gad en deelt haar leven met hem tot nu toe.
Gad Yacov


Nieuws vanuit Beersheba:

De afgelopen twee weken was ik bezig met Rozelia wiens gezondheid slechter en slechter werd. Haar dochter was die hele tijd bij haar, maar binnen deze  twee weken tijd  is ze overleden....

Op mijn bezoek aan de Shivah bracht ik een aantal foto's mee die we samen hadden en de hele familie dankte stichting "L'Chaim-to-life" voor hun hulp om de badkamer te repareren voor haar en voor de coupons, de aandacht en de liefde. Mag haar herinnering een gezegende zijn.
Rozelia

Suzan ging naar Natanya naar haar familie en zal daar voor een aantal goede dagen blijven.
Ana (de sociale werkster) en ik schreven haar een brief, om haar te vragen te verhuizen naar Natanya. We hopen dat dit haar zal helpen.

Olga dankte stichting "L'Chaim-to-life" voor de speciale gebeurtenis in de "Baron tuinen"

Ze zei dat het zo goed was om met al die mensen te zijn die deelnamen. Ze wacht op meer gelegenheden als deze.

Op zondag ga ik werken op de Mishloach Manor voor het Poerimfeest, voor al onze geadopteerde overlevenden in het zuiden.

Speciale dank aan de groep vanuit het zuiden van Nederland voor hun hulp. Binnenkort zal een andere overlevende onze hulp en bezoeken ontvangen.

Efrat

Nieuws vanuit het Noorden:

Katzrin/Rosh Pina

Het was zo goed om terug te zijn in Israël na een paar weken mijn moeder geholpen te hebben na haar operatie. Om weer met de studenten van Kfar Hanasi samen onze dierbare shoa overlevenden in Katzrin en Rosh Pina te bezoeken.

Etja wachtte buiten op ons in haar kleine tuin. De dagen voor het Poerimfeest herinnert haar, staande op de brug als een klein meisje, dat ze de Nazi's de brug zag naderen. Maar plotseling kwam de Russische rode brigade commando en redde de brug en voorkwam een massa slachting van de Joods stad in de Oekraïne. Dit gebeurde precies op de 14de Adar – de dag van Poerim. Etja beefde terwijl ze dit verhaal aan ons vertelde in haar tuin, terwijl we bij het hek stonden. (Zie foto) Elke keer als we komen, geniet ze zo van de studenten. Ze is opgewonden en opent haar hart heel gemakkelijk.
Etja

Jafim is ook heel blij en ik zie dat hij meer open is naar ons. Jafim is heel eenzaam en heeft onze bezoeken hard nodig. Hij "doodt de tijd" door computerspellen te spelen en te roken. Hij weet dat het niet goed voor hem is, maar hij lijkt geen andere keuzes te hebben. Zijn zoon is hem al maanden niet komen bezoeken. Ons bezoek geeft hem een beetje nieuwe kracht en hoop. Jafim weet zoveel over zoveel onderwerpen. We praatten over wat er gebeurd in de Oekraïne en hoe de huidige problemen te begrijpen in de ogen van de geschiedenis van de Oekraïne.

Shlomo en zijn vrouw Lili worstelen nu al maanden met hun gezondheid. Lili is terug uit het ziekenhuis waar ze een open-hart operatie onderging. Het was een hele moeilijke tijd voor Shlomo, die van en naar het ziekenhuis moest reizen. Dank aan hun kinderen die hem vaak konden helpen. Nu hopen ze dat ze een beetje tot rust kunnen komen. Ze hebben veel rust nodig.

Ela was ziek en bleef in bed met koorts.

Talya was heel ziek deze week. Ze kreeg antibiotica om te genezen. Talya heeft simpelweg geen kracht in haar lichaam op dit moment.

Het gaat beter met Genja, maar ze kan niet meer op zichzelf wonen. Ze woont nu bij haar dochter.

Shaul was niet beschikbaar om ons te ontmoeten dit keer, maar het gaat goed met hem naar omstandigheden.

Israël in Rosh Pina is nu al een paar weken ook heel ziek. Het is mij niet duidelijk wat zijn problemen zijn, maar weet dat hij niet eet en dat is geen goed teken. Illay heeft hem met een andere student bezocht en hij genoot van hun gezelschap. Ze brachten vreugde in zijn huis.

Blanka wachtte op de studenten met veel liefde. Illay vertelde me dat ze met hen discussieerde over de huidige omstandigheden in Israël. Het is interessant voor de studenten om te zien hoe zij denkt en wat belangrijk voor haar is. Vanwege de ervaring in de Holocaust ziet ze de dingen vandaag vanuit een ander gezichtspunt. De studenten leren van haar houding.

Bidt u alstublieft voor diegenen die ziek zijn. Alle overlevenden zijn zo blij met de band die ze met ons hebben door dit project. Ze waarderen het heel erg!

Shalom, Timek

Kibboets Ginosar en Deganya

Rapport van de studenten uit Mechina Meitsar:

Eviatar Boaz: Batia vertelde ons hoe het was om te leven in het Getto. Ze was deze week ziek, maar voelt zich nu veel beter.

Yael vertelde over Moshe die twee keer is opgenomen in het ziekenhuis vanwege het feit dat hij vaak valt en niet meer in zijn huis kan blijven. Hij overnacht in Beit Savyon met verpleging. Maar hij voelt zich veel beter.

Ron heeft Izush bezocht. Ze wandelden in Dgania en zagen de huizen van zijn kinderen en de plaatsen waarvan hij houdt in zijn kibboets.

Ariël was bij Izik. Ze praatten over politiek en lazen uit het boek over Izik's leven.

Al de studenten van mechina Meitsar hebben hun speciale plekje gevonden met specifieke shoa overlevenden, die ze elke week bezoeken. Ruth bijvoorbeeld is een heel energieke vrouw. Ze doet veel dingen samen met de studenten. Afgelopen keer bakten ze brood en deze keer hielpen de studenten met het schoonmaken van haar koelkast. Het is echt heel mooi om zulke kwaliteits-tijd met haar door te brengen.Ruth

Kibboets Dafna, rapport van Shir, Mechina Mayan Baruch

Het was bijzonder,

We ontmoetten de charmante Sofia, die vorige week viel, maar haar vitaliteit weer terugkrijgt met veel licht in haar ogen. We spraken en lachtten en het was heel plezierig. De rest van onze Shoa overlevenden was ziek en we moeten tot de volgende keer wachten om hen te bezoeken.

Pardesh Chana:

We ontmoetten onze overlevenden die op ons wachtten en blij waren ons weer te ontmoeten. Rachmill was zo blij om weer met Zvia en de jongens te zijn en vroeg hen of ze hem mee konden nemen uit zijn "gouden kooi" en ze namen hem mee om Benyamin te bezoeken die opgeknapt is na drie weken ziekenhuis. Ze waren allebei blij en zongen Jiddische liedjes en waren blij samen te zijn.

Rachmill heeft met hen langer in Neve Michael doorgebracht en werd later thuisgebracht naar huis in Chedera.

Rabbi Shachar bezocht met de meisjes Zippora. Zij had nog hoestaanvallen met haar astma, maar ze was blij hen te zien. Rachel en Avraham waren niet thuis en we lieten een tas met voorraden voor hen achter.

Chaya ontving ons en was blij om rabbi Shachar en de meisjes te zien.


Chaya

Aliza ontving ons en rabbi Shachar speelde op zijn gitaar en we zongen met hem. Ze genoot van het nieuwe meisje die nu ook met ons meegaat op de bezoeken.
Aliza

Itzchak en zijn vrouw Sima toonden ons veel kunstwerken die zij maakten en het was prachtig te realiseren wat een schat zij in hun kleine huisje hebben. Itzchak was ziek en is heel zwak dezer dagen, maar hij wilde het bezoek niet missen.

Dat is alles voor deze week.

Timek is zoals u kunt zien weer terug uit Nederland en het is zo goed hem weer hier bij ons te hebben.

Onze beste wensen voor een goed en rustig weekend.

Volgende week is het Poerim en dan vieren we op verschillende lokaties Poeriem.


Rivka

Daniel Braun
E-mail: danielxrw@gmail.com
Phone: + 972 54 772 3510
Welcome to our website at: www.lechaimtolife.org

–---------------------------

 

 

De periode van schemering

19 februari 2015, Adar 1, 5775

De Mars voor Leven is achter ons en hier zijn een aantal belangrijke punten die verbonden zijn aan deze periode en bestudeerd zouden moeten worden. De mensen die deelnamen aan deze gebeurtenis, voelden de juistheid ervan en de krachtige energie van liefde door te focussen op elk detail.

Mars_voor_Leven krachtige ervaring

Later op de dag had ik contact met een van de Mechina studenten uit het noorden en ze vertelde me datze terugkwamen naar de Mechina en direct een andere taak moesten uitvoeren. Ze hadden geen tijd om te verwerken wat ze bij de Mars voor Leven meegemaakt hadden. Dus ik stelde voor dat ze, in plaats van op de normale bezoeken te gaan de volgende dag, om die vier speciale uren te nemen en bij elkaar te komen in vrede zonder onderbrekingen. En dat deden ze! En zeiden dat dit een bijzondere ervaring was, zo te praten en hun gevoelens te delen over wat er met hen gebeurde gedurende de Mars.

Mars_voor_Leven rabbi Shachar speelt

Mars_voor_Leven Daniël met overlevende

Nu naar ons onderwerp over de periode van schemering:

Het is een concept in het Judaisme, betreffende de tijd tussen periodes, gedurende de verandering: de overgangstijd.
We leven nu in periode dat de oude wereld van duizenden jaren, gaat eindigen. We zouden moeten begrijpen wat dat betekent.

Een overgangsperiode is moeilijk en niet comfortabel en het oude valt uit elkaar en is niet relevant meer. Het nieuwe is er nog niet en de tussenperiode brengt veel innerlijke onreinheid, die opkomt terwijl het nieuwe licht komt. Het betekent dat er geen manier is om weg te rennen van onszelf.

Het goede nieuws is dat de nieuwe periode = verzoening en het gebeurt door onze ziel heen, het is heel dichtbij. Maar we moeten ons realiseren dat het opkomende en groeiende licht van verzoening nog verborgen is en alle ziekten naar boven komen –- als een resultaat van onze verbanning, zonden en overtredingen als mensheid.

Simpel gezegd is het een innerlijke golf die stroomt in de menselijke ziel. We moeten de diepte van de overgang voor het hart begrijpen van de exploderende intelligentie, van data, bergen van woorden en filosofie. De sleutel tot begrip van dit alles is dat niet naar buiten, maar naar binnen kijken naar de plek van de Heilige Geest waarvan we zo veel jaren afwezig waren: de tempel van ons innerlijk. We zouden moeten bestuderen hoe langzamer te gaan, te focussen op één ding: dat wat we op dit moment doen. Het is een krachtige gewoonte. De nieuwe periode richt ons op het leren kennen van deze tempel, omdat we niet in staat zullen zijn daarbuiten te vinden waar we van hielden. De manier om het nieuwe licht en de nieuwe indrukken te ontvangen, is ruimte te geven in plaats van meer informatie te laden. Het moment te voelen, te luisteren naar meer noten van liefde, die vanuit de hemel gezonden worden, iedere minuut, niet meer dan dat ! En dit kan er zijn, wanneer je er ruimte voor maakt. Het is geen gemakkelijk werk, maar de gewoonte kan nu begonnen worden. Zelfs de antwoorden waar we om vragen komen niet zoals we willen, omdat we een productieve generatie zijn, die gewend is aan eindeloos "doen". Misschien zal het gevoel van onzekerheid ons stoppen en wachten, terwijl we op een lege plek en het onbekende zijn. Dit zal voorafgaan aan het nieuwe.

Het vraagt niet om ons leven te stoppen, maar om bewust te zijn dat de huidige behoefte is zonder teveel moeite van ons, te stoppen met springen van het één naar het ander! We lijden aan verslavingen omdat we behoefte hebben te ontsnappen.... maar we hoeven nergens anders heen te gaan. De weg naar redding kan in het donker zijn en in pijnlijke tunnels. Geen behoefte om weggedragen te worden, maar bewust te zijn van het feit dat we de pijn moeten voelen, de donkerte en te weten dat het nodig is in deze overgangsperiode "Het volk dat in duisternis wandelt heeft een groot licht gezien..."

Laten we uiteindelijk ook de gecompliceerde situaties accepteren. Alle onderdrukkng, of ontsnappingen zullen een worsteling creëren die pijn veroorzaakt. Geloof is belangrijk! We begrijpen dat we dichtbij de nieuw open hemel en een nieuwe aarde van ander bewustzijn komen. We zijn midden in de weeën van geboorte!

Meer hierover in mijn volgende schrijven.

Een paar woorden over de bezoeken in het Noorden:

De studenten van Maitzar hadden hun wekelijkse bezoek in Ginosar en luisterden naar de diepe ervaringen van de overlevenden van de "Mars voor Leven".

De jongens van het jeugddorp (Migdal Haemek) kwamen Gad en zijn vrouw van Timrat bezoeken. Hij genoot van de bezoekers en vertelde hun zijn verhaal en liet foto's zien. De kans om zijn verhaal te vertellen is zijn manier van genezen.

Deze dagen hebben we zeer koud weer en een nieuwe storm is juist nu op komst.
Wilt u ons nu helpen met giften voor airconditioners en verwarming en hulp bij de electra kosten?

Met vriendelijke groet,

Daniel

Dafna:

Shir: De afgelopen twee weken hebben we kibboets Dafna bezocht en we zijn heel tevreden over onze ontmoetingen met:

Simcha: We genoten ervan haar te ontmoeten, ze is heel innemend.

Chanka en Lea in "Bait Haela". We moeten hen iedere keer eraan herinneren wie we zijn en dan zijn ze zo trots dat we speciaal voor hen kwamen en de blijdschap straalt van hun gezichten af.

Zippora en Israel, vertellen ons vele fascinerende verhalen. Hunleven is vol met goede dingen.

Savta Sofia: We houden van haar. We ontmoetten zelfs haar familie. Bij ons laatste bezoek verrasten we haar met Ravioli (ze vertelde ons dat het haar favoriete eten is) Ze was zo blij met onze geste (Zie foto).

Dafna_ravioli

Een heel goed weekend gewenst,

Shabbat Shalom.

Rivka

Daniel Braun
E-mail: danielxrw@gmail.com
Phone: 0(0972) 54 772 3510
Welkom op onze website: www.lechaimtolife.nl

Redding en het proces er naar toe

29 januari 2015,  Shevat 11, 5775

Beste vrienden,

Een paar weken geleden hebben we geprobeerd het verhaal van kosmische en geestelijke processen (waar onze generaties doorheen gaan) aan te stippen, om van de oude wereld naar een nieuwe aarde en nieuwe hemel te gaan.

We zullen proberen een eenvoudige visie van Israël [door de boodschappen van de profeten heen] te geven op een manier dat het eenvoudig te begrijpen is.

Allereerst moeten we ons herinneren: Er is geen wijsheid in het menselijk verstand die zich maar kan voorstellen of uitleggen op een logische manier wat het karakter en de geest van een nieuwe periode zal zijn die er voor ons aan komt. Een nieuwe hemel betekent een nieuwe gewaarwording die we nooit eerder hebben gehad. Wat wel kan worden uitgelegd is, hoe we ons geleidelijk aan kunnen voorbereiden op de veranderingen. Het vraagt van een ieder van ons mentale voorbereiding en onszelf te gedragen zoals het inwoners van deze nieuwe hemel betaamd. De visie van redding in de Bijbel vertelt ons dat er tijden zullen komen dat: "De wolf zal verkeren bij het lam en het luipaard zal neerliggen bij het kind, het kalf, een jagers en zuigelingen samen met een kleine jongen om ze te leiden. (Jes 11,Ps 5,6) en in Jeremia (Hst 31, Ps 34): "Zij hebben niet langer van node dat ze elkaar leren en elkaar zeggen "Ga in oplettendheid van wandel om met G-D"! Want ze zullen allen, van de kleinsten tot de grootsten, Mij kennen – verklaard G-D"

Wat betekent het "te kennen"?

Het betekent geestelijk kennis die nog niet bij ons bekend is nu. De visie van bevrijding beloofd ons dat menselijke kennis vergroot zal worden tot de hemelse kennis van G-D. Het betekent dat het karakter van kenmerken die vandaag bestaan in de menselijke ziel zoals jaloezie, een bekrompen visie, zwakheid die zelfs oorlogen veroorzaakt, een situatie is die gaat veranderen. Het koninkrijk van Materialisme is helaas noodzakelijk om ons leven te kunnen leiden, waarbij kennis van superieure materiele zaken ons naar onze vernietiging leiden en we onszelf onderdompelen in hebzucht en de materialistische cultuur tot een belangrijk punt waarmee we te maken hebben in ons dagelijks leven. Het heeft een diepe en enorme verdeeldheid gebracht tussen de mens en zijn visie. Maar dan zal de visie van redding alle verdeeldheid wegnemen, we zullen geen verdeeldheid meer voelen, noch jaloersheid noch bezitterigheid. Het zal zich zodanig uitstrekken dat ook het dierenrijk compleet veranderd zal worden. Er zal geen noodzaak meer zijn voor jagers "De wolf zal liggen bij het lam".... Het betekent harmonie. En hier ligt het geheim van de profeet Zacharia: En op die dag zal G-D één zijn en Zijn naam zal één zijn. Dan zal de scheiding verwijderd worden; en alle realiteit zal vernieuwd worden met de luister van een goddelijk leven.

Maar we moeten iets heel dieps begrijpen: Versnel de tijd niet! Veel mensen die verlangen naar de tijd van verzoening, proberen te visualiseren hoe de dagelijkse praktijk er dan uit zal zien, en maken er al realiteit van.

Maar dat is een tragische fout! Laten we proberen te begrijpen waarom?

We hebben gedurende duizenden jaren geprobeerd om oplossingen te vinden in ons beperkte verstand. We zijn er aan gewend om overal een logische verklaring voor te hebben. Wat we in de basis geloven, is gebaseerd op onze gedachten mijn vrienden, we staan aan het begin van een kritieke periode, waarin we onze harten in pure onschuld moeten openen, in volle nederigheid in de gloed van een nieuwe onbekende wereld. Het is niet eenvoudig! Het eist veel van de persoon die er aan gewend is om de totale controle te willen houden in de nieuwe orde hier van toepassing is in deze nieuwe wereld. Hier moeten we al voorbereid worden en wandelen als een kleine jongen, die door donkere en mistige tunnels loopt, waar het oude irrelevant, waar smaak en geur niet meer waar te nemen zijn… Maar die nieuwe wereld is nog niet zichtbaar voor ons oog.

Het is geen gemakkelijke tijd waar we door gaan, technische en logische oplossingen werken niet meer… zoals Amos de profeet profeteerde:" De dagen zullen komen dat Ik de honger en de dorst zal zenden, geen honger naar water en voedsel, maar honger naar de Woorden van de Eeuwige Machtige G-D, velen zullen zoeken van zee tot zee, …en zullen niet vinden…"

Het betekent dat we een niveau van gedachten bereiken waarin we een geestelijke droogte ervaren en walging van wat er zich momenteel afspeelt om ons heen. Aan de andere kant is er een enorme honger en dorst waarin we vragen naar de Allerhoogste. Dit zijn de golven van de ziel die de menselijke ziel bewegen en heel belangrijk zijn.

Symbolisch gezien bevinden we onszelf in dezelfde situatie als de Israelisch toen ze voor de Rietzee stonden met de Egyptenaren in hun kielzog, rechts en links, wilde dieren, en geen logische of technische oplossingen om de Egyptenaren van zich af te schudden. Er was maar één ding wat ze konden doen: hun hoofd en hart omhoog heffen naar de hemel, en het is vandaag precies hetzelfde.

Uiteindelijk: We hebben nodig dat we onze harten en gedachten voorbereiden zoals Maleachi zei in zijn mooie profetie:" Ik zal de profeet Elijah voor u uitzenden voordat de geduchte dag des HEEREN komt. Hij zal de kinderen met hun ouders verzoenen…" (Ch. 3, ps. 23) Het betekend dat we moeten praktiseren en onze visie op verantwoordelijkheid van naastenliefde naar anderen toe, moeten versterken en verenigd moeten zijn in saamhorigheid, zoals omschreven in de Schriften:" "Houdt van je naaste als van jezelf.".

We hebben niet de opdracht om perfect te zijn, maar wel om spirituele educatieve activiteiten te ondersteunen, een ieder naar zijn draagkracht [is een inzetting (Mitswot) in de Thora]. Dit bereidt het hart voor op een transformatie. Laten we ons hart openen, zodat we G-D toe kunnen staan onze harten te vernieuwen en Zijn licht toestaan ons te verlichten.

Dat waar we van houden, maar nog niet kennen, zullen we spoedig leren kennen. – Amen!

Daniel


Pardes Chana:

Gisteren hebben we ons verzameld en een fantastiche dag gehad met het brengen van de bezoekjes.

R. Shachar, Zviad en de groep van Neve Michael, en ondergetekende, werden in twee groepen verdeeld en bezochten eerst onze lieve Rachmil die verblijft in een mooi bejaardenhuis die hem veiligheid geeft en maakt dat hij zich minder eenzaam voelt. Zoals hij zelf al zei, heeft hij niet meer vrienden, maar de plaats is netjes en schoon, en hij wordt goed verzorgd, maar heeft onze hulp nog steeds nodig. Deze keer zijn we geen leuke dingen gaan doen, maar hebben we gerepeteerd voor de "Mars voor het leven".
Voor Rachmil, zijn wij als zijn familie, en de studenten willen elk beschikbaar moment met hem doorbrengen.

Tzipora nam haar overlevingspakket in dankbaarheid aan. Ik heb de indruk dat deze pakketten haar helpen om te overleven.

Nadat we Tzipora verlieten, hebben we Avraham and Rachel Boaron opgezocht. Ze waren zo blij om ons te zien en waarderen de verbintenis die er ligt met de studenten en met L'Chaim to Life. Hun leven is niet zonder zorgen en ook dat van hun kinderen niet. Wanneer we komen, zijn we een ander oor waar ze hun verhaal aan kwijt kunnen. Ze voelen zich een beetje genegeerd in hun situatie. Natuurlijk krijgen ook zij een pakket met droge voedingsmiddelen, zoals al onze overlevenden die van ons krijgen.

Zvia en de meisjes, kwamen er achter dat Benyamin in het ziekenhuis ligt sinds een paar dagen, we missen hem.

Chaya, ligt ook in het ziekenhuis voor een paar dagen omdat ze gevallen was. We gaan een probleem in haar huis oplossen en repareren, wat ze tot op heden niet kon bekostigen. Ze is nu beter en kan onze bezoekjes weer hebben in een goede stemming. 

Aliza, zoals u ziet, giet al haar liefde over ons uit, ook al voelt ze zich niet altijd even lekker.

Ytzchak, vertelde de meisjes hoe hij de decoratie in de synagoge en wat het idee er achter is. Ze houden er van om hem te bezoeken, vanwege 'de geur van de cultuur en de kunst in zijn huis'.

Allemaal zijn we tevreden teruggekeerd naar huis, voelende de belangrijkheid van onze bezoekjes. De Internationale Memorialdag gisteren, liet ons zien hoe belangrijk ons beleid is in het opzoeken van de overlevenden, omdat we regelmatig horen dat deze mensen klagen over de eenzaamheid die ze ervaren.

We wensen u het allerbeste toe,

Rivka

Onze dierbare Timek, moest terugvliegen naar Holland omdat zijn moeder momenteel in een hele slechte gezondheid verkeert. We wensen en bidden hem toe dat ze zal herstellen en hopen dat hij spoedig weer terug zal zijn in Israel.


Shabbat Shalom!


Daniel Braun
E-mail: danielxrw@gmail.com
Phone: + 972 54 772 3510
Welcome to our website at: www.lechaimtolife.org

 

Zelfonderzoek op zoek naar werken voor de Almachtige, volgens de Torah

24 januari 2015, Shevat 4, 5775

Beste vrienden,

Afgelopen week schreef ik aan jullie over mijn beleving van wat er gebeurd is in Frankrijk. Dit keer wil ik dieper reiken en proberen de bron van de Europesche zwakke respons tegenover de radicale islam te bereiken.

Allereerst wil ik vooraf vaststellen dat ik Daniel ben, Jood, een trotse Israëli, die eindeloze liefde heeft voor het land Israël, de Israëlische natie en boven alles: voor de G'd van Israël! Ook heb ik heel veel liefde voor  alle mensen op aarde die geschapen zijn en alle geschapen wezens op de planeet.

Ik veroordeel het blad  "Charlie magazine" omdat het beroemd geworden is door de lage aanvallen met vernedering en degradatie van miljoenen gelovigen. Dit is een verschrikkelijk ding wat maar voor één ding dient – de geest van haat in de wereld te versterken. Het vernedert  ook de Joden en in feite bijna alles en iedereen.

Die afwijzing komt voort (als een trotse Jood) uit de diepte van mijn pijn, door de onwetendheid van duizenden 'dwazen', die niet dieper denken of enig zelfonderzoek doen en roepen: "Wij zijn Charlie! We zijn allemaal Charlie!" Is deze mening hypocriet? Misschien kan ik proberen een poging te doen u te omschrijven waar de verblinding vandaan komt  van die miljoenen mensen, die zo hun eigen Westerse cultuur 'omhoogsteken', als zijnde 'iets wat niet feilbaar is'? Het komt erop neer dat ieder persoon zichzelf dagelijks moet onderzoeken op dagelijkse keuzes: dagelijks moet u kiezen tussen goed en kwaad, waarheid of leugen, leven of dood, licht of duisternis.

Zo'n zelfonderzoek is de basis van de Torah in het algemeen en persoonlijk. Het vereist van een  ieder van ons om persoonlijk verantwoordelijkheid te nemen, om steeds te groeien en te ontwikkelen, logisch te kunnen herkennen wat goed en slecht is. Het is een opdracht in de Torah: "Kijk! Ik  houd u vandaag de zegen en de vloek voor, het leven en de dood en u hebt het leven gekozen." Het betekent dat we door de opdrachten heen, de echte vrijheid te voorschijn zien komen in mensenlevens, dat alleen maar bereikt wordt door afbakening en restricties. Klaagliederen (Kohelet) zei: " Er is een tijd om te omarmen en een  tijd om zich te onthouden van omarmen. Een tijd voor vrede en tijd voor oorlog". Het betekent dat er een orde bestaat in de wereld. 'Een tijd voor elke dagelijkse bezigheid onder de zon': zes dagen moeten we werken om in ons levensonderhoud te kunnen voorzien, maar op Shabbat moeten we stoppen met werken. Alle opdrachten  zoals beschreven in de Torah, maken het mogelijk voor elk persoonlijk mens om te kiezen of het voor hem / haar goed is of niet. Volgens de Torah kan een mens zichzelf controleren en heeft hij besef van wat hij / zij inhoudelijk doet met zijn / haar leven. Helaas heeft de Westerse wereld de toegang vrijgegeven tot alle uitspattingen zonder rechter en wet, er in meegaand en betrokken rakend zonder enige zinnige houding. Dit is het equivalent naar ' 's werelds oudste beroep', ook benoemd in de woorden van de profeet toen hij huilde:"Zal ze zijn als een prostitué?" Het betekent heel eenvoudig dat alles in een maatschappij een rommeltje wordt, als alles  door elkaar wordt gehusseld,  zonder enige volgorde of verduidelijking. Er zit geen heldere logica meer in!

De westerse wereld heeft zich gedragen als een prostitué, die iedereen maar liet doen wat hij wenste. Er is een denkbeeldig vergelijk te trekken; Kanker is een ziekte die mogelijk wordt als cellen hun identiteit verliezen, als ze sterven of heel erg zwak zijn. Dan kunnen tumoren zich ontwikkelen. Hetzelfde gebeurd als er geen identiteit is. Donkerheid  kan de ziel of een natie binnenkomen, waar geen licht is. Radicale islam verspreidt dreiging door de wereld, speciaal in Europa. Het voelt de westerse zwakheid aan, het "democratisch extremisme". "Extremisme leidt tot meer extremisme". Islam verafschuwt de vrijheid die de ruggegraat is van het westen, maar versterkt haar zwakheid... Met dit soort islam is er maar één manier om hier de confrontatie mee aan te gaan: Door rechtop te (gaan) staan, de kin omhoog en helder en duidelijk te zeggen:"Bent u voor vrede of voor oorlog?" En als vechten noodzakelijk is – dan zullen we vechten! Reken af met angst, spreek hen aan in hun eigen taal, in plaats van te snotteren en te kruipen voor hen, omdat deze houding alleen maar hun kracht zal versterken en hun verlangen om het westen levend te verschalken en het om te vormen tot een Islamitisch geöriënteerde samenleving.

Deze manier van opkomen voor wie u bent, is de enige manier om met hen om te gaan; helder, zonder terug te deinzen! Niet kijkend naar de dreiging van de intensiteit van de dreiging, die het gevolg is van leiders die zich niet helder en sterk opstellen.

Ik wil u een voorbeeld geven van een Hebreeuws militair leider die ons toonde hoe te handelen met vijanden: Jozua ben Nun, door de Jordaan over te steken. Zijn werk was het land Israël te veroveren, wat door G'd was opgedragen. Toen hij een vreemdeling ontmoette, vroeg hij hem simpel: "Bent u voor vrede of voor oorlog?" wat betekende: is het onze vijand? Het antwoord van de man is bekend. Hij was een boodschapper van G'd! Jozua ben Nun aarzelde niet als hij moest veroveren en vechten. Hij deed het zonder angst of dreiging, wetend dat als hij het niet zo zou doen, het als een mijn zou zijn, omdat dit is zoals dingen in de Torah zijn: helder spreken over oorlog een vredes wetten.

Israël staat tegenover vele Moslims die ons omringen en vragen om ons einde. We moeten heel dapper zijn en consistent en onze rechten kennen ons land te mogen verdedigen zonder aarzeling. Doen wat we moeten doen, zoals het gezegd is:"Degene die komt om je te doden, wees de eerste om hem te doden...."

Voor radicale Islam moeten we heel duidelijk zijn en zonder aarzeling, wetend dat hun taal niet de onze is. Om te slagen in de strijd, moeten we onze vijand kennen, maar u, de westerse landen, bent blind, aanbidt geld en plezier en loopt van de ene mode naar de andere.....

Hier moeten we begrijpen dat onze kracht is verenigd te zijn met de visie van het land Israël, de liefde van Israël en de G'd van Israël lief te hebben, staand met een rechte rug en een stabiel geloof. Geen aandacht schenkend aan de schrille lege stemmen, komend uit het westen, die onze harten proberen af te buigen van de weg van rechtvaardigheid. En zo zouden ze het ook in het westen moeten doen.....

In de naam van de vrijheid van meningsuiting en de waardeloze communicatie die niet kan begrijpen wat goed is en wat slecht, 'kook je het eten wat je verdient'. 'Charlie magazine' balanceert met elementen die ondermijnend kunnen werken in de mentaliteit van de Westerse wereld.  Ze brengen geen boodschap van liefde.. Vernedering is niet de manier om dingen te veranderen, maar 'consistentie en kracht' zeker wel.

Uiteindelijk kan niet iedereen een Joodse identiteit hebben, maar ik hoop wel dat het voor u duidelijk is dat het 'verstaan van het licht van Israël en de G'd van Israël ook goed is voor de heidenen' zoals er in de Bijbel staat: "Laten we wandelen in het licht van Jacob's G'd, omdat we weten dat G'd met u is."

Aan degenen die deze woorden begrijpen; ze komen voort uit diepere pijn en zorg. We zouden ons moeten herinneren dat de verantwoordelijkheid en de keuze om [juist] te kiezen, bij ieder mens persoonlijk ligt. Dat is de reden waarom hij is gevormd uit de aarde.

DanielNieuws vanuit het Noorden:

Kiryat Shmona:

Deze week bezochten we Israel and Ludmila. Israel werkte in de Oekraïne, als waterwerktuigkundige, en toen hij aliya maakte in de vroege tachtiger jaren werkte hij voor een waterbedrijf in Israël We praatten over economie en gerelateerde zaken.

Rina, is heel gelukkig in haar gezellige appartement, waar je vanuit het raam over de Hula vallei en de, met sneeuw bedekte, berg Hermon uitkijkt. Rina vertelde ons over een auto-ongeluk wat vele jaren geleden gebeurde. Een jaar lang was ze gehandicapt en zat ze in een rolstoel. Vandaag is haar lichaam weer in orde en meer dan ooit geniet ze van het leven en is heel dankbaar voor elke dag.

Ze geniet ervan als we haar bezoeken. Het is altijd een grote vreugde voor haar.

Anatoly en Larissa ontvingen ons hartelijk. Ze genieten mateloos van de bezoeken, in het bijzonder omdat ze op de 4de verdieping wonen zonder lift. Deze situatie zorgt dat ze niet gemakkelijk met andere mensen kunnen omgaan. Anatoly's parkinson verergert zich, en vaak kan hij zijn huis niet verlaten. Onze bezoeken brengen leven. Anatoly zegt wel niet veel, want zijn Ivriet is niet goed, maar zijn gezicht en ogen spreken boekdelen. Met hulp van google translator op de telefoon van de studenten overwinnen we de meeste taalproblemen. Het was een plezier om weer bij hen te zijn. De studenten genieten ervan.

Klara moest naar het ziekenhuis voor controle, dus ze kon niet met ons mee, zoals ze wel regelmatig doet. Eliyahu voelde zich niet lekker vandaag, dus konden we hem niet bezoeken. Dat was jammer, want hij is altijd zo blij met de komst van de studenten.

Timek

Brigitte uit Ginosar rapporteert :

Noa en Yael hebben Moshe bezocht. Ze voelen zich thuis bij hem. Ze verwenden Moshe op zijn verjaardag en vaak maken ze een rondje met hem op zijn "kalnoit" (scootmobiel) over de wandelweggetjes van de kibboets (zie foto). In een zeer korte tijd zijn Moshe en de studenten als familie voor elkaar geworden.

Ariël verlangde ernaar vrijwilliger te worden in Ginosar op maandagmiddag. Ze bezoekt Izik. In zijn huis is het altijd "feest". Sara maakt koffie en koekjes en ze praten samen. Izik heeft dit gezelschap heel erg nodig. Hij is altijd blij om mensen te zien.

Ron heeft met drie andere studenten de Shoa overlevenden in kibboets Deganya bezocht. Aviva (ze is dement) raakt gewend aan de bezoeken en wordt meer open naar hen. Dit keer bekeken ze de mogelijkheid om een paar nieuwe overlevenden te bezoeken in het verzorgingstehuis.

Ruth, overlevede uit Wenen is een zeer actieve vrouw van boven de 90 jaar. Ze kan zeer goed kinderkleding maken, wat ze vele jaren deed voor de kinderen in de kibboets. Daarvoor naaide ze de kleding voor zichzelf. Ze is een echte professional. Op haar leeftijd is ze begonnen met schilderen en maakt  veel mooie schilderijen. De studenten genieten bij haar en geven haar een hoop aandacht. Ze luisteren naar de prachtige verhalen en helpen haar met de tuin.


Brigitte

Nieuws vanuit het zuiden:

Deze week bezocht ik Roza, Rozelia en Otto:

Roza herkende me eerst niet, maar na een poosje was ze heel blij en herinnerde ons recente bezoek.

Ik had wat soep meegebracht die ik gemaakt had en ze bedankte me daarvoor. Ik ontmoette daar ook een buurvrouw die haar al 40 jaar kent en zij gaf haar zoveel complimenten dat Roza daar heel enthousiast van werd.

Rozelia was heel blij me te zien. Ze is heel plezierig en heeft een goed gevoel voor humor en dit maakt haar optimistisch, zelfs al is het niet gemakkelijk voor haar om zover van haar familie te zijn.

Otto ontving me met zijn dochter Tzipi, die dagelijks komt om zijn pillen en zijn diabetes injecties. te verzorgen. Hij zegt dat er twee zaken zijn die een mens kunnen "doden":

  1. Eenzaamheid

  2. Burocratie

en hij legde uit hoe hij zich voelt met zo een laag inkomen die hij van de nationale verzekering krijgt en over het Joodse geld wat ergens op Zwitserse banken verstopt is....

Toen ik probeerde met hem over goede dingen te praten, was hij het er mee eens dat "L'ChaimToLife" één van de goede dingen is die hij heeft in zijn leven en de bezoeken die hij krijgt als ik en een andere vrijwilliger (die ook met hem in contact blijft) komen

Bijgesloten een foto van Otto met zijn dochter Tzipi.

Sederot:

We helpen met de electriciteits rekeningen van Miriam & Izik en Maya.

Met vriendelijke groet,

Efrat

Dit is ons nieuws voor deze week.

Shabbat Shalom,
Rivka


Daniel Braun
E-mail: danielxrw@gmail.com
Tel: 0( 0972 ) 54 772 3510
Welkom op onze website: www.lechaimtolife.nl
 

De eer van de natie en het land Israel

15 januari 2015,  24 Tevet 5775

Beste vrienden!

Deze brief schrijf ik van de bodem van mijn hart. Leest u deze brief daarom alstublieft niet te snel door om de essentie er van goed te begrijpen?

Als een Joodse Israeli, die met heel zijn hart gelooft in het eeuwige bestaan van Israel en de liefde van Almachtige voor zijn natie, voel ik de noodzaak om met vele anderen, luid en hoorbaar, het begrip verootmoediging onder uw aandacht te brengen!  

De tragedie in Frankrijk ( de beruchte terreur op het kantoor van Charly Hebdo) is een verschrikkelijke en pijnlijke ervaring, omdat we allemaal, menselijke emoties hebben. Maar, vanaf hier, waren onze leiders vastbesloten om toe te treden (als een teken van verzoening)  tot het protest van miljoenen mensen wereldwijd. Deze ervaring was voor velen als een scherp mes; het hart werd gekwetst toen het bloed van kostbare zielen vloeide. "We hebben allemaal de Franse nationaliteit" hebben onze leiders gezegt, "Wij zijn Charlie"(de krant)!"

Maar ik Daniel, verklaar hier: ,"Ik ben geen Fransman! Ik ben niet  "Charlie"! Ik ben een Israelische Jood!  Ik houd van Israel en alle mensen!" Gedurende de laatste 55  jaar, zie ik om heen dat mijn broeders worden afgeslacht, ze worden voor mijn ogen vermoord voor mijn ogen, door terroristen die komen uit Gaza, Judea and Samaria. Ze noemen zichzelf Shahidim, die er niet voor terugdeinzen om een kamer binnen te lopen waar kinderen liggen te slapen en ze in koele bloede te vermoorden… die onschuldige mensen pijn te doen en rivieren van bloed ter veroorzaken op Israelisch grondgebied. Ik hoor de wereld niet zeggen "Wij zijn allemaal Joden!" of op z'n minst:" We staan achter de Joodse natie"…

Ik was gefrustreerd dat onze Premier zichzelf verootmoedigde, hoewel de betekenis en zijn betrokkenheid, door zijn "Franse gastheren", die niet op waarde geschat werden. Het pleidooi van onze leiders aan de westerse hypocrisy in deze wereld maakt dat ik een afschuw heb van dit soort reacties en ik roep het uit tot de Almachtige dat Hij onze  leiders wakker zal  schudden, zodat ze zich realiseren dat "onze natie alleen woont", en ons pleidooi en de gebeden aan onze Vader in de hemel gericht zullen worden en niet aan deze leiders, welke (met regelmaat) onze gezamenlijke vijanden  ondersteunen en ons hiermee laten zien hoeveel ze niet van Israel houden.  

Ik ben geen Fransman! Ik  ben niet  "Charlie"! "Ik ben Israel, het land en de natie, toebehorend aan de  G-D van Israel, Hij Die van de wereld houdt!!!"

Aan onze drie of vier miljoen broeders in Europa, kan ik zeggen: Geliefde broeders!" Aan hen die een terneergeslagen, duistere of  vernevelde kokervisie hebben, zou ik willen zeggen: "Kom asjeblieft niet naar Israel! Vanuit uw (jouw) gezichtspuntspunt uit gezien, is het het niet waard om "Aliya" te maken! Als je komt met een dergelijke gedeprimeerde geest, ben je zoals de spionnen die Moshe zond. 

Inderdaad, de economische situatie is niet eenvoudig, er is ook bij ons sprake van corruptie in de overheid, de veiligheid is niet helemaal stabiel,  vanwege miljoenen Moslims rondom ons die een heftig verlangen hebben onze levens te beëindigen. Als dit uw uitgangspunt is, dan hebt u geen enkele reden om naar Israel te komen! Het is zeer waarschijnlijk dat de wijn en de kaas en de meer comfortabele levensomstandigheden beter zijn in het 'pastorale' Europa!

Maar voor u, die komt met een andere hartsgesteldheid, zoals Jozua (Ben) de zoon van Nun en Calev  (Ben) de zoon van Yefune  [Ed. Numeri 32:12: met uitzondering van de Kenizziet Kaleb, de zoon van Jefunne : toegevoegd aan de familie van Jefunne, omdat Hij de G-D van Israel trouw was] , die de zegeningen van het goede land konden zien, zou ik zeggen :" Inderdaad! Het land is goed, het is een land van melk en honing". 

Als u een leven zoekt wat relatief gemakkelijk is, is dit land niet voor u. Maar  u moet diep in uw hart begrijpen dat er een grote zegen ligt op ons land. Er is sprake van een Hemelse bescherming en dagelijkse wonderen, welke alle raketten die 'gedoopt zijn in haat', gedurende al de oorlogen die geweest zijn, afhoudt van het raken van al Zijn geliefde zonen en dochters.  Herinnert u zich de terugkeer naar Zion, na 2000 jaar verbanning!  Herinnert u zich de wonderen van de Zesdaagse Oorlog, de duizenden raketten gedurende de Golf-oorlog met Irak en in de strijd met Libanon en met de Hamas in Gaza. Zoveel raketten die werden afgeschoten, met maar zo weinig gewonden.

(Ed. https://www.youtube.com/watch?v=i70CHHIW_Co en http://www.aish.com/sp/ph/Whos-Protecting-Israel.html?s=feat)

De beste technieken om het beste fruit en groenten, melkproducten, om de agricultuur zo efficiënt mogelijk te ontwikkelen, werden hier in het land Israel ontwikkeld.

Aan u , geliefde Joodse broeder,  wil ik zeggen:
" Als de Almachtige in uw hart is, en u verlangt er naar om zich bij ons te voegen, met een warm hart voor Israel en het lijkt er op dat u een lichaamsdeel mist als u in uw huidige woonplaats blijft; dan u zou ik willen zeggen:" Welkom! Welkom! Welkom ! We wachten op u  met open armen.

Aan u Rabbi, de algemene leider van de Europese Joodse gemeenschappen, die zo boos was dat we de mensen opriepen om 'Aliya' naar Israel te maken, en verklaarde dat het goed was om een Franse Jood te zijn, zoals dat voor elk ander willekeurig land geldt,  zou ik willen zeggen:"U doet een vreselijke uitspraak, waarin u mensen aanzegt in hun netelige positie te blijven! U kent uw  Bijbel niet en dat geldt nog in een veel sterkere mate voor uw Torah!  Blijft u alstublieft waar u bent, tot G-D u wakker maakt en u zich gaat realiseren wat voor afschuwelijke vergissing u begaat. U bent een man die zich niet houdt aan wat uw eigen Thora zegt."

Aan het eind van mijn betoog, wil ik graag nog iets positiefs toevoegen:
Vele jaren geleden, voordat ik diende in het leger,  besloot ik om 1 jaar te dienen in de maatschappij, wat niet ongewoon was (eerder populair om te doen) voor Kibbutzniks. Ik besteedde mijn tijd in een kleine kibbutz in de Arava (in het zuiden) en ontmoette hier 'John de roodharige'. Een man, die zijn dag begon om 04.00 in de morgen met het melken van de koeien en zijn dag beëindigde rond 20.00 uur (en soms later).  Een nederig man, met een grote motivatie. Op een vrijdag nodigde John en zijn vrouw Liora mij uit om aan hun Shabbatstafel bij te schuiven. Zijn verhaal is het verhaal van Israel: John was de zoon van  één van de rijkste mannen uit Groot Brittannië. Het was de bedoeling dat hij alle rijkdommen zou beërven van zijn rijke vader. Maar John vertelde zijn vader dat hij naar Israel ging en daar in een kibbutz ging wonen. Zijn vader lachtte hem in zijn gezicht uit en zei hem dat hij hem binnen afzienbare tijd wel op zijn knietjes terug zag komen naar huis. Maar dat gebeurde niet! Na verloop van tijd kreeg zijn vader door dat hij zijn zoon niet goed had begrepen. John vertelde dat hij na verloop van tijd verliefd werd op het leven in de  kibbutz en op het Heilige Land en hier ook zijn vrouw ontmoette. Liora, een Israelisch  meisje wat woonde en werkte in de kibbutz.  Hij hield van het werk in de landbouw en is nooit meer terug gegaan naar zijn ouderlijk huis.   Zijn vader waarschuwde hem dat als hij niet terugkwam, hij geen enkele cent zou erven van wat zijn vader bezat. John antwoordde hem dat niets zijn hart zo kan vullen met dezelfde passie en liefde als hij ervaarde in Israel.  Vandaag de dag heet hij Jonathan en is hij al opa en woont hij in een bescheiden appartementje in de kibbutz.

Dus lieve vrienden, die niet dat Zionistische gevoel kennen en misschien zichzelf  een beetje teruggetrokken hebben van dit begrip, u moet weten dat ik dit zeg met verantwoordelijkheid en grote liefde: "Er is geen veiliger plaats dan Israël voor mensen met een Joodse identiteit. Waarom?  Hierom: "Israël is geen achtergelaten weduwe". Elk woord, dat onze profeten in hun visie gesproken hebben, is een woord wat zich in dit land uit zal werken of al gebeurt is.

Aan u, die de Joden begrijpt en met een open hart naast ons staat  -  welkom, welkom, welkom!
Want er is niets wat gelijk is aan Israel.

Israëls' Eeuwige liegt niet!

Daniel

Nieuws uit het Noorden

Ginosar:

Zondagmiddag is Avi uit Ginosar plotseling overleden, nadat hij was opgenomen in het ziekenhuis vorige week. De studenten en ik waren geschokt door zijn plotselinge overlijden. Hij zou deze maand zijn 90ste verjaardag gaan vieren. Avi bleef tot het einde van zijn leven helder in zijn geest. Hij vergat zelfs het kleinste detail niet van zijn leven. Avi was een intelligente man, hij wist veel van de Europese geschiedenis gedurende de nazi tijd. Avi werd met het beroemde "kindertransport" vanuit Wenen naar Londen vervoerd. Dit redde zijn leven, terwijl zijn ouders zijn omgekomen in de Nazi kampen. Na de oorlog maakte hij Aliya naar Israël en woonde in de kibboets Chukook aan de  noordwestelijk kust van het meer van Galilea. De laatste 8 jaar van zijn leven woonde hij in Ginosar. Gedurende deze jaren gaf Brigitte van Beit Savion (verzorgingstehuis) hem liefde en aandacht. Avi zal een speciale plaats in onze harten houden. We zullen hem allemaal heel erg missen. Ook onze vrienden uit Nederland: Myrthe en Marianne, die Avi goed kenden en dichtbij hem stonden, zullen hem heel erg missen.

De studenten van Meitsar kwamen naar de begrafenis en gaven Avi de laatste eer die hij zo verdiende. Hun deelname was heel bijzonder voor de inwoners van kibboets Chukook, die ook de begrafenis bijwoonden. Brigitte legde tijdens de begrafenis uit over het "L'ChaimToLife" project en hoe toegewijd de studenten op hun wekelijkse bezoeken de overlevenden bezoeken in Ginosar en hoe Avi in het bijzonder dat waardeerde en hield en genoot van hun bezoeken. Dit was een groots getuigenis hoe de jonge generatie een band hebben opgebouwd met de ouderen en omgekeerd. Voor de studenten was het moeilijk om Avi zo onverwachts te moeten missen. Zie de laatste foto van een bezoek door Shoam en een andere student.  Bewaar de goede herinneringen.


Rosh Pina
In Rosh Pina hebben we twee dappere overlevenden, die door studenten van Kfar Hanasi bezocht worden: Israël en Blanka.  Israël heeft de kampen Auschwitz en Buchenwald overleeft en Blanka overleefde Duitse werkkampen.
Ilja (een van de studenten) rapporteerde:
Yael en ik hebben Israël en Blanka in Rosh Pina bezocht. Blanka vierde haar 89ste verjaardag afgelopen week. We praatten over wat gebeurde in Frankrijk,  over hun visie op de politiek, over wat hen motiveerde om het land Israël vanaf de grond op te bouwen. Ze zijn echte patriotten en hebben een sterke wil om te bouwen en ons land te beschermen. Voor mij is het interessant te zien wat een grote impact de shoa heeft op het verdere leven  van de overlevenden. Het is zo belangrijk voor me op te weten hoe ze denken en waarom. Hen te ontmoeten maakt mij sterker en ze stimuleren me om mijn land meer lief te hebben dan voordat ik hen ontmoette! Ze zijn een groot voorbeeld in mijn leven.

Katzrin:
Ela en Shaul waren allebei in het ziekenhuis voor een controle waardoor we hen niet konden bezoeken. We wensen hen een volledige en snelle genezing.
Etja legde uit hoe zij Mengele's behandeling onderging (Ze werd ingespoten met chemicaliën) als een kind van 4 jaar in een ghetto in de Oekraïne. Een paar jaar geleden raakte haar zenuwgestel op een dieptepunt van die behandeling. Ze leed aan verschrikkelijke jeuk en pijnen en had geen kracht in handen en vingers. De doktoren vonden uiteindelijk de juiste medicatie tegen deze aanvallen, overgehouden aan de Nazitijden en ze werd genezen! Ze is zo blij dat ze haar leven weer op een normale manier kan leven. (Zie foto).


Jafim genoot van de Israëlisch-Russische theater shows en toonde ons muziek waar hij van houdt op youtube.
Bij Shaul thuis puzzelden we en hadden samen plezier (zie foto).Talja was opgewekt. We praatten over onze opleiding en de "overlevingstocht" van afgelopen week in de Negev en over de belangrijke waarden in een mensenleven. We ontmoetten haar dochter en kleindochter.
Opnieuw hebben we gemaakt dat onze overlevenden zich gelukkig voelen. Voor de studenten en mijzelf was het een waardevolle tijd die we gaven aan de overlevenden. Het versterkt zowel hun als ons eigen leven.

Shalom,
Timek


Pardes Chana:
Deze week hadden we een speciale missie: uitzoeken waar onze geliefde Rachmil naar toe verhuisd is. Hij woont nu in een verzorgingstehuis genaamd "tot 120" en heeft onze hulp meer dan ooit nodig. We gaan hem bezoeken en blijven hem adopteren en helpen met alles wat hij nodig heeft, zelfs al is hij wat ver bij ons vandaan. Toen Rabbi Shachar en Zvia en de jongens bij hem kwamen, was hij depressief en boos. Maar zodra zijn bezoek aankwam begon zijn gezicht te glanzen en  was hij trots dat hij ons mocht ontvangen. Ze oefenden wat hij, Or en rabbi Shachar samen gaan zingen in de "Mars voor het leven". Zo snel als de mensen uit het huis hen hoorden zingen, wilden ze meer horen en de vreugde van alle mensen in het huis was groot.


We bezochten ook Benyamin, die ook belangrijk is voor de jongens en meisjes.

Chaya was onder de dekens gekropen, maar haar bankstel was overdekt door het kleed wat zij van Maxine uit Australië op Rosh Hashanna had gekregen en het ziet er prachtig uit.Sivan is Rabbi Shachar's dochter en kent al onze overlevenden al en ze werd warm door hen ontvangen.
Aliza kwam uit het ziekenhuis na een behandeling om haar ogen te redden die heel slecht worden en een speciale behandeling nodig hadden. We ontmoetten daar ook haar oudste zoon Nisim, die haar probeert te helpen met de hoge medicijnkosten. Maar ze stond erop dat het bezoek gewoon door zou gaan. Zie haar lach (op de foto).Zipora hoestte zoals gewoonlijk en kon het haast niet stoppen. Ze zei dat het vorig jaar het hele winter had geduurd. De Boarons waren niet in het huis aanwezig en dus lieten we voor de familie tassen vol met fruit en groente achter, zoals alle overlevenden hadden gekregen.

Itchak was bijna de hele week ziek, maar vroeg toch om ons te mogen ontvangen. De meisjes wilde deze keer niet op de foto, maar voor hem is het een privilege, dat hij niet wil missen.  Hij vroeg ze om een paar vragen te bedenken, omdat hij gelooft dat hij ze iets kan leren en wat Judaïstische  principes  door kan geven. Sivan stelde een paar vragen en de verlegen meisjes luisterde nieuwsgierig. We kwam zo blij terug van dit bezoek, wetende dat we deze overlevende gelukkig hadden gemaakt, speciaal gedurende dit soort koude dagen, wanneer deze mensen bijna niet meer buiten komen vanwege de kou.Ester, die nu in Zichron leeft, krijgt regelmatige bezoekjes van ons, waarbij we haar helpen waar we kunnen.

Ik wens u het allerbeste toe,
Rivka
 
Timrat en Haifa:
Gisteren, hebben de studenten van Yeshivat Migdal Haemek, Torah gestudeert. Ze brachten deze Thoralessen mee naar Tamar & Gad from Timrat. Het bezoek verliep goed. Gad vertelde hen aan de hand van foto's over zijn verblijf in Aushwitz. De jongens luisterden geboeid naar hem. Daarna gingen ze naar Haifa, om Tova te bezoeken. Ze heette ze van harte welkom en er hing een goede sfeer. Het bewijst hoe belangrijk deze bezoekjes zijn.

Daniel


Jeruzalem:
Zoals u zich misschien nog wel herinnert hebben we het er de laatste week over gehad dat  Shaindel zich eenzaam voelde en hierover klaagde. Gelukkig hebben Shukie's dochter en haar vriend een burgerservice in Jeruzalem en dit is hun ervaring:
We kwamen om Shaindel te bezoeken. Ze was er erg blij mee om ons te zien en vertelde van de studenten die ons voor waren gegaan in de bezoekjes aan haar, o.a. de Rabbie en zijn studenten hebben haar bezocht. Natuurlijk moest ze van ons weten of we al trouwplannen hadden op afzienbare termijn en of ze mocht bemiddelen in de  'matchmaking', maar dan wilde ze wel graag op de bruiloft komen.
Dit was echt een goed bezoek, we voelde dat ze zich gewaardeerd wist en dat dat haar vreugde had gebracht. We hebben geluisterd naar haar adviezen voor onze toekomst. We gaven van onszelf en kregen van Shaindel iets van haar terug. We hopen dit te kunnen blijven doen. Dank  jullie wel voor de mogelijkheid om deze ervaring te hebben mogen opdoen.Dit is het nieuws van deze week. Shabbat Shalom!
Rivka

Daniel Braun
E-mail: danielxrw@gmail.com
Tel: 0(0972) 54 772 3510
Welkom op onze website: www.lechaimtolife.nl

"Zing een nieuw lied voor G-d" / Psalm 149

1 Januari 2015,  10 Tevet 5775

Hallelujah! Zing een nieuw lied voor G-d. Het woord 'Hallelujah' is belangrijk. Het is de hoofdsleutel in deze dagen, in de periode van voorbereiding van menselijke harten voor de grote dag van de Almachtige, Die de orde in het universum zal veranderen. We zijn bijna klaar voor de dramatische verandering 'die zal zijn in alle richtingen van het leven, naar binnen en buiten gericht'.

In de praktijk van ons dagelijkse levens zijn we getuigen van veel ziekten. Deel ervan is vreemd en niet bekend, uitbrekend als een infectie en het veroorzaakt een heleboel pijn. Te denken valt aan: kanker, MS, hartaanvallen, infecties en vele andere problemen.

Laten we bestuderen wat de Joodse houding hierin is en wat onze Joodse bronnen ons vertellen; gebaseerd op de wijsheid van Rabbi's zoals Rambam, koning Salomo en zijn vader David, Mozes en vele van onze profeten. Eén van de redenen voor deze ziektes is terug te herleiden naar de  verschillende toxines in ons lichaam (de ene persoon heeft er meer, de ander wat  minder) en de belangrijkste redenen hiervoor kunnen we vinden in: de innerlijke spanning, ontevredenheid en negatieve gevoelens. Het resultaat is disharmonie – die het menselijk lichaam heen en weer slingeren tussen golven en stormen. De infecties en tumoren zijn een resultaat van de invloeden, die komen door geestelijke wanorde, in het menselijk lichaam, waardoor het lichaam een kritiek punt van wanorde bereikt en zoveel gif niet kan verdragen.

Als we het nog duidelijker willen maken, lijkt het er meer en meer op dat de moderne mens leegheid en ontevredenheid compenseert met materiële zaken zoals de aanschaf van huizen,  jachten, het houden van vakanties, eten en meer, meer en meer....  extremiteiten hierin: drugs, alcohol en alles wat de gevoelens in een mist kan brengen. Het is moeilijk om te leven in een dergelijk gat tussen wat we tot stand brengen en wat we werkelijk bezitten. Zelfs als we bereikt hebben wat we wilden bereiken, vergaan de magische aanrakingen van de wonderen heel snel.

Wat is de oplossing? Allereerst, zoals we in het verleden al schreven, is de uiteindelijke oplossing de redding zelf. Door Zijn tussenkomst, kunnen wolven met schapen leven en ieder van ons zal onder zijn druiven- en vijgeboom leven. Een soort harmonie overeenkomstig G-D's wil. Maar gedeeltelijk is de oplossing er al en dat is door te danken – hallelujah! Het was de realiteit waarmee Adam en Eva wonnen voordat er zonde kwam....

Danken, waarvoor? Door een dieper begrip, kunnen we veel druk wegnemen door te accepteren wat we nu hebben! We zouden moeten weten en ervan op de hoogte zijn, omdat het in onze ziel is, dat in de wereld van de Almachtige, alle dingen perfect zijn en compleet! Alles is zoals het zou moeten zijn, ondanks de tijden dat we door tunnels van pijn en duisternis gaan. Abraham, onze vader is een perfect voorbeeld in zijn volledige geloof en vertrouwen in G-D. Hij wist dat er geen kwaad uit de hemel komt. Toen hij de opdracht kreeg zijn enige zoon te nemen en hem te offeren, twijfelde hij niet. Hij wist dat, met ons gelimiteerde inzicht, hij G-D's weg niet kon begrijpen. Maar de Schepper weet het begin en het einde. Hij doorgrondt mysteries van ons leven.

Nu voor onze generatie: "Zing een nieuw lied voor G-d". Laten we een grote rol in het leven bestuderen om te groeien in de ontwikkeling naar een hogere en betere plaats. We moeten zegenen en dankbaar zijn voor de tijd die we NU hebben. Dit moment is de juiste plaats voor ons en voor onze ontwikkeling en voor wat voor ons staat [in de toekomst]. Als we begrijpen dat het een zegening is, dan kunnen we de schoonheid van het moment zien en voelen zoals het is, zelfs als het temidden van een pijnlijke geboorte is zoals er staat: "... tijden van moeiten voor Jacob en daaruit zullen we worden gered."

Laten we het samenvatten, de druk van de ontevredenheid kan gedeeltelijk worden tegengehouden door zingen en groeten en van het moment zelf te genieten waarin we ons bevinden. Vanuit dit optimistische standpunt van groeten en zegenen, zullen we ons leven voortzetten volgens onze zielsfluisteringen die ons oproepen om te groeien; maar iedere dag, met grote vreugde. Verwelkom de nieuwe poort in je leven, die we (soms dagelijks) door moeten gaan. * Alleen door onder de poort van dat moment  door te gaan, zijn we in staat onze weg te vervolgen en een volgende stap te zetten. Maak zo je keuzes en zet bewust de volgende stap in je leven. Sta iedere dag even stil en kijk naar de mogelijkheden die je dagelijks aangereikt worden [in dat groeiproces]. Als we op deze manier gaan leven, brengt het een hele revolutie in ons denken teweeg en de keuzes die we vervolgens in ons leven gaan maken, zullen ons dichter bij de verlossing van de Eeuwige brengen. Hallelujah! 

Zing een nieuw lied voor G-D!

Daniel

* In overleg met Timek omschreven om geen afbreuk te doen aan de tekst van Daniel. Klopt niet met de letterlijke (engelse) tekst, maar is wel wat hij bedoeld te zeggen.

Nieuws vanuit het noorden:

Kibboets Dafna

Shir: Shiri en ik kwamen Sofia bezoeken, de charmante vrouw. Ze vertelde dat ze zich niet zo goed voelde, maar aan het einde van het bezoek was haar lach zeer overtuigend. We keken met haar dit keer naar foto's en ze vertelde over haar familie. Ik voelde me als haar kleindochter en ze zei dat wij als haar kleinkinderen waren. Ons contact wordt ieder bezoek beter. Het is een groot genoegen en we houden van haar.Sofie

Kibboets Ginosar:

Ran: Ruth voelde zich goed en vertelde over haar week. Het bezoek was heel goed.
Yaniv: Zelma is gezond we hielpen haar om haar huis te organiseren en toen las ze ons grappen voor die ze had opgeschreven en over de geschiedenis van Israël.
Tal: Eliram zei dat als we hem komen bezoeken, zijn bloeddruk veel beter wordt.
Noy: Het was gezellig bij Izik en Sarah. Deze week praatten we over geschiedenis en Izik's kindertijd voor de holocaust. Het was interessant om over deze keuze te horen.

Kfar Hanasi in Kiryat Shmona:

Jafim: vertelde ons een interessant verhaal over hoe zijn ouders de Shoa overleefden in de Oekraïne. Veel van zijn familieleden werden vermoord. Jafim is in '45 geboren en is een tweede generatie shoa overlevende. Zijn kindertijd was moeilijk, speciaal vanwege het trauma van zijn moeder wat constant Jafim's leven bedrukte tijdens zijn jeugd. Het beïnvloedde zijn hele leven.
Jafim

Eta genoot van het bezoek van Ido en Gil. We praatten over haar kinderen en kleinkinderen. Ze is een blijde oma.Tsila and Leonid sukkelen veel met hun gezondheid. Ik bracht hen twee dozen met luiers die Leonid hard nodig heeft. Mijn bezoeken maken hen altijd zo dankbaar.
Shaul geniet ervan films uit Japan te kijken. Hij vindt het heel moeilijk zijn leven te accepteren zoals het is. Hij voelt zich eenzaam en is opgewonden en blij als we hem bezoeken.
Ela moest naar het ziekenhuis en we konden haar niet bezoeken.
Ook Shlomo voelde zich niet goed en moest naar het ziekenhuis voor controle.


Rosh Pina

Yael: We gaven Israël uitleg over ons studieprogramma in de Mechina. Israël vertelde over zijn jeugd ervaringen in de concentratiekampen Auschwitz en Buchenwald
Blanka is zo aardig. We hadden een heerlijke tijd met haar (Zie foto).Blanka

Ik wens u allen een gezegend en gezond 2015.

Timek

Pardes Chana:

Dit keer hadden we bezoeken en ik was er niet bij.

Rabbi Shachar: De contacten met de overlevenden worden iedere keer beter.
Chaya is zoals u kunt zien weer veel beter en blij ons te zien. Kijk haar maar (foto) ze staat en toont haar blijdschap over het bezoek.

Chaya

Benyamin ontving ons met zijn brede glimlach. We voelen echt dat we zijn lange eenzame dagen breken, naast Mina, die twee keer per dag komt en voor hem zorgt.
Bij Rachmill zongen we met mijn gitaar. Drie generaties samen. Dat is heel leuk. We bereiden ons voor op de "Mars voor het leven" voor een optreden met ons drieën.BenyaminRachmill

Alize kon ons dit keer niet ontvangen vanwege een behandeling die ze ondergaat en ze voelde zich daarna niet lekker.
De Boaron's hebben veel problemen met hun zoon en dat heeft een groot effect op hun moraal. Ze genieten als ik er ben.
Zippora
heeft astma en dat raakt haar door de winter heen. Maar ze geniet van onze interesse en de tassen met voorraden helpen haar geweldig.
Zvia: Yitzchak, is leraar in hart en ziel en als we komen geeft hij ons uitdagende vragen en praat met ons en maakt dat we praten met hem. Het is heel speciaal bij hem te zijn.Bij Ytchak thuis.

Gelukkig nieuwjaar aan allen,

Rivka

Daniel Braun
E-mail: danielxrw@gmail.com
Tel: 0(0972) 54 772 3510
Welkom op onze website: www.lechaimtolife.nl

Houdt van uw naaste als van uzelf – Meer dan ooit noodzakelijk

25 december 2014,  3 Tevet, 5775

Beste vrienden,

Stichting "L'ChaimToLife" bestond kort geleden 10 jaar. Al deze 10 jaren hebben we prachtige activiteiten kunnen volbrengen [ten behoeve van de overlevenden van de Shoa] en zijn we nu het 11e jaar ingegaan.

In mijn recente artikelen over de laatste dagen sprak ik over de noodzaak de lat hoger te leggen door onszelf te gaan realiseren dat we egocentrisch zijn en de tendens dat ieder voor zich als een wolf reageert. We komen dan dichterbij het einde van het materialistische koninkrijk!

Het dringt in mij u eraan herinneren dat de aard van onze activiteiten niet begint (noch eindigt) met het geven van hulp aan onze overlevenden, maar dat het wezen er van veel dieper ligt. De aard van dit project is om "een consistente en dynamische eenheid te vormen, in de continuiteit van levende communicatie [tussen mensen], door degenen die bij dit project betrokken zijn, het besef bij te brengen dat de ander ook van zijn [of haar] vlees en bloed is". In ons geval zijn dit de jongeren, jongens en meisjes die Shoah-overlevenden adopteren. Het kan ten lange leste zijn dat dit het praktiseren is van wat er gezegd werd in de profeten: "Het hart van de vaderen terugbrengen naar hun zoons en de zonen naar hun vaders." Ik noem het praktiseren, want het is niet eenvoudig om een manier van leven op te pakken met andere prioriteiten. Het betekent dat in plaats van alleen maar voor 'onszelf te nemen', te gaan geven, door het zien van de noden van anderen. Nu, meer dan ooit, moeten we van ons laten horen,  moeten we de boodschap van het omzien naar eenzame zielen, uitschreeuwen, omdat er nog nooit eerder zo'n eenzaam is geweest. De materiële cultuur (en zijn toevoegingen) kunnen de basis vormen voor een bestaan, maar het voorziet niet in wat nodig is voor geestelijke stabiliteit, gezondheid en de waarden van liefde en aandacht. De wereld lijdt aan het gemis van menselijke warmte en vriendschap uit broederschap. Niet voor niets is "hebt uw naaste lief als uzelf" de belangrijkste waarde voor ons allemaal.>

Ik roep u op, mijn broedere, met het vuur in mijn hart; wij kunnen vele malen meer helpen dan wat we nu doen; deze jonge en oude generatie bereiken met een boodschap van éénheid, zorg en elkaar van harte liefhebben. We investeren in onze bronnen in mensen en niet in lege dingen, met de prachtige opbrengst van wat voortkomt uit het menselijk wezen. Dit is de enige manier om te genezen van de verslaving van teveel eten, teveel alcohol, teveel consumeren en drugs of gekke opwinding. Geen van deze dingen  kunnen voldoening  brengen. Ze brengen allemaal depressie, droefheid en leegte. De genezing komt door het geven van liefde, harten verenigd met alle mensen die net als wij geschapen zijn en natuurlijk door de Almachtige Zelf. We geloven dat dit project een verklaring is, een nieuwe manier, een nieuw lied.

Hier is een kort verhaal die ik graag met u wil delen: Zoals Rivka u vertelde in ons vorige artikel, kreeg Benyamin (uit Pardes Chana) een prachtig kado op zijn verjaardag [dat een dubbel feest was] in Neve Michael van de jongens en meisjes die partner zijn in ons project. Hij kreeg zoveel liefde en verbazingwekkend genoeg, als een overgewichtige man die verslaafd is aan teveel eten, met zoveel zoet en lekkers voor hem op tafel, kon hij geen voedsel meer aanraken. Hij had een ander soort voedsel wat veel meer nodig was gekregen: hij kreeg liefde en aandacht en hij was zo vol van die warmte. Het was als fris water, en hij hoefde zichzelf niet meer vol te gooien met eten. Hij was voldaan door de liefde die over hem werd gegoten uit de pure harten van de kinderen van Neve Michael. Dit zijn de bellen van redding en wij moeten de boodschap zingen.

We hebben u  (en meer nieuwe donoren) nodig, om ons te helpen andere harten wakker te maken voor dit gezegende project.

Aan onze niet-Joodse vrienden: We wensen u een goede feestdag toe op Nieuwjaarsdag.

Alle zegen toegewenst,

Daniel

Chanoeka in het noorden:

Sederot:

Ik heb Izik & Miriam bezocht. Ze deelden hun zorgen met mij. Niemand kan hen helpen met het vinden van een geschikt appartement op de begane grond. Ze vertelden mij dat de beste hulp voor hen (op dit moment) betere voedselbonnen zijn, zodat ze volwaardig kunnen eten.  Ik bracht hen een groot laken en ze bedankten me voor de aandacht en het bezoek.

Het bezoek met Maya was heel mooi. We staken de kaarsen aan voor Chanoeka (zie foto). We hebben samen een goed gesprek gehad. Ze is zo optimistisch voor haar leeftijd (85), ze houdt zichzelf bezig en helpt zelfs andere mensen. Ze bereidde een afdruk voor van één van haar schilderijen met een woord van dank op de achterkant – voor mij, en kocht een grapefruit van haar buren voor me. Ze bedankten me voor de kado's en vertelden me over de vrijwilliger die heel goed voor haar is.


De laatste in Sederet was Benyamin die me vertelde dat zijn leven zoveel beter is geworden sinds zijn kinderen begrepen dat hij ondersteuning nodig heeft. En ze nemen hem werkelijk mee tijdens het weekend en helpen hem als hij hun hulp nodig heeft. Hij kan niet wachten tot hij zijn nieuwe appartement krijgt op de begane grond, wat zijn leven nog meer gaat veranderen. Hij dankte me voor de kado's die ik hem bracht en herinnerde aan de hulp zijn plaats schoon te maken.


Beersheba:

Ik bezocht Rozelia thuis en we staken de Chanoeke kaarsen aan. Ik bracht haar een laken voor op de bank en ze bedankte me voor de aandacht en het bezoek.

Otto en Yossef kregen bezoek van twee soldaten (mijn broer en zijn vriend). Alle drie  waren ze hier heel blij mee en samen hebben ze de kaarsen aangestoken.

Olga heeft een stofzuiger nodig, maar die kan ze niet betalen. Ik hoop dat als u en anderen willen helpen  het mogelijk zal zijn het bedrag van 2300 Nis (475 Euro) hiervoor bij elkaar te krijgen.
Ytchzak 

Ik vertel de mensen over de Mars voor leven, zodat de mensen zich voorbereiden kunnen.

Efrat

Timrat:

Op de foto's kunt u het werk zien dat gedaan is in de tuin van Gad & Tamar.

Veel dank aan de studenten van de Yeshiva in Migdal Haemek.

Daniel Braun
E-mail: danielxrw@gmail.com
Tel: 0(0972) 54 772 3510
Welkom op onze website: www.lechaimtolife.nl

Het einde van de tijd (De laatste dagen), volgens de Joodse denkwijze [Deel 2]

15 December 2014, 23 Kislev 5775

Beste vrienden.

In de afgelopen week heb ik kort het onderwerp van de ziel in deze dagen aangestipt en het het constante conflict tussen het karakter van de ziel, welke is gesneden van uit het eeuwige licht naar het menselijk lichaam, welke voor het grootste gedeelte als materiaal gezien wordt, vlees en bloed etc. maar in het hart van de Eeuwige oplicht, wat het verschil kenschetst tussen ons en de dieren.

Let op op de verbazingwekkende paradox welke de Schepper gekozen heeft om te stoppen in dit klunzige lichaam, welke van hetzelfde materiaal is samengesteld als bij de dieren maar uiteindelijk vanaf dit punt moeten we hoger reiken in onze reis van het leven en meer ontdekken van de G-ddelijke essentie, welke bestaat binnen de mens.

En nu, wat onze zaak betreft vandaag; in het verre verleden, gaf de Eeuwige ons de opdracht om offers te brengen. Wat is de essentie van dit bevel?

Aan onze vrienden die geen Hebreeuws spreken, het woord wat hier gebruikt wordt is "offer (qorban)". Het komt van het stamwoord "dichterbij brengen (leqarabh)" of "offeren (lehaqaribh)".

Het betekend dat de Eeuwige de slaven, die voor honderden jaren onder fysieke moesten presteren niet door Hem vergeten waren. Toen de Almachtige de Hebreeërs uit Egypte haalde, begon het lange proces van studie en onderwijs van de lijdenden en wat het betekend om in werkelijke vrijheid te bewegen om heilige keuzes te maken die de El Shaddai ons onderwijst. Dit offer is niet vanzelfsprekend! Het vereist van de mens om zichzelf op te tillen van zijn natuurlijke neiging om dingen voor zichzelf te pakken en vast te houden. Maar hier is het bevel om te geven en de dingen op te offeren die niet van de Eeuwige zijn. Het vereist dat we onszelf van minder belang achten, belangrijke dingen geven, wat kan betekenen dat we minder bezitten, maar overvloeien in geluk en vreugde, die niet direct in zicht zijn, maar heel erg naar voren komen tijdens het geven en opgevolgd worden door een geestelijk inzicht wat zich op hogere zaken richt. Vandaag is er geen tempel en er wordt niet meer geofferd en daarom weten we wat ziekte is, om daarna de geneeswijze te vinden. De ziekte is duidelijk. We zijn al honderden jaren geïnfecteerd met de duistere ziekte van de materiële goden. Van daaruit werd ons lichaam, onze ziel en geest gevuld met de aanbidding van materialisme (welke de essentie is van onze cultuur). Realiseren we ons dat pure echte vreugde niet algemeen is? Om gelukkig te zijn grijpen we naar dingen die buiten onszelf liggen om die buitenzinnige vreugde te ervaren, gelijk verslaafden. Ze creëren een bepaalde vreugde, die niet echt is en ons naar meer doet verlangen. De ziekte is dat we vervuld zijn met externe dingen, een consumerende cultuur dat ons niet toestaat om ons innerlijke g-ddelijke essentie in haar echte licht te zien.

Het licht verstopt zich en verdriet en depressie is zo gewoon in onze krankzinnige wereld.

Ok, laten we ons bezig bezig houden met het proces van herstel. Wat is de oplossing? Om te beginnen moet het nederig gezegd worden dat de algemene oplossing in de Hand van de Almachtige is. Alleen Hij kan ons genezen van onze diepe ziekte, zoals Hij deed toen Hij ons uit Egypte haalde tijdens de Exodus. Deze keer is de missie alleen nog veel moeilijker.

De slaven in Egypte waren 250-400 jaar in Egypte geweest, voordat ze in de vrijheid werden gesteld. Onze slavernij vandaag is een slavernij van duizenden jaren, maar de Bijbel heeft geweldige profeten, die accuraat zijn en ons licht tonen. Wat kunnen we doen om ons voor te bereiden op het grote licht van de bevrijding met de juiste en de gepaste gereedschappen?

Allereerst moet gezegd worden dat we erg ver weg zijn geraakt van ons lichaam. Het grote geheim is dat het begin van onze redding ligt in het leren kennen van het lichaam waarin we leven.

Het vertelt ons het verhaal van onze levens. Om onze ziel te kennen (met haar goddelijke karakter) zouden we onze [materiële] behoeften moeten minimaliseren. We zouden de wijsheid van rein voedsel, wat makkelijk te verteren is, moeten kennen. Een ieder van ons zou moeten zoeken en vinden en weten wat het beste is voor hem [of haar].

Ten tweede zouden we de race van gekte, van het hollen van de ene opwinding naar de andere (zoals een bij van de ene naar de andere bloem toe vliegt), moeten minimaliseren… Om het tempo te verlagen, om ons meer bewust te zijn van de signalen die ons lichaam afgeeft. Deze pijnsignalen vertellen een volledig verhaal, waar het pijn doet - daar loopt het vast! We kunnen leren van het verleden, door de noodsignalen en de moeilijkheden. Er is geen betere leraar dan ons lichaam.  We zouden ons moeten realiseren dat gezonde voeding een deel is van onze ziel, maar ook een klein gedeelte van onze Torah. De profeten spraken expliciet dat gedurende deze periode tegen het egocentrische en materialistische karakter, welke zich heeft ontwikkeld gedurende vele generaties.

Vrijgevigheid, onderwijzing en genade (Torah) zijn nodig vandaag. Meer dan ooit. Verheffende gedachten over het lijden van anderen, is niet meer iets nobels, maar de juiste manier om te reageren. En dat niet eens per week, maar als een levensstijl. De reis is lang! We moeten proberen te begrijpen dat het offer van vandaag is om ons hart en onze gedachten te richten op het ons samen-te-binden met anderen, waarbij we de ander zien staan. Zoveel als we geven, zullen we ervaren dat dat vervulling geeft. We moeten niet geven uit een schuldgevoel maar uit verbondenheid, intimiteit en bijna vanuit de goddelijke natuur van het geven: liefde en licht [vanuit de Eeuwige]. Het verminderen van de consumptie betekend: simpeler worden!

Niet onze hersenen overladen met slimme dingen met verdraaide methodes, die slimme zaken met verdraaide methodes, waarbij we onze intelligentie herzien.

Meer eenvoud en gematigdheid zijn het begin van het herstel, als een prachtig verlengstuk van een periode van herstel, waarin de Almachtige het waard is om te leven (dit is inderdaad de revolutie in denkwijze, die ons dichterbij onze reis naar de naderende redding brengt).

Sprekend van lichten, volgende week is het Chanoeka en het bevat zoveel "iets van de ziel van de hemel. Een klein kannetje gevuld met olie als een wonder gebracht".

Een paar Maccabeeën wonnen van de Grieken (met groot geloof), wat betekent: "Niet de aantallen - Ik houd van jullie en koos jullie omdat jullie met weinigen waren..."

We zullen Chanoeka vieren met onze overlevenden uit het noorden en het zuiden. U zult gezegend worden voor uw gulle gaven voor dit feest.

Daniel

Nieuws vanuit het noorden:

Kibboets Dafna:

Shir: We hadden een heerlijke tijd bij Sofia in kibboets Dafna. Ze vertelde ons over haar familie en wat ze gedaan had in speciale programma's voor ouderen in Opper Galilea.Sofia

We zaten in haar mooie tuin te genieten van heerlijk fruit en haar gezelschap. Het was prachtig en ik voelde dat er een goede band wordt opgebouwd hier. Ik heb er een oma bij (zie foto).

Nimrod: Vandaag bezocht ik twee vrouwen in het bejaardenhuis. Het was mooi om hun gelukkige gezichten te zien toen we hen bezochten. Het was het waard om te komen.

Dganya:

Ron: We bzochten Izosh en Batya. Het was heel erg goed. Batya herinnerde zich ons en we praatten over haar familie.

Met Izosh keken we naar video's van zijn bezoek in Ierland.

Kibbutz Ginosar:

Iedere week bezoeken de studenten van Meitsar Ginosar en hierdoor bouwen zij een hechte vrienschap op met de overlevenden. Avi, Tzachi, Zelma, Eliram, Avraham, Izik, Moshe en Ruth houden heel veel van ze en de bezoeken geven hen veel vreugde.

Eliram

Veel van de tijd brengen de overlevenden alleen door, dus kijken ze uit naar ieder bezoek.

Katzrin:

Talja was heel blij om ons weer te ontmoeten. Ze vertelde ons iets over haar eerste jaar in Israël nadat ze alyah had gemaakt met haar ouders vanuit Bulgarije. Shlomo liet iets van zijn emotionele leven zien nadat hij Auschwitz had overleefd. Voor de jonge studenten is het horen van een verhaal door een Auschwitz overlevende zeer interessant.

Etja is altijd zo blij om haar kleine huis vol jonge gasten te hebben.

Jafim is een heel eenzame man, wat een heel triest feit is. Maar Jafim heeft een grote kennis op veel gebieden, speciaal politiek en geschiedenis. Dat is heel interessant. Onze bezoeken betekenen veel voor hem.
Shaul houdt van praten en onze bezoeken zijn altijd te kort. Voor hem zouden de studenten wel de hele dag kunnen blijven.
Genja is nu heel erg ziek en verhuist naar het huis van haar dochter. Ze kan niet meer alleen wonen.
Tsila en Leonid gaan door een extreem moeilijke tijd. Leonid is heel ziek en zwak. Tsila heeft veel hoofdpijn. Hun kleine huis wordt genegeerd en ziet eruit als een ghetto woning in Rusland. Dit is zoals ze hun hele leven al leefden en niemand kan het veranderen.

Shalom vanuit Galilea en de Golan Hoogte,

Timek

Nieuws vanuit het zuiden:

Afgelopen week bezocht ik Yosef, Suzan en Rozelia.

Bij Yosef was het heel aangenaam. We dineerden samen en spraken over hoe blij hij is over mijn bezoeken en over zijn andere vrijwilliger. Hij voelt zich veel beter nu hij over pijn van de dood van zijn vrouw heen is. Hij is klaar om rond te kijken naar vrouwen, om zijn eenzaamheid te doorbreken.

Suzan was nog heel opgewonden over de bruiloft waar zij was. Ze voelde de liefde van haar familie. Ze noemde weer het probleem dat ze geen appartement in Natanya kan krijgen, waar haar enige familie woont. Ze weet nog steeds niet hoe ze de nieuwe airconditioning moet gebruiken die ze kreeg van "L'ChaimToLife", maar probeert te leren hoe ermee om te gaan.

Ik was op Shabbat bij Rozelia. Ze was heel blij me te zien en het was er plezierig.

Roza was een beetje boos en kon het spel Remmi niet spelen, wat ze normaal heel graag doet. Ze vertelde me dat haar zoon één dezer dagen met pensioen is gegaan en dat hij meer tijd heeft om haar te bezoeken. Ze houdt zichzelf wel bezig, maar kan niet naar buiten en verliest haar vrienden en banden met de buitenwereld.

Izik en Miriam uit Shderot waren blij om me te horen aan de telefoon en vertelden me dat ze allebei de griep hebben en me graag volgende week met Chanoeka willen ontmoeten.

Benyamin had goed nieuws: hij kan gaan verhuizen naar een appartement op de begane grond, wat betekent dat hij in staat zal zijn naar buiten te gaan, zelfs met de slechte situatie met zijn benen. Ik zal hem tijdens Chanoeka bezoeken.
Benyamin

Dit is het nieuws uit het zuiden.

Efrat

Pardes Chana:

Dit keer hadden we onze bezoeken zonder rabbi Shachar en we mistten hem echt. Eerst kwamen we allemaal bij elkaar bij Benyamin om hallo te zeggen en hij was blij ons te ontmoeten. Toen splitsten we ons op, de jongens gingen met Zvia naar Rachmil. Eyal vertelde hem dat hij heel graag schildert en Rachmil was heel blij dat ze ervaringen konden uitwisselen met elkaar. Hij was heel blij de jongens over de vloer te hebben.

Ik nam de meisjes mee naar Chaya. Ze is nu eindelijk veel beter. We konden met haar praten en ze zat erbij en zag er veel beter uit en was meer alert dan ooit. We spraken met haar over een paar problemen en het was goed om haar weer zo levendig te zien. Toen gingen we naar onze nieuwe overlevende: Itzchak. Hij was 45 jaar lang een goede leraar. Hij houdt van studenten en probeerde met de meisjes te spreken over Mishna en Torah. Hij is geboren in Roemenië en was in een paar verschrikkelijke kampen, maar overleefde en kwam naar Israël, stichtte een gezin en als leraar en opleider schreef hij zelfs een paar boeken over hoe de Mishna en de Torah te bestuderen. Hij en zijn vrouw zijn beide kunstzinnig en hun huis hangt vol prachtig werk. Het was heel speciaal hem te mogen bezoeken (zie foto).ChayaYtchak

Iedereen wilde graag naar Aliza, niemand wil dat missen. Ze voelde zich dit keer niet erg lekker, maar geniet van de bezoeken en zorgt zo goed voor het bezoek, met warmte en enthousiasme. Zvia en de jongens hadden een goede tijd bij haar. Hodaya die nog een nieuwe overlevende bezocht belde me en vertelde hoe het met Chava (zo heet ze).Hodaya was op reis in noord Israël afgelopen week en Chava wilde er alles over horen. Ze zijn allebei dankbaar dat ze een kans hebben om elkaar te leren kennen.

Dit was het nieuws.

Het allerbeste en tot volgende week.

Chanoeka wordt gevierd in Neve Michael en onze overlevenden zijn uitgenodigd om de eerste kaars aan te steken met de hele school.

Rivka

Daniel Braun
E-mail: danielxrw@gmail.com
Tel: 0(0972) 54 772 3510
Welkom op onze website: www.lechaimtolife.nl

Het eind van de tijd (de laatste dagen), volgens de Joodse manier van denken

5 december 2014, 13 Kislev 5775

Beste vrienden,

In dit artikel wil ik graag proberen dieper in te gaan op de betekenis van "het eind van de dag" en het effect er van op de menselijke ziel. Het "eind van de dag" betekent het einde van deze tijden.

Helaas wordt het getekend door apocalyptische en uitzonderlijke gebeurtenissen. Staat u mij toe u mee te nemen op een diepgaande reis om deze periode te begrijpen?

Laten we beginnen met de term: Het eind van de tijden. Wat betekent het en hoe kan het geïnterpretteerd worden?

Op het algemene nivo is het te begrijpen dat de bekende oude wereld afgebroken werd om een nieuwe wereld toe te laten en dat er een nieuwe wind ging waaien, om te bouwen en te herbouwen. De volgende fase is dat we dit verhaal meenemen naar het binnenste van van ons innerlijk, naar de tempel van ons bestaan, naar het nivo waar we ons dit bewust worden. Al gedurende duizenden jaren is de mensheid een slaaf van de materiële wereld die er de oorzaak van is dat we (al deze eeuwen al) het materialisme aanbidden en 'onze wereld' [wie we zijn als persoon] daaromheen gebouwd hebben. We vergaten de grotere gave, gegeven aan de mensheid: het beeld van G'd!

Dit [van Hogerhand] gestelde doel was om het voor ons mogelijk te maken, te kunnen leven vanuit zijn geboden en het [aardse] materiaal te gebruiken als instrumenten om het G-ddelijk licht te verspreiden van een leven in opstandingskracht.

Geestelijke sferen heiligen en verfijnen de heilige behoeftes. Maar de mens prefereerde (en koos er voor) om materiële noden als de belangrijkste hoofdzaak in het leven te zien. In termen van onze innerlijke ziel heeft deze beperkte kennis een wereldoorlog veroorzaakt tussen de verlangende en de afwezige ziel en zijn Maker, die haar 'tot geboorte riep'. De verlangende en afwezige menselijke ziel heeft een plaats gekregen die tegenovergesteld was aan die van een [oorspronkelijk bedoeld] goddelijk bestaan. Het menselijk lichaam is een tempel en met een juiste wilsbeslissing van onze kant, zal het een prachtige en heilige tempel zijn, vol van genade, liefde en licht. Zo'n plaats zal harmonie geven aan de ziel. Maar als onze blik gericht is op duisternis veroorzaakt het dat de mens egocentrisch gericht is en zichzelf daar de schuld niet van geeft, maar volgt hij de wilde, materiële modegrillen – de materiële goden....

In een dergelijke situatie is er geen sprake meer van een vacuüm in onze innerlijke ruimte! Er is óf heiligheid, licht en blijdschap óf duisternis, hebberigheid en droefheid. Het is nooit statisch! Duizenden jaren vulden we onze ziel en lichamen met het ('magere') aanbidden van materialisme. Het veroorzaakte scheiding, angst en scheiding tussen mensen en volken. Zulke situaties nemen een vlucht naar een kritische massa en de ziel kan het niet meer dragen. Het Hebreeuwse volk in Egypte ervoer aan den lijve hoe zo'n situatie aanvoelde, als een volk in slavernij. Toen de roep van de ziel en zijn zuchten gevoeld werd, werd het onmogelijke mogelijk.

Onze verbanning is te lang... tweeduizend jaar verbanning. Let u alstublieft goed op mijn vrienden, we hebben het einde van de weg al bereikt! Veel opkomende ziektes, gekte en waanzinnigheid zijn overal, als ook ecologische catastrofes. Mensen voelen zich rusteloos en kunnen het zelf niet verklaren. Het is niet comfortabel en mensen prefereren, de meeste althans, om hiervoor weg te lopen door ge- of misbruik van alcohol, drugs, en andersoortige adrenaline shots die maar beschikbaar zijn. Alles om maar weg te komen uit dit verkrampte gevoel dat op onze deur klopt... Dit gevoel is de stem van de klagende, huilende en smekende ziel om uit de duisternis, uit de kooi van ziekte, uit het zich in die positie bevindend, tegen haar wil en karakter, verlangend naar een nieuwe aarde en een nieuwe hemel te willen gaan, in het genezende licht van de Almachtige. De ziel weet al wat de boodschap is! De boodschap van een nieuw lied! Een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Maar die kennis is geen geheim – nu! Het juiste wat we nu moeten doen is niet hiervan weg te rennen, maar twee belangrijke dingen te begrijpen. Het eerste is: redding komt van G'd; geen andere redding zal de vrijheid aan de ziel (terug)geven. Zoals hierboven al genoemd, hebben we het eind van de weg bereikt. "Vanaf hier zal G'd de zee in twee delen splijten!!!

Het tweede, wat kan helpen, is de kennis te verbreden, dat we een deel zijn van een geheel. We moeten onze contacten tussen mensen uitbreiden, van hart tot hart, liefdadigheid tonen, niet op een mechanische manier, maar met de diepte van het begrijpen van anderen, omdat dit het juiste is om te doen. Als een algemene waarheid, is het nodig om onze zielen uit te laten reiken, onszelf voor te bereiden voor het licht van verzoening, die komende is en al snel zal gaan schijnen. Mensen moeten meer dan ooit, begrijpen dat zij zichzelf moeten corrigeren en hun innerlijke wereld moeten repareren, om te begrijpen dat we [als mens] bedoeld zijn om de Schepper te helpen, in plaats van op een afstandje af te wachten wat er 'daar' gaat gebeuren.... maar dat gebeurd niet... "want het woord is heel dichtbij u, in uw mond en in uw hart, zodat u het ten uitvoer brengt."

We moeten de woorden van de Thora 'pakken', De Thora moet veel dichter bij onze levens staan; in ons eigen alledaags bestaan functioneren. Het repareren van de wereld kan pas beginnen als mensen zichzelf repareren. Als gevolg hiervan zal er dan een positieve wereld tevoorschijn komen. Dit is de essentie van "De tijd van moeite voor Jacob en daaruit zal hij gered worden." Het betekent dat uit de innerlijke stress, het licht zal verschijnen. We kunnen het zien als een simpele allegorie : we zijn als een zwangere vrouw aan het einde van haar zwangerschap. De weeën zijn het resultaat van samengetrokken pijn en druk waarbij haar lichaam bijna explodeert. Het kind wil er graag uit, maar het is de tijd nog niet... alle vrouwen kunnen getuigen van de pijn en de persweeën, voorafgaand aan de grote vreugde van de geboorte van een kind.

Aan diegenen, die dit allemaal beter willen begrijpen of willen reageren hierop: U bent meer dan welkom om uw vragen te stellen.

Daniel

Nieuws uit het noorden:

Rapport vanuit Kiryat Shmona

We hebben Ida's verjaardag gevierd. Ida werd geboren gedurende de Shoa en is nog niet zo oud, maar ze is heel erg ziek. Ze kan niet uit haar appartement die op de tweede verdieping is. Het maakt haar boos, maar ze heeft geen keuze. Het is teveel voor haar om zelfs maar te denken over verhuizen naar een ander meer comfortabel appartement op de begane grond. Ida is niet altijd in staat om de studenten te ontvangen vanwege haar gezondheid. Maar dit keer was ze heel blij dat we kwamen.Eliahu had een prima tijd. Hij had de stoelen zelfs speciaal neergezet zodat we rondom hem konden zitten. Hij geniet van de studenten en de gastvrijheid van zijn vrouw is fantastisch. Eliahu kan niet de juiste hulp vinden die hij echt nodig heeft. Eliahu is gedeeltelijk verlamd en heeft dagelijkse medische hulp nodig. De studenten boden hem aan te helpen waar nodig.


Ina heeft nog een heupoperatie ondergaan. Ze moest opnieuw leren lopen. De operatie lostte een hoop van de pijn op die ze van haar heup kreeg. Haar oudere zus Tamara woont in een verzorgingstehuis in Haifa. Nadat haar been geamputeerd was kon ze niet meer terug naar haar appartement in Kiryat Shmona.
Rina genoot ook van de tijd met de drie studentenmeisjes. Ik weet dat het haar altijd moeilijk valt onze bezoeken af te sluiten

We kwamen allemaal heel voldaan terug op de Mechina.

In Dgania bezochten de studenten van Maitzar Batya en Izosh op. Ze hadden een heerlijke tijd samen. Ook bezochten de studenten de overlevenden in Ginosar. De wekelijkse bezoeken zijn worden ervaren als een bron van vreugde.
Izik in Ginosar met de studenten en zijn vrouw

Shalom Timek

Nieuws vanuit Haifa

Beste vrienden,

De afgelopen zondag keerden we terug van weer een betekenisvol bezoek aan onze Holocaust- helden in Haifa. Een bezoek die onze studenten (zoals veel van onze andere bezoeken ook) achterlieten met een nieuwe waardering voor ons verleden – onze geschiedenis als Joods volk en ook het effect op hun huidige leven en op de toekomst. Veel van onze studenten staan op de drempel om Israël hun 'thuis' te maken en in de IDF te gaan dienen. We bezochten mw Chaya, een oudere vrouw die voor de oorlog opgroeide in Hongarije. Ze heeft de laatste tijd problemen met haar ogen en gebruikt een groot computerscherm om boeken te kunnen lezen, of naar muziek te luisteren. Ze geniet van de mogelijkheid om de studenten te ontmoeten en te spreken, die op hun beurt ook graag haar verhalen wilden horen en kwaliteitstijd met haar wilden doorbrengen. Ze was blij om deze tijd met ons door te brengen, zonder de voor haar gewoonlijke om moeite te moeten steken in haar slechte zicht. Een van de studenten zei dat ze praatte en praatte, blij en nonestop, volop oude herinneringen delend.

Gershon, die we ook een paar weken geleden bezochten, vroeg dit keer de studenten te mogen ontmoeten die ook goed Hebreeuws kenden, zodat ze een goed gesprek konden hebben omdat zijn Engels niet zijn beste taal is. De studenten die hem dit keer bezochten spraken vloeiend Hebreeuws en kregen te horen over de Yeshiva waar hij voor de oorlog in Polen naar toe ging, maar ze waren helaas niet in staat om veel met hem te communiceren omdat hij ademhalingsproblemen heeft. Hij had die dag extreem veel moeite met praten en converseren. Ze praatten kort en de rest van de tijd zaten ze gewoon bij hem en lieten hem rusten. We plannen voor de toekomst om misschien een bordspel mee te nemen zoals dammen of schaken. Misschien vindt hij het prettig om samen een spel te spelen?

Tova was in een goede stemming, en deelde met me hoe ze overweegt de studenten, die haar bezoeken, te zien als kleinkinderen en hun bezoeken verwacht en immens geniet van het gezelschap.

Shalom, in zijn goede stemming en goede fysieke conditie (dank G'd) nam de jongens mee voor een natuurwandeling, en vreemd als het klinkt, het was moeilijk voor hen hem bij te houden en niet andersom...

Dat is het voor nu, dus tot de volgende keer, Shalom en de beste wensen.

Rabbi Asher

JERUZALEM:

Miki Salomon heeft op zijn bezoeken afgelopen week de coupons uitgedeeld en verzamelde zo weer het laatste nieuws van onze overlevenden.

Chana brak haar heup en was herstellende na de operatie in het ziekenhuis.Nu heeft ze moeite met terug te keren naar haar normale bestaan. Er is een mevrouw in haar directe omgeving die voor haar zorgt en dat is heel belangrijk voor haar.
Shoshanna valt vaak en voelt zich niet veilig om te wandelen en heeft veel hulp nodig. Ze mist Shani heel erg die haar bezocht en haar veel hielp, maar die verhuisde naar Tel Aviv en we kijken uit naar een andere vrijwilliger met een goed hart zoals Shani.
Ety voelt zich goed en is blij dat Shoshanna, onze vrijwilliger bij haar zal komen deze dagen. Ik voel dat het een goede match zal zijn, omdat beiden enthousiaste mensen zijn.
Shindel onze overlevende, moest naar het ziekenhuis om te herstellen van gezondheidsproblemen.Ze zegt dat ze "engelen" heeft die haar beschermen, maar klaagt dat ze steeds alleen is en moe van het leven. Haar beide handen gaan minder en minder functioneren en ze kan ze niet gebruiken zoals ze zou willen. Ze is niet blij deze dagen.

Miralle mist haar zus nog steeds, die bijna een jaar geleden is overleden. Kali,de muzikant, komt haar vaker bezoeken, omdat hij terug is in Jeruzalem en ze zullen elkaar vaker ontmoeten. Bloria bezoekt haar ook wekelijks en ze genieten veel van elkaar. Miralle is ze beiden heel dankbaar.
Eva is alleen gelaten door haar vaste hulp, omdat degene die bij haar werkte dingen stal en niet goed werkte. Nu moet ze gaan wennen aan een andere hulp, die ze nog niet heeft.

Dit is het nieuws vanuit Jeruzalem.

Met vriendelijke groet,

Rivka

Welcome to our website at: www.lechaimtolife.org

De reis van het Joods volk vanaf het begin tot nu toe

30 november 2014, 8 Kislev 5775

Aan al onze vrienden in Israël en rond de wereld! 

Dit keer wil ik een onderwerp bespreken wat onrust opwekt en niet 'zomaar een onderwerp' is.

Zoals voor velen van ons wel duidelijk is, is Israël een oude natie, die reeds duizenden jaren haar bestaan op deze aarde heeft gekend. Het Israëlische volk is de gekozen natie om heilig te zijn (ed. apart gezet te zijn) en is verbonden aan de Schepper van de hele wereld, om een voorbeeld te zijn en licht te brengen in de wereld en het universum. Het volk is door pijnlijke en verschrikkelijke crises gegaan gedurende zijn bestaan als volk. Er is eindeloos gemoord, er zijn inquisities geweest, er zijn twee tempels vernietigd, er hebben catastrofes en een holocaust plaats gevonden en dit heeft diepe pijn achtergelaten in de ziel van een natie. Israel is een volk wat lijdt onder eindeloze vervolgingen en pogingen van de wereld, om het te vernietigen en uit te wissen. Maar op één of andere manier hebben onze tegenstanders geen succes gehad. We staan altijd weer op, met een vernieuwde levenslust, maar helaas, steeds opnieuw worden we opnieuw vernederd en verdrukt onder de haat die bedoeld is om het volk van G'D af te scheiden, voor altijd en altijd.

Duizenden jaren van verbanning waren nodig om het volk, wat verspreid leefde over de wereld, te stimuleren en als een wonder terug te laten keren naar Zijn land. Het was een wonder, wat voortkwam uit lijden en de menselijke tragedie van de Holocaust. Het volk van Israël keerde terug naar haar eigen land, maar we waren nog steeds ondergedompeld in vreemde invloeden en geloven en hadden nog steeds last van de (ed. culturele) effecten van de vele landen waar zij gedurende duizenden jaren hadden geleefd. In deze dagen staat ons land opnieuw onder druk van millioenen, door de Islam beïnvloedde, haters, Israëlische Arabieren, Europa en (als u het me laat zeggen)  Amerika. Allemaal willen zij ons laten verdwijnen van de kaart, sommigen meer, sommigen minder. Diegenen die druk op onze leiders uitoefenen, gaan in tegen de opdrachten en wetten van onze G'd, die beschreven staan in de Bijbel met de daarbij behorende keuze voor de vloek of  de zegen.

Als volk ervaren we diepe en plotselinge schokken met hele korte intervallen, die ons forceren wakker te worden en ons aansporen ons te richten op ons verbond met G'd.

We gaan, naar mijn bescheiden mening, door een serie harde lessen heen van onze Vader in de hemel, die ons niet straft maar ons onderwijst.  Soms is het moeilijk Zijn methodes van lesgeven te begrijpen. Het is een moeilijke methode, geeft ons stress en begrensd het ons. Maar als menselijke wezens zijn we beperkt en zijn we niet in staat om het echte plaatje te zien. Alles wat Hij wil is ons terugbrengen naar onze bronnen en naar de Goddelijke Geest voor een harmonieus leven in het licht. Daarom moeten we onze toewijding aan de materiele wereld afzweren, dat egocentrische, hebberige leven, wat we niet kunnen zien, maar een benauwde wereld maken waarin we als dieren alleen aan onszelf denken.

De realiteit, die ons opgelegd wordt, met de moeilijkheden die we hebben, maakt dat we ons perspectief verbreden en ons hart openen naar anderen. Gebeurtenissen die ons beperken zijn er ook op persoonlijk nivo en verlangen van ons om naar andere gezichtspunten te kijken en van onszelf weg te gaan, weg van duisternis en de aanwezige toenemende uitdagingen. U kunt er zeker van zijn dat iedere golf van moeite een lidteken in ons hart achterlaat, wat veroorzaakt dat, of we dat nu willen of niet, ons innerlijk veranderd.  Meer dan ooit moeten we onze middelen voorbereiden (zijnde onszelf), om het mogelijk te maken dat we ons nieuwe bewust-zijn verhogen en dit nieuwe bewustzijn kan ontluiken, door het kennen van onze G-D. Uiteindelijk, gaande dit traject, als een natie die zoveel eeuwen doorstaan heeft, gaan we door een innerlijk proces van loutering en reiniging heen, waarmee we het licht van de verlossing kunnen bevatten en absorberen; langzaam groeiend in de (essentiële) ruimte in menselijkheid. Dit begint allemaal in Israel. Wat nog veel meer is, het zal zo zijn dat mensen die niet tot ons volk behoren, welkom geheten zullen worden om zich aan te sluiten bij de natie Israel. Namelijk zij die een puur en schoon hart hebben en wiens liefde voor Israel onvoorwaardelijk is.

Aan al deze mensen, bied ik mijn ware vriendschap aan en een grote liefde: "Tijden van moeilijkheden voor Jakob, waaruit we gered zullen worden."

Amen! Amen! Amen!

Daniel

P.S. We hebben de datum voor de "Mars voor het leven" moeten verschuiven naar dinsdag 10 februari 2015, 21 Shevat  5775. 


Nieuws uit het noorden:

Beste vrienden,

De overlevenden in Katzrin hebben een goede week gehad met de afgelegde bezoeken. We brachten verse voedselpakketten naar de overlevenden.  
Etja, had een geweldige tijd met ons en vertelde over haar familie.
Jafim, die meestal alleen is in zijn appartement, was erg blij tijd met de studenten door te brengen.
Ze praatte over de Russische geschiedenis. Jafim weet veel.
Shaul houdt van reizen en wat hij het leukste vindt is het bekijken van Japanse programma's. Hij was blij met de foto's die ik hem gaf waar hij op stond met de studenten. Hij houdt er van om over van alles en nog wat te praten.
Het bezoek aan Shlomo was een enorme ervaring voor de studenten. Hij vertelde ze van zijn leven en over het kamp waar hij gezeten had: Auschwitz. Het was een intensief bezoek en raakte de harten van de jongeren.  We hadden uren lang kunnen blijven zitten om alleen maar naar hem te luisteren.

De studenten van de Mechina Maayan Baruch, hebben de nieuwe shoa-overlevenden in Kibbutz Dafna bezocht.

Het rapport van Shir:
We de lieflijke Sofia ontmoet, die ons met haar hele hart welkom heette. Ze vertelde over haar leven en haar familie. Het was erg interessant en we hebben het naar ons zin gehad tijdens onze aanwezigheid in de nabijheid van een verbazingwekkende vrouw als Sofia, met zo'n gouden hart. We hebben ook Israel Wiesel ontmoet. Ook hij vertelde ons zijn fascinerende en interessante levensverhaal.  We zien er naar uit, ze weer opnieuw te ontmoeten.

Ruti van Kibbutz Dafna, schreef ons wat voor impact de bezoekjes hebben op de overlevenden. Ze noemde hoe gelukkig ze zijn met de bezoekjes en natuurlijk groette ze de studenten en de stichting "L'Chaim".

Deganya, studenten van Meitsar, hebben ook nieuwe shoa-overlevenden bezocht.

Het rapport van Ron:
Hey Timik, vandaag hebben we Ruth en Aviva ontmoet. Het waren goede bezoekjes en het was leuk om te doen! Ze waren in staat hun verhaal te doen en ze waren helder.
We vinden het allemaal erg leuk om de overlevenden te ontmoeten en hun verhalen te horen.  Het was heel bijzonder!

Hieronder een aantal foto's van onze bezoekjes aan Kibbutz Ginosar. Avi, Izik, Ruth and Mosje. U kunt zien hoe goed het is om samen met hen te zijn. Oud en jong samen. Al onze jongeren van onze mechina's waarmee we werken, hebben zo'n groot hart voor het project van L'Chaim.  Het brengt zulke goede emoties teweeg aan beide zijden; zowel bij de jongeren als bij de ouderen.  AviAriëlMosjeRuth

Groet,
Timek


Pardes Chana:

We verzamelden ons op een regenachtige dag, bepakt en bezakt met fruit en groenten. Zvia, de groep van Neve Michael, Rabbi Shachar (met zijn gitaar) en ondergetekende.

Eerst hebben we Benyamin opgezocht. U kunt op de foto zien hoe goed hij er uitziet met een baard.  De jongens hebben tijd met hem doorgebracht. Hij was erg blij met de gezelligheid die de jongens met zich meebrachten.Benyamin

Chaya, ondanks haar slechte gezondheid, stond ze er op dat we haar bezochten en dat ze de meisjes zou zien.

Chaya met de meisjes

We hebben gezongen met Rachmil. Rabbi Shachar heeft op zijn gitaar gespeeld en hij vond het heerlijk.Rachmil

Aliza is als een bloem. Ze houdt van de jongeren en niemand wil haar missen. Ze hugged ze en kust ze en de jongeren voelen zich zo goed in haar aanwezigheid.Aliza

Zipora is altijd bezig, maar erg dankbaar voor de hulp die we haar altijd brengen.
De Boaron's hebben opnieuw last van een slechte gezondheid. We hebben ze niet gezien, maar we hebben de zak met levensmiddelen voor ze achtergelaten.

Een nieuwe vrijwilliger vergezelde ons. Ze is een studente en heeft  Chava ontmoet, een overlevende uit Hongarije. Het lijkt er op dat ze beiden het bezoek als erg prettig ervaren hebben.

We zijn uitgenodigd  in Neve Michael met Chanoeka, en een presentatie voor te bereiden van drie generaties:  Rachmil, Rabbi Shachar and Or. Dit gaat leuk worden.

Mijn allerbeste wensen voor u allemaal,
Rivka

 

Shalom!

Ik ben mijn bezoeken begonnen met Otto, waarmee het volgens mij goed ging. Hij had een hoop energie.  Hij noemde de goede mensen die voor de overlevenden  zorgden, in tegenstelling tot de staat, welke geen verantwoordelijkheid neemt  voor de ouderen en zorgbehoevenden. Ik ben met hem nagelopen of hij alles tot zijn beschikking had om beschermd te blijven voor de kou. Ik heb zelfs de radiator even uitgeprobeerd. Hij durfde deze zelf niet te gebruiken, omdat hij niet wist hoe het het apparaat werkte. Hij heeft  Enshur nodig, maar kan het zich niet veroorloven.Otto

Rozelia ziet er beter uit als dat ze er de laatste tijd uitzag. Ze was erg blij me te zien. Ze lachtte en maakte me aan het lachen. Ze is eenvoudig en klaagt niet. Ze krijgt elke vrijdag groenten en iets lekkers bij de koffie, dit doet haar goed. Ze heeft ook een nieuw vogeltje gekregen voor in haar lege kooi. Daar is ze erg blij mee.Rozelia

Yosef sprak met mij over de telefoon. Hij liet mij weten dat het goed met hem gaat en deelde zijn vreugde dat ook opgenomen was in de activiteiten van L'Chaim  
en haar vrijwilligers.
Chedva, vroeg me of ik haar kon bezoeken wegens ziekte. Ik vroeg haar of ze van de boeken hield die ik tijdens mijn laatste bezoek voor haar achtergelaten had. Ze had er inderdaad in gelezen en er van genoten.
Met Izik and Miriam leek het goed te gaan. Hij kreeg de bevestiging dat zijn invaliditeitsuitkering uitgekeerd zal gaan worden, wat betekend dat hij over wat meer
geld zal kunnen beschikken. Miriam voelde zich niet zo lekker.

Ik zou graag willen benadrukken hoe belangrijk onze bezoekjes voor deze oudere overlevenden zijn. Ik hoor het regelmatig van de overlevenden, hoe gelukkig ze ermee zijn.

Ik was heel erg blij toen ik een telefoontje kreeg van Olga waarin ze me vroeg om een stofzuiger.
Ik ben ermee begonnen om alleen maar eens naar te luisteren en kan sommige van de problemen oplossen en dat maakt dat we aan twee kanten deze bezoeken als "vervullend en waardevol" ervaren.  Mijn bezoekjes maken dat situaties (praktisch gezien) wat meer veiligheid voor de overlevenden opleveren en de mensen zich minder eenzaam voelen.


EfratMijn hartelijke groeten!
Met mijn speciale dank voor een aantal speciale mensen, die het allerbeste verdienen:
Shir, die de verantwoording draagt voor de studenten van de  Mechina Maayan Baruch. Ze is een geweldig persoon, en het is een groot voorrecht samen te werken met haar.
Ruti, van Dafna, die ondanks alle druk op haar werk, heel haar hart en ziel in het werk van L'Chaim steekt .
Ron, van Maitzar en zijn vrienden.
Maxine uit Australia, die in haar vrije tijd, onze rapporten corrigeert met veel liefde (en dat op waanzinnige tijden).
Aan de bekoorlijke groep van Neve Michael, en de studenten van de Kesshet Yehuda.
Efrat in het zuiden, die met een groot hart, alles geeft wat ze heeft.
Riki uit Haifa, die in nederigheid en eenvoud aan ons project meewerkt.
Aan alle actieve mensen binnen de Stichting "Lechaim", die hun werk doen, overdag en in de nachtelijke uurtjes.
En aan u, mijn speciale vrienden wereldwijd, u die ons project ondersteunt en in ons gelooft.

Daniel


Shabat Shalom !


Vriendelijke groeten,
Rivka


Daniel Braun
E-mail: danielxrw@gmail.com
Phone: + 972 54 772 3510
Welcome to our website at: www.lechaimtolife.org 

De problemen die Israel momenteel heeft met terrorisme

Overeenkomstig profetie in de bijbel

20 november 2014,  27 Cheshvan, 5775

Beste vrienden!

Vandaag (dinsdag) werden we in Israel wakker, niet van een haan, maar van een roep van pijn en boosheid  vanuit een synagoge in Jeruzalem.Twee "beesten" bekend als mensen vermoordden brutaal en in koele bloede, op een bloedstollende wijze, vier onschuldige Joden, die alleen maar hun dag wilde beginnen met de Shacharit [morgengebeden] en het groot maken van hun Schepper om zo vervolgens verder hun leven te leven op die dag.  Er zijn verder geen noodzakelijk gesproken woorden.

Zoals altijd, probeer ik een dieper begrip te krijgen van de wortels van deze ziekte, die al generaties lang duren en ons in deze situatie gebracht hebben. De enige manier om dit te begrijpen is wanneer ik terugga naar Het Boek aller Boeken, de Bijbel, wanneer het onmogelijk is om uit te leggen wat er gebeurt vandaag de dag. 

Voordat we onze Bijbel naslaan en proberen  te leggen naast de ontstane situatie, wil ik een eerst een duidelijk statement maken: Er is geen vacuüm in de wereld of in de natuur ! Een principe als 'leegheid' is iets wat niet bestaat. Het land is heilig, of is gevuld met onzuiverheden. Helaas hebben we er voor gekozen in de afgelopen honderden of laatste duizenden jaren, onze eigen weg te kiezen, een weg die ligt onder een vloek (Ed.: Als we G-D niet betrekken in ons bestaan, is er geen neutrale tussenweg, zoals Daniel beschrijft). Om het simpel te zeggen: "Het is geen gemakkelijke weg."  We prefereren het aanbidden van vreemde goden, met name die van de moderne goden van het materialisme en de materialistische wereld van de technologie, in plaats van dat we er alles aan doen  om onszelf te begrijpen (Ed. waarom doe ik dingen of doe ik ze juist niet....) en onze opdracht als zoons en dochters van de Allerhoogste, overeenkomstig Zijn goede wegen, die om interactie vraagt op alle gebieden van het leven. 

We hebben ervoor gekozen om een rebel te zijn, om (eigen)wijs te zijn en een toren van Babel te bouwen, gebaseerd op de humanistische waarden, met een egoïstische kijk op de resultaten die we behalen: rijk worden en ons wentelen in de luxe die we hierdoor verkrijgen. Dit is de manier waarop de wereld zich jaren gedragen heeft.  Allemaal zijn we ons zicht verloren op wat werkelijk van waarde is. In plaats daarvan, is de mensheid, die een glans zou moeten verspreiden over de gehele planeet, is de wereld veranderd in een angstaanjagende symfonie met smalle geesten, is ze op zichzelf geconcentreerd met slechtheid in het vaandel, geweld loslatend met ontketende passie en lust op de mensheid. Hierin lopen de radicale moslims voorop met hun monsterachtige praktijken. De resultaten hiervan zijn mensonterend!

Voordat we een optimistische richting inslaan, laten we eerst kijken wat de Bijbel zegt in  Deuteronomium (Dvarim), Parashat Hazinu (listen) 31:24-27:  
"Toen Mozes alle bepalingen van de wet op schrift had gesteld, gaf hij de Levieten die de ark van het verbond met de HEER moesten dragen de volgende opdracht: ‘Leg dit wetboek naast de ark van het verbond met de HEER, uw God; het moet daar blijven om tegen dit volk te getuigen. Want, Israël, ik weet hoe opstandig en onhandelbaar u bent: tijdens mijn leven hebt u zich al steeds tegen de HEER verzet, hoe zal het dan niet gaan na mijn dood!"
Vers 29: "Want ik weet dat u zich na mijn dood zult gaan misdragen en zult afwijken van de weg die ik u gewezen heb. Daarom zal ellende uiteindelijk uw deel zijn, want u zult doen wat slecht is in de ogen van de HEER: hem tergen met uw zelfgemaakte goden".

We kunnen constateren dat Mozes onze Rabbi ons gewaarschuwd heeft voor zijn overlijden en daarmee doorgaat in hoofdstuk 32:5 – "…  Maar zijn kinderen werden hem ontrouw: tot hun schande gaven zij hun kindschap op. Vals en trouweloos is dit volk. " en in verse 12 : "Het was G-D alleen Die haar leidde, geen vreemde G-D stond haar bij"… "en voortdurend onderhield."

Het volk maakten Hem boos en ergerden Hem met de gruwelen met allerlei zaken die thuishoorden bij de Kanaänitische afgoden. Ze offerden aan demonen, aan machten die geen goden zijn, afgoden die ze nooit gekend hadden, nieuwe goden, die zich aandienden, maar niet de angsten van onze voorvaderen veroorzaakten.  "U hebt de Rots genegeerd, Die als een Vader voor u zorgde. U vergat de G-D Die U pad effende".

G-D zag het en Hij was geërgerd en keerde Zich af van Zijn zonen en dochters. Hij zei: "Ik zal Mijn aangezicht voor hen verbergen en zien hoe het met hen gaat aan het eind, omdat ze verradelijk zijn van aard.  Kinderen die geen loyaliteit kennen. Ze wekken Mijn boosheid op met hun zelfgemaakte (af)goden, stelden me teleur met hun (dieren)offers, Ik zal ze de boosheid laten voelen van mensen die geen mensen zijn..., ze ergeren met een natie van dwazen."

Zoals u ziet is er recht en gerechtigheid. Onze G-D test ons uit, met moeilijke testen. De moeilijkheden waar we nu door gaan, forceren ons om te zoeken naar de waarheid, op de weg van de waarheid. Er is geen oplossing in valse afgoden, zwakke leiders rennen achter het goud, zilver van omkoopsommen aan. Van hen hoeven we geen oplossing te verwachten.

Inderdaad, boze harten zoeken revanche. Maar dit is niet de manier waarop dat geoorloofd is en het is onwenselijk. Wraak moeten we overlaten aan onze Schepper, Die ons beloofd heeft dat Hij de Wreker is van alle onrecht. Natuurlijk moeten we met alles wat we hebben aan kracht en inzet onze burgers beveiligen, zonder bang te zijn, maar, het voornaamste wat we zouden moeten doen, is diep in ons binnenste kijken en de boodschap begrijpen dat alle problemen ons zouden moeten leren om terug te keren tot de juiste weg door onze liefde vrijelijk te geven en samen sterk te staan. Liefdadigheid, recht en vriendelijkheid aan de orde  te stellen. Harten schoonmaken van oude residuen kost tijd. Het is een lange reis, maar het
is wel noodzakelijk. Om op te staan en af te komen van zinloze oude gewoonten, menselijke contacten te arrangeren tussen mensen, wetende dat Israel geen weduwe is", en de "Eeuwige Israel's nooit liegt". We moeten beseffen dat er buiten Hem niemand is – dat we gemaakt zijn naar Zijn Beeld en gelijkenis.

Het meest belangrijke is dat we eerlijk durven te zijn (met de moed en het vertrouwen), niet bang te zijn, ook al denkt de wereld daar anders over. Niet aarzelen om vrij te komen van verstorende stemmen van buiten, welke ons afleiden van onze weg naar de originele intentie van de schoonheid om een zoon en een dochter van de Eeuwige te zijn.

Aan het eind van mijn relaas, een paar optimistische woorden om u op te bouwen: Significant licht is verborgen, maar wordt pas duidelijk zichtbaar als het donker is!

We bidden allemaal voor redding! Dit betekent dat we nu al kunnen voorzien dat er geen relevante en menselijke oplossing is voor de situatie. De ware oplossing is om te staan in de entree van de Redding die komt van de Eeuwige!  De Schepper van de schepping,  Schepper van de hemel en aarde, maakt het daglicht en de nacht. Hij is de  Schepper van de redding aan het eind van de tijd, wat betekent dat we (zonder oplossing) van deze catastrofe naar een mogelijke redding gaan! Onze ogen en ons hart zien daar naar uit.  

Daniel

 

Nieuws uit het noorden:

Shalom !

Het was een vreugde om opnieuw in Kiryat Shmona de overlevenden te bezoeken.  De overlevenden wachtte hen op met liefde, en de studenten brengen liefde en vreugde in hun huizen.
Het was niet gemakkelijk om aan het eind van het bezoek "gedag" te zeggen. We hebben Israel en Ludmilla bezocht. Het was de verjaardag van Ludmilla. Israel vertelde ons over zijn alyah, toen hij 35 jaar oud was.  Met Eliahu en zijn vrouw Bracha hebben we altijd plezier gehad.Israel en Ludmilla

Israel

Anatoly en Larisa's gastvrijheid is erg groot. Ze houden er van om de studenten in hun huis te ontvangen!
Ook de overlevenden uit Ginosar en Deganya, ontvingen bezoekers van de Mechina Meitsar.

De studenten hebben het fruit geplukt in de tuin van  Avraham en later vertelde Avraham over de huwelijksvoltrekking van één van zijn relaties. 
Avraham in zijn tuin met de studenten

Eli-Ram met zijn familie


Hartelijke groet,
Timek

 

Haifa:

Beste vrienden,

"Er is niets beter in de wereld dan weten dat je belangrijk bent, dat je een verschil kunt maken en dat je belangrijk bent voor mensen."  

Gedurende mijn laatste bezoek, bij de Holocausthelden in Haifa, konden onze studenten een klein beetje de ervaring opdoen wat het bovenstaande betekent.

Terwijl we Tova Groper bezochten en luisterde naar haar verhalen, brak ze emotioneel en begon te huilen en ze zei tegen de studenten dat ze niet begreep waarom de studenten haar zo trouw bleven opzoeken. Ze had ze niets te geven en (naar haar gevoel) was het alleen maar tijd die ze in verveling doorbrachtenmet haar. Eli, één van de studenten reageerde door haar te vertellen dat ze niet kwamen om een wild feestje te bouwen of bezig gehouden te worden, maar om kwaliteitstijd met haar door te brengen en haar wat gezelschap te houden. Het is niet nodig om u te vertellen dat dit haar hart zo raakte en de studenten vertelde dat ze zo uitzag naar de bezoekjes.


Een andere oudere man, Yaakov Valdman moest zijn bezoek onderbreken omdat hij nogal gehaast naar het ziekenhuis moest, niet omdat hij ziek was, maar omdat hij zelf vrijwilliger was om opgenomen ziekenhuispatiënten helpt door moeilijke tijden heen te komen. Dit was een hele  diepe boodschap voor de studenten die extreem verbaasd waren om uit te vinden dat een oude man van 87 jaar oud, rondwandelt, trappen op en af klimt, en met het het openbaar vervoer zich naar het ziekenhuis verplaatst. En dat allemaal om hulp en bijstand te geven aan mensen om hem heen, ondanks zijn hoge leeftijd, zijn gezondheid en zijn financiële situatie. Dit gaf hen een geheel nieuwe betekenis en de definitie van Ahavat Yisrael, ' helpen en de zorg voor anderen'.

Mr. Shalom Lazer, houdt de studenten scherp als ze een poging doen hem bij te houden met wandelingen met zijn levendige tempo terwijl hij ze meeneemt  de natuur in, in de buurt van zijn huis. (Zie bijgaande foto van Shalom en de jongens.) 

Het apartementencomplex waar hij woont, ondergaat momenteel een renovatie en zijn elektriciteit en zijn watertoevoer zijn in de afgelopen week afgesloten geweest hierdoor. Een sociale werker assisteert hem en eist consideratie dat ze hem niet alle dagen (achtereen) afgesloten houden van de watertoevoer. Met alles waar hij doorheen gegaan is, was hij erg blij met de aandacht van de jongens en ook de studenten vinden het heerlijk om tijd met hem door te brengen, gedurende de bezoekjes aan hem.  

We hopen tijd met hem door te kunnen brengen met Chanoeka, over ongeveer een maand, om samen met hem de Chanoekalichten te ontsteken.  Gelijkertijd hopen we dan naar zijn opwekkende en inspirerende verhalen uit het verleden te luisteren en naar alles wat hij al zoal  beleefd nu hij hij op leeftijd gekomen is.

Shalom,
Rav Asher

Dit is het nieuws van deze week. Shabbat Shalom!


Daniel Braun
E-mail: danielxrw@gmail.com
Phone: + 972 54 772 3510
Welcome to our website at: www.lechaimtolife.org
De 13e november

13 november 2014,  Cheshvan 20, 5775

Beste vrienden!

Een nieuwe week, en zoals u wel ziet in de media, ervaren Israelische Joodse burgers veel terreuraanslagen door Arabische jongeren. Gedurende de actie "Protective Edge"  heb ik met veel mensen gesproken die hoopten snel terug te kunnen keren naar de dagelijkse routine van het dagelijkse leven. Mijn antwoord hierop was dat het daar in feite niet om gaat.  De betekenis van deze druk wordt ervaren  door de Israelische burgers als intensief, pijnlijk en uitputtend (wat ze ook is), het moet ons wakker maken
om voor ogen te houden waartoe Israel in deze wereld leeft. Het gaat om het Verbond, het oude en de eeuwige Alliantie tussen de Schepper en de mensen van het Joodse volk.

Het gaat er om dat materiele zaken onze ogen met modder bedekken, waardoor we geen zicht meer hebben op het uiteindelijk doel waartoe Israel geroepen is.  De druk zal nog veel meer opgevoerd gaan worden dan nu het geval is.

De staatsoverheid vandaag de dag ervaart chaos. De leider weten niet waar hun handen en voeten zitten en weten niet wat ze moeten doen. Ze aarzelen en zijn bang voor wat de wereld zal zeggen… De vraag is hoe het kan dat na zoveel jaar, wetende dat een aantal Arabieren in Israel een tikkende tijdbom zijn, de leiders zich niet op voorhand voorbereid hebben op wat ze te wachten stond? Speciaal zij die verantwoordelijk zijn voor onze veiligheid.

Het antwoord is niet simpel samen te vatten: Deze leiders, zoals de meeste leiders in de wereld, zijn geïnfecteerd met een agressieve en materialistiche wereldvisie, welke hun spirituele mogelijkheden minimaliseert. Ze bevinden zich diep in de modder van de smalle gangen van het  Parlement. Van daaruit
zal de redding niet komen!!!

De Israelische bevolking roept het uit om veiligheid, maar ze kijken in de verkeerde richting. Niet van onze leiders zal de boodschap komen … Elke dag is er een andere minister-president, of andere hoge corrupte politieke functionaris, precies zoals in het boek van Jesaja beschreven staat:"Uw politieke leiders zullen corrupt zijn, verzamelend goud en zilver en waarheid zal er niet zijn." Het betekend dat een normaal mens (op een hoge positie) de waarheid niet wil zien, zoals die is. Hij geeft er de voorkeur aan zijn kop in het zand te steken en zich te gedragen alsof er geen morgen is .....   Maar dit is niet de manier om ermee om te gaan.

Is er een plaats die tot wanhoop drijft? Is het te herstellen? Ook hier is het antwoord gecompliceerd. Er zijn geen menselijke oplossing voor deze situatie, waarin we leven. De Islamitische radicalen, religieuze extremisten, zijn overal in de wereld aanwezig. Ze heffen hun hoofd op, er komt geen redder uit hen voort, op z'n minst niet met onze beperkte mogelijkheden. De hoop op een krachtige leider is geen juiste oplossing van het probleem. In ieder geval niet eentje die in de juiste richting gaat. Dus waar ligt de oplossing? Alleen in de hemel! Alleen daar vandaan, net zoals tijdens de uittocht uit Egypte, die met wonderen gepaard ging na 400 jaar van slavernij, door de sterke en uitgestrekte Hand van de Eeuwige. Dit is de manier zoals het zal gebeuren.

We hebben het eind van de weg bereikt, waarin we proberen slimmer te zijn dan onze G-D, ons Heilig land omkledend met vreemde kleding, met de wisseling van kleuren behorend bij een kameleon-mentaliteit (make-up) die veranderen al naar gelang de mode, maar niet passen bij de natie. Met de mogelijkheden van de tegoeden, de eeuwige natie, en de natie in relatie tot (de HEER van) het Verbond – de Israëlische natie!

De bottom line is duidelijk (met opvlammend bewijs afkomstig uit de menselijke harten) rechtstreeks vanuit onze profeten: een oplossing en de zaligheid vanuit de hemel zal worden gerealiseerd zoals beloofd door de Almachtige, wanneer wij zullen erkennen dat er niemand anders naast De Eeuwige is.

Wanneer zullen wij proberen, ons gedrag (door het openen van ons hart) te herstellen, onze  niveaus van liefdadigheid, recht en genade verhogen,  onderwijl onze manieren verbeterend door te bidden, huilend en verzuchtend vanuit de extreem lange ballingschap. Vervolgens zal Hij luisteren naar ons roepen op een prachtige manier. Hij zal ons en de wereld  laten zien, dat Israël geen weduwe is! De eeuwige van Israël
liegt niet!

Hier enkele prachtige zinnen; enkele sterke verzen door koning David geschreven:

"Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden, een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken: ‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’  Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht, we waren vol vreugde".

Samenvattend beste vrienden, degenen die geloven in Hashem en de Schriften en de profeten serieus nemen, zouden we moeten begrijpen dat alles wat beschreven staat in de profeten exact uit zal komen, tot in detail.  Alles wat er van ons gevraagd wordt, is onze harten voor te bereiden en vreemde goden uit ons midden weg te doen. Om bij de waarheid te blijven, vrijgevig en genadig te zijn. Dit is waar we ons voor in moeten spannen.

Tijdens de hoogtijdagen van Chanoeka, moeten we zoveel mogelijk kaarsen aansteken en zoveel mogelijk licht verspreiden. We hebben uw hulp nodig om dit met zoveel mogelijk overlevenden te vieren.

Daniel

 

Nieuws uit het noorden:

Ginosar - Deganya:

Deze week hadden de studenten een moeilijke tijd toen ze vernamen dat een dag voor hun bezoek aan Zelma, haar echtgenoot Josef overleden was. Josef was erg ziek en had erg veel pijn. Josef genoot altijd erg van de warme relaties met de studenten. Nu blijven alleen nog maar herinneringen.  Zelma gaat door een moeilijke periode heen en heeft onze gebeden en bemoediging nodig.

Zoals gewoonlijk hadden Izik and Sara een goede tijd met de studenten.
Datzelfde geldt voor  Avi. Hij is altijd een enthousiaste verteller van verhalen.
Avi

Een Nederlandse groep was bij ons deze dagen. Ze gingen met onze studenten mee en waren verbaasd en geraakt bij het grote impact wat L 'Chaim heeft op de studenten en de ouderen.

In Deganya, verwachten Itsush and Batja de studenten elke week. Ze genieten intens van de bezoeken. De wekelijkse bezoeken geeft ze zoveel kracht dat ze , hun dagelijkse moeilijkheden gemakkelijker aankunnen.ItsusMosje op het terrein van Ginosar


Dank u wel voor uw aandeel in ons mooie project,
Timek


 

Beer Sheva:


Deze week heb ik Chedva bezocht. Ze voelde zich goed en zag er ook goed uit. We hebben samen de lunch gebruikt. Ze vertelde me dat er een vrijwilliger voor haar is gevonden. Ze is blij met de nieuwe vrijwilliger, die ook bij haar woont. Het maakt haar leven eenvoudiger. In beginsel was ze er erg negatief  over dat een vrijwilliger haar zou kunnen helpen, maar nu is er erg gelukkig mee. Ik bracht haar wat boeken. Chedva is een charmante dame. Het is een vreugde om haar te mogen bezoeken.

Sara and Shmuel zijn een actief echtpaar, ze helpen Amcha, die activiteiten voor overlevenden organiseert.

Sara was er niet omdat ze naar de bijzetting was van haar overleden vriend. Haar vrijwilliger is een fijne man. Ze zijn erg blij met hem.

Er is een air-condetioner geïnstalleerd in het huis van Suzan. Hier is ze heel erg blij mee en ze bedankte L'chaim and mij zo veel. Volgende week gaat ze naar een bruiloft van
een nicht. Ze kan er bijna niet op wachten, zo enthousiast is ze.

Yosef's vrijwilliger nam hem mee om zijn 'Otist' (ed. weet hier niet de betekenis van) te bezoeken. Hij was er erg dankbaar voor.  

Dit is het nieuws uit Beer Sheva.

Efrat

P.S. Heel veel dank aan onze vriendin Margo, uit Nederland, voor de spoedige manier van geldinzamelen voor Suzan. Goed gedaan, deze snelle actie en de goede geest van handelen.Pardes Chana:

Gisteren (woensdag) hebben Zvia en de groep van Neve Michael, R. Shachar ondergetekende, zich verzameld om de tuin van Benyamin verder op te ruimen en netjes te maken.Benyamin

Een vrijwillige tuinier heeft afgemaakt wat wij begonnen zijn vorige week. De rest moet gedaan worden met een speciale tractor. We hebben de laatste stukken tuin opgeruimd. Benyamin is niet gezond en hij kon ons niet ontmoeten voor een korte tijd.  
Rachmil was er erg gelukkig mee dat hij ons kon ontmoeten met iemand (Eyal) bij ons die zijn moederstaal sprak.  Russisch!
Chaya, ontmoette de meisjes en Rabbi Shachar. Het lijkt er op dat ze niet of nauwelijks hersteld van haar val die ze onlangs gemaakt heeft. Ze heeft een rolstoel nodig, omdat ze niet stabiel loopt. Op de foto kunt u zien hoeveel ze van de meisjes houdt, die haar wekelijks bezoeken.Chaya

Aliza wacht op ons en houdt er van om centraal te staan in de groep jongens en meisjes die haar bezoeken. Het was een mooi samenzijn waarbij gezongen werd en de grapjes over en weer gingen.
Aliza

Zippora – was erg blij met haar voedselpakket, maar vanwege haar astma ontmoet ze niet veel mensen.
De familie Boaron gaat door een moeilijke tijd heen, nu hun zieke zoon bij hen inwoont.

We hebben een nieuwe vrijwilliger:  Hodaya Rivka. Ze is 16 jaar oud en vastbesloten om de overlevenden te bezoeken. We hebben Gabi uit Hongarije ontmoet. Gabi heeft een vriendelijke persoonlijkheid en ze was erg blij met de ontmoeting tussen haar en Hodaya. We wensen hen beiden veel geluk met deze nieuwe vriendschap.Dit is ons laatste nieuws. Heel veel dank aan "L'Chaim", die het mogelijk maakt om op deze unieke manier mensen de mogelijkheid geeft deel te zijn aan ons werk.

Rivka


Daniel Braun
E-mail: danielxrw@gmail.com
Phone: + 972 54 772 3510
Welcome to our website at: www.lechaimtolife.org
De tempelberg

6 november 2014, Cheshvan 13, 5775

Beste vrienden, 

Dit keer een diep artikel, dat gaat over, en de problemen benoemd van, de gemeenschap van hen die HaShem liefhebben, betreffende alle religies verbonden aan deze zaak. Ik heb het over de Tempelberg en de lokatie van de Beit Hamikdas (De Tempel). Er is geen twijfel over mogelijk dat het land aan Israël toebehoort en aan het volk van Israël en het is helder als altijd (en meer dan ooit) ook Jeruzalem – de geliefde stad van de Joodse natie, voor altijd en eeuwig. Helaas verdelen goddeloze leiders de autonomie gul aan andere naties en dat heeft voor problemen gezorgd, die vandaag de dag nog steeds naar voren komen. In de Bijbel staat dat het een val voor ons zal zijn als we niet naar de wetten van de Bijbel leven. We moeten één belangrijk punt begrijpen dat orde in de zaak brengt; en dat is dat we onszelf moeten afvragen wat de symboliek van de Tempelberg is.

En het antwoord is dat de Tempelberg de Tempel zelf symboliseerd, de residentie van G'd onder ons. Het staat symbool voor de plaats die wij geven aan HaShem in onze harten, binnen in ons, zoals er staat: "in onszelf".  Als een symbool staat het Beit Hamikdas op de Tempelberg om G'ds aanwezigheid (ed. betrokkenheid) bij Zijn volk Israël zichtbaar te maken.

Maar wat gebeurt er met, of wat symboliseert, de vernietiging van de tempel?

Vernietiging. Dat is het ( tijdelijke) einde van de verbinding met G'd.

Eens werden we verbannen uit ons land vanwege de overspelige aanbidding van vreemde goden en eens voor ongerechtvaardigde haat. Dat betekent dat de enige reden en betekenis van de situatie van de tempel en G'd is, terug te voeren is op onszelf.

Vandaag is er een andere situatie: HaShem bedekt nog steeds Zijn gezicht voor ons – en moeten we aan onszelf werken, onszelf corrigeren, als deel van de reis naar de verlossing. Hoofdzakelijk om meer licht en liefde te laten groeien tussen mensen, oud en jong, van mens tot mens; een heilige eenheid die meer dan ooit nodig is.

Om onze G'd bij ons terug te brengen, moeten wij terugkeren naar Hem en de manier om dat te doen is de geboden implementeren: "Heb je naaste lief als jezelf". Deze goddelijke opdracht kreeg gestalte in Zijn Beeltenis (de mens); de mogelijkheid een echt leven te leven, met recht en genade. Dit zal G'd terugbrengen naar de innerlijke tempel, die in ons is. Maar veel van de gelovigen bidden en rennen naar stenen, vechten voor vrede van het land en blijven de hoofdzaak vergeten. Volgens de profeten in de Bijbel zullen de dagen komen dat niemand de ander het woord van HaShem nog hoeft de onderwijzen. Ieder van ons, jong of oud, zal HaShem kennen. Zelfs de wolf en het schaap zullen in vrede leven en het is waarschijnlijk dat het brengen van offers niet langer nodig zal zijn. Want G'd is bij machte een hoger nivo van waarneming te scheppen. Hij zal in ons hart uitstorten van zijn geest en leven in ons innerlijk. Dat is waarom het brengen van offers niet meer nodig zullen zijn in het koninkrijk van G'd (het koninkrijk van de hemel).

Natuurlijk, er zijn veel dingen gerelateerd aan de toekomst nog gehuld in mist. Zoals Rambam heeft gezegd als antwoord over deze zaken, "We zullen het niet weten totdat het gebeurd".

Een deel van de profetiën in de Bijbel zijn duidelijk en geven ons begrip over de vele handelingen van G'd, waardoor we Hem leren kennen en de geest voelen, gevat in de schuilplaats van Zijn liefde voor Zijn zonen en dochters. We moeten begrijpen dat het verbond tussen G'd en Israël een eeuwige alliantie is. "Israël is geen weduwe".

Daarom is de moeite( het werk) dat we moeten doen, te zorgen voor minder provocerende acties en moeten we begrijpen dat de Almachtige ons nu nog niet op de Tempelberg wil hebben. Mogelijk vraagt dit voorbereidende werk meer tijd en is het onmogelijk dit gedeelte over te slaan. De Almachtige wil onze harten voorbereiden en onze zielen reinigen om een tempel in ons hart waard te zijn.

Ik bedoel dat onze blik naar binnen gericht moet zijn op zoek naar waarheid en is het correct dat we op dit moment geen Tempel hebben. Waarom verbergt de Almachtige Zich voor ons en wat is er nodig van ons? Zoals geschreven staat: "G'd heeft grote dingen voor ons gedaan en wij zien het in een droom" en we zullen wonderen en verbazingwekkende dingen zien, G'ds licht zal schijnen op Zijn volk. Het volk zal met HaShem verenigd zijn, en licht brengen aan alle volken, omdat Hij met ons is, vrede brengend aan heel Israël en wij zullen zeggen: Amen!

Het komt er op aan dat het belangrijkste werk binnenin ons hart gebeurd; onze relatie met onszelf verbeteren en in het bekrachtigen van de Hoogste G'd, de G'd van Israël, de wereld, om Zijn kroon terug te brengen en boven alles om Zijn Beelddrager te zijn (ed. : Laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis) , wat betekent 'mensen lief te hebben, volken en elke levend wezen dat geschapen is door G'd'. Te doen wat hij ons opdraagt te doen, met Zijn vuur in ons. Elke dag in Zjn nabijheid te zijn, Zijn wil te volbrengen en Hem 'in ons binnenste mee te dragen gedurende onze dagelijkse routines. Van daaruit kan niets nog de terugkeer van de glorie van Israël tegenhouden.

De dag van Islam en alle vijanden van Israël zal komen. Ze zullen stil zijn voor eeuwig. Wij, degenen die HaShem met alles wat we in ons hebben, liefhebben, moeten begrijpen hoe ver we bij Hem vandaan zijn geraakt en van Zijn liefde zijn weggegaan. Daarbij gaat het ook om de tempel.

Als het zo is dat de Tempel een symbool van G'ds aanwezigheid in ons midden is, is zonder Zijn aanwezigheid, is de significantie van de Tempelberg, of enige steen daarvan, betekenisloos.

En nu over stichting "L'ChaimToLife": Chanoeka is volgende maand. We willen het mogelijk maken om ieder van onze overlevenden kaarsen te laten branden en een klein presentje te krijgen. Geeft u alstublieft voor dit doel.

Met vriendelijke groet,

Daniel

Kirjat Shmona:

Met veel enthousiasme bezochten de studenten de Shoa overlevenden in Kirjath Shmona in hun huizen. De studenten zijn verbonden met de mensen en houden van ze. Het was moeilijk om de bezoeken te beëindigen. Ze zijn al een familie bij elkaar na één enkel bezoek!

Dit is wat de studenten voelen en ook wat de Shoa overlevenden voelen.

Het is niet standaard om te zien wat er gebeurt als de jongelui bij deze wijze "oude" mensen zitten, het creëert een krachtige hoop voor onze toekomst!

Kibboets Ginosar en Deganya

De studenten van Meitsar bezochten ook overlevenden in Ginosar en Deganja. De bezoeken vinden iedere week plaats en met groot genoegen. Onze coördinatoren in Deganja zijn zo blij met de studenten die de eenzame overlevenden bezoeken, omdat het licht in hun huizen brengt. Aurora en Meri moedigen ons aan om het speciale werk van "L'ChaimToLife" voort te zetten.

Zie de foto's van Batia en ItsushBatiaItsus

Timek

Haifa:

Ons vorige bezoek in Haifa (met onze Holocaust-helden) was een uniek bezoek.

Tova, een heel lieve dame, die de studenten hebben bezocht de afgelopen tijd, was in het ziekenhuis opgenomen voor een tijdje en dus konden we haar niet ontmoeten, maar, met dank aan G'd, is zij weer thuis en ze was heel blij de studenten weer te kunnen begroeten en kwaliteitstijd met ze door te brengen.

Een andere oudere dame, die woont in een aanleuncomplex, had hulp nodig bij de computer en één van de studenten wilde maar al te graag helpen. Ze had moeite met haar emails en internet gebruik en zoals de student ontdekte was haar computer gehacked en haar identiteit was gestolen. Hij hielp haar om het probleem te verhelpen en stelde de sociale werker op de hoogte van de situatie om zeker te stellen dat dit wordt opgelost.

Ze was heel dankbaar voor deze hulp.

Heel vaak vergezellen studenten enige van de bewoners van het aanleuncomplex bij de lunch in de gezamelijke eetzaal en dit keer stonden de bewoners erop dat ze de studenten zouden bedienen en te eten geven. Ze schepten de borden overvol totdat ze allemaal boordevol zeten. Het was heel mooi om de bewoners te studenten te zien behandelen als hun eigen familie en zeker stelden dat ze niet hongerig weggingen en meer dan genoeg te eten hadden.

We brachten ook een bezoek aan het Haifa zeevaartmuseum vergezeld door Shalom, die als Israëlische Navy Seal gewerkt had, en het is nodeloos te zeggen dat hij reuze blij was om een aantal van zijn herinneringen op te halen en zijn wijsheid over de marine, de soldaten, de schepen en de verschillende wapens en historische oorlogen door onze geschiedenis te vertellen.Shlomo met de jongens in het museum

Beer Sheva:

Op zondag hadden we heel belangrijk bezoek: Yudit en Annie van de Christen Ambassade. We begonnen bij Roza, die heel opgewonden was (en ik was verrast hoe het haar raakte) Ze probeerde om haar rol als gastvrouw zo goed mogelijk te vervullen. Yudit sprak met haar zoon en hij vertelde over haar. Ze was sterk en vriendelijk als altijd. We genoten echt van haar.Rosa met OlgaYudit met Rosa

We gingen naar Otto. Hij was boos met een slecht humeur en sprak voornamelijk over zijn financiële moeite en wij probeerden de discussie met hem op een vriendelijker onderwerp te brengen. Hij dankte ons voor onze aandacht en vertelde over zijn vrijwilliger die zijn eerste parachutesprong gaat maken in het leger. Tijdens ieder klein verlof (van de IDF)  komt hij Otto opzoeken.Otto

Yudit en Annie vertelden me over hun werk en ik vertelde over het mijne.

Chedva staat  recent  cognitief op een laag pitje, maar als ik kom probeert ze heel hard om zich zelf te concentreren en communicatief te zijn.We werken aan meer hulp voor haar.

Rozelia is recent heel zwak geworden en kan bijna niet bewegen of spreken. We zaten buiten met haar en ze gaf me zelfs een compliment over mijn haarstijl, maar ze lijdt door haar zwakheid.

Sozan en Yossef vertelden me dat hun vrijwilliger van haar buitenlandse reis teruggekeerd was. Ze zijn daar heel blij mee. Ook kregen ze een grote korting op de huur waardoor hun leven gemakkelijker wordt.

Dit is het nieuws uit Beer Sheva.

Met vriendelijke groet,
Efrat

Veel dank aan Yudit voor het opsturen van de foto's.

Dit is ons nieuws van deze week.

Daniel Braun

E-mail: danielxrw@gmail.com
Tel: 0(972)54 772 3510
Welcome to our website at: http://www.lechaimtolife.nl/

 

Het individu versus de stormen van het leven

31 oktober 2014, Cheshvan 7, 5775

Beste vrienden!

We leven in een periode van wereld vernietiging. De oude wereld en haar gewoontes storten in elkaar voor onze ogen en de vraag is wat het individu kan doen met deze versie die alles en iedereeen aanvalt in elke hoek van het leven.

We lezen in de Bijbel het verhaal van (bijvoorbeeld), Sodom en Gomorra. Abraham kreeg de boodschap over de komende vernietiging van de stad (Sodom) en hij pleit en onderhandelt met de Almachtige over de onrechtvaardigheid van de vernietiging van de gehele stad, speciaal daar waar het gaat om het aantal rechtvaardigen inde stad. God geeft toe en is klaar om bij tien rechtvaardigen de stad niet te vernietigen. Maar er was maar één rechtvaardige: Lot was degene die gered werd om zijn reinheid. De stad werd compleet verwoest.

Nog een voorbeeld is Noach die een rechtvaardig man was in zijn generatie en het land was gevuld met geweld en corruptie. De Almachtige die genade had en verantwoordelijkheid voor elk deel van Zijn schepping redde Noach uit de vloed. Hij was rechtvaardig, maar kon de anderen niet veranderen om dezelfde rechte weg te nemen.

De profeten waren heel eenzaam. Mozes had ook een aantal gebeurtenissen, toen hij de Almachtige moest vragen het volk niet van de aarde te vegen.In plaats daarvan pleitend vanuit de grond van zijn hart redde hij het volk en veroorzaakte dat G'd van gedachten veranderde.

Begrijpen we de echte hoogten van deze mensen? Mozes, Noach, Lot, Jeremia, Jesaja, Daniël en meer? Kunnen we hun moed begrijpen, niet wegdragen te worden door de draaiende winden van de mode en het geloof te bewaren en de stabiliteit van simpel geloof en gerechtigheid te bewaren.

Als we deze verhalen in de Bijbel lezen, verhalen die zoveel jaren geleden gebeurd zijn, kunnen we dan nog het gevoel van hun eenzaamheid en de echte moed van deze speciale mensen verbinden?

Niet hun menselijkheid en zichzelf verliezend? Zelfs als de hele wereld zich anders gedraagd? En natuurlijk Abram de Hebreeër, die met dank aan zijn absolute geloof en zijn niet-compromitterende eerlijkheid, Abraham werd – de vader van alle volken.

Deze dagen zijn we midden in de stormen. De wereld zinkt weg in onreinheid, verwarring, de donkere diepten van corruptie en verlies. De moderne wereld is in slavernij die veroorzaakt dat de mensen zichzelf en zijn echte kracht (die van het zijn van zonen van G'd komt) laat vergeten.

Deze dagen, speciaal deze dagen, nu we dichtbij de schepping van een nieuwe aarde en nieuwe hemel zijn, zoals G'd beloofd heeft door zijn profeten, vlak voor de volledige vergeving, ervaren we de diepe duisternis, als een groot licht zal opkomen voor het ochtendgloren.

Ons werk vandaag is te begrijpen dat het repareren van de wereld gedaan zal worden door de Almachtige.

Het schijnt dat mensen niet geslaagd zijn in hun opdracht naar het niveau van de vonken van G'd, en menselijkheid die in het hart van ons allemaal is, op te klimmen. Onze plicht is te beginnen en te eindigen onszelf op één manier te corrigeren zoveel als we kunnen. Om een goede invloed te hebben op ons wezen en onze directe omgeving, ieder van ons, zo goed als we kunnen en niet te pretenderen dat we de hele wereld kunnen repareren. Zelfs in dezedonkere wereld, als de mensen zo ver weg zijn van zichzelf en van hun Schepper, zijn er sommige eerlijke zielen die weigeren om gebonden te zijn of slaaf van een vreemde goden, die zichzelf als goede mens met gezondheid van binnen en van buiten bewaren, terwijl ze heel speciale en unieke creaties zijn die doen wat ze moeten doen in deze wereld: zichzelf zijn!

Het goede nieuws is dat G'd onze harten ziet en zelfs wanneer we ons soms eenzaam voelen met de ontwikkelende gevoelens om ons heen, moeten we gewoon het licht in de lampen omhoogdraaien en leven kiezen! Het vuur zal er zijn zelfs waar geen mensen zijn. We zullen licht brengen waar duisternis is. Veranderingen zijn niet gemakkelijk. Werken aan de binnenkant is een levensreis. We behoeven niet perfect te zijn, maar doen zoveel we kunnen. Het belangrijkste is 'doen'!

We hebben prima leraren die ons de weg laten zien. Verbazingwekkend genoeg,  zijn ze in ons. Alle obstakels op de weg zijn catalisatoren en vuurtorens die ons toestaan niet verlamd te raken of in slaap te vallen, tijdens onze wacht.

Een geheiligd leven van scheppen; laten we onze reacties bekijken en een nieuwe taal leren. Als we op een bepaalde manier reageren, moeten we onzelf leren anders te reageren, met een andere taal.

Het is geen gemakkelijke reis en we moeten niet (zoals hiervoor gezegd) winnen, maar vooruit gaan. Laten we proberen de Noach, Abraham en Mozes in onszelf te vinden, ieder van ons, als hij kiest en niet neerwaarts gedragen te worden met gesloten ogen de winden van de tijd te volgen. We moeten ons herinneren het leven te kiezen! Het is een handeling vanuit de wil. Er is geen ruimte voor passieve reactie, maar om de innerlijke waarheid uit te roepen: JA voor het leven! Verbonden met de profetengeest en roepen naar onze G'd, JA! We kiezen het leven! Deze buitengewonde mensen zullen licht en zegen krijgen in hun levens.

Gisteren begonnen we met de adoptie van twee nieuwe plaatsen: Één is de oudste kibboets in Israël Kibboet Dgania in de Jordaanvallei.

Ik was daar met twee andere charmante dames: Mirale – de gezondheids coordinator en Ora, die de studenten verwelkomde en hen meenam op bezoek bij overlevenden in de Kibboets. De ontmoeting was verbazingwekkend zoals u kunt lezen uit hun indrukken.

Ook in kibboets Dafna (in boven Galilea), ontmoetten overlevenden de studenten van Mayan Baruch. Ze werden geaccepteerd met zegen door Ruti van het gezondheidscentrum. De ontmoeting was zo succesvol dat beide kanten uitkijken naar het volgende bezoek.

Op dezelfde dag werden twee andere ontmoetingen gedaan: in Ginosar en Katzarin. Het was een lange dag, maar een vol met zegen en actie. Meer details volgen later.

Met vriendelijke groet,

Daniel

Beste vrienden,

Deze week was een week van uitdaging voor Daniel en mijzelf. We coördineerden vier bezoeken aan de overlevenden, met vier verschillende groepen, in vier verschillende plaatsen in Gallilea, op dezelfde dag en dezelfde tijd. We hebben nieuwe overlevenden die we gaan bezoeken op twee nieuwe lokaties.

1. In Kibbutz Dganja (aan de zuidkant van de Kineret) en
2. Kibbutz Dafna, (aan de noordgrens van Israel).

Een paar prachtige reacties van onze studenten:

In Dgania

Ran visited Eietshush:

Ik ben Ran uit Maitzar, en ik heb Eietshush bezocht. Zijn verhalen zijn mooi en interessant. Gisteren zijn we naar Dgania geweest.
Eitezshush


Van Eveitar en Maya in Degania (zij hebben Batja bezocht – Batja is dementerende):

Het was voor ons allebei de eerste keer dat we in Kibbutz Dgania kwamen. We hebben Batia ontmoet. Ze is erg charmant, maar het is moeilijk om te communiceren met haar.Batja


Van Aurora, onze nieuwe coördinatirce in Deganja:

Ik heb gesproken met Eietzshush en hij vertelde mij dat de studenten geweldig waren dat hij er erg naar uitzag om ze opnieuw te ontmoeten. Batja vertelde mij dat ze zich niet zo heel veel meer kon herinneren van het bezoek zelf, maar dat ze zich er wel heel erg goed bij voelde en het heerlijk zou vinden als de studenten terug zouden komen.

In Dafna:
Voor Shir en de andere studenten was het hun eerste bezoek aan Dafna met Lora en Lea. Ze vonden de twee nieuwe overlevenden erg aardig. We hebben een start gemaakt met het luisteren naar hun levensverhalen.

Ginosar:
Irit ontmoette Eliram en wij: Tal en Noam ontmoette Zhchy. Ze was erg blij ons te ontmoeten. Ook Eliram was erg blij ons te ontmoeten.

Ariel ontmoette Izik. Izik en Sara, waren erg blij met ons bezoek. Ze zijn uiterst charmant en wij hebben het enorm naar ons zin gehad tijdens dit bezoek.

Ran ontmoette Ruth:
Het was leuk om Ruth te ontmoeten. We hebben haar geholpen met haar tuintje en hebben wat leuke films achtergelaten op haar computer.

Yael ontmoette Moishe:
Moishe is erg charmant en het is gewoon leuk om hem op te zoeken.


Moshe

Katzrin en Rosh Pina:
Ik was onderweg met de studenten in Katzrin, we bezochten Jafim, Shaul, Talja, Etja, en allemaal waren ze erg enthousiast. De connectie tussen de jongeren en de ouderen versterkt de wil van de ouderen om te willen leven. De overlevenden leren de studenten veel. De studenten krijgen veel respect voor de ouderen door middel van deze bezoekjes. Het is 'levensveranderend onderwijs' in de praktijk voor hen.

In Rosh Pina bezochten we Israel en Blanka. Blanka is een wijze dame van 90 jaar oud, maar nog steeds jong van geest en erg goed bij als het om haar verstandelijke inzichten gaat. Ze kent elk klein detail van de wereldhistorie. Het is verbazingwekkend om naar haar te luisteren wanneer ze begint te praten en beetje bij beetje de pagina's van haar levensboek openslaat.

Blanka

Blanka vroeg de studenten wat zij afwisten van de tweede Aliah (De immigratiegolf na de Holocaust). De studenten wisten het niet! En zo begon ze te vertellen. Aan het eind concludeerde ze: "We zullen als natie alleen overleven als we studeren en weten waar onze wortels liggen en bekend zijn met onze eigen historie. Te beginnen met de Tenach, tot de dag van vandaag aan toe.

De studenten werden onderwezen uit de eerste hand! Naderhand gingen we tevreden over dit bezoek terug naar huis.

Shalom Timek

Pardes Chana:

Op woensdagmiddag 16.00 uur, verzamelden we ons, Zvia, twee van vier jongens die met ons mee zouden gaan en de meisjes van Neve Michael, en ikzelf. Gewapend met een stoflaken en harken, klaar om aan het werk te gaan in de tuin van Benyamin, die nogal verwilderd was. We zijn naar Benyamin toegegaan en begonnen zijn tuin onder handen te nemen. Aan het begin leek het een onmogelijk klus, maar we werkten verbeten door om zoveel mogelijk te doen als mogelijk was. Het vuil werd opgeruimd en naast het trekken onkruid moest alle vuilnis opgeruimd worden . De jongens kwamen naar Benyamin toe en omhelsden hem (kijkt u de foto's). Ik ben er zeker van dat dit heel lang niet gebeurd is omdat niemand hem is komen helpen. Kijkt u eens op de foto hoe gelukkig hij is… We werkten een vol uur door en maakten een grote hoop van alle ongewenste kruiden. Maar dit was alleen maar het begin. Er komt nog een vrijwilliger, een tuinman, die de rest van de tuin van Benyamin verder netjes zal maken.. Ik hoop dat het de volgende keer een stuk plezieriger zal zijn om Benyamin op te zoeken. Rachmil wachtte de groep al op, en sprong op van vreugde toen ze kwamen en hij ontdekte dat hij Russisch kon spreken met Eyal en Or. Tijdens dit bezoek hebben we zijn televisie gerepareerd.

De tuin-aktie bij Benyamin

Ortal, haar zus Lieel en Zvia, iedereen is hard aan het werk.Or in actie

Alle onkruid wordt gewied. Vele handen maken licht werk!

En Benyamin is een gelukkig mens!

Or "in de houtgreep"  : )  van een overgelukkige Benyamin

Vanaf Benyamin zijn we vertrokken om Aliza op te zoeken. Chaya wachtte ons op en we troffen haar (ziek) nog in haar ochtendjas aan. Ze bedankte Amutat "Lechaim" voor een klein geldbedrag, wat ze kan gebruiken om een medische kliniek op te zoeken, of andere spulletjes die bij kunnen dragen aan haar herstel. De hele groep verzameld zich weer bij Aliza en Eyal heeft voor ons nog gezongen. We hebben veel plezier met elkaar gehad en uiteindelijk zijn we naar huis gegaan.Aliza

Deze week was Rabbi Shachar niet aanwezig, maar daarintegen was Elizabeth weer wel bij ons, zoals ze zelf graag wilde.

Het volgende dat Benyamin nodig heeft is dat we zijn huis repareren. Er zitten nogal wat scheuren in zijn muur. Voor de winter invalt, moet er naar gekeken gaan worden als het maar enigszins mogelijk is.

Dit is het nieuws voor deze week,
Rivka

Daniel Braun
E-mail: danielxrw@gmail.com
Phone: + 972 54 772 3510
Welcome to our website at: www.lechaimtolife.org

Na de hoogtijdagen

24 oktober 2014,  30 Tishri, 5775

Beste vrienden!

Gezegend zij de Heer, we zijn aan het eind gekomen van de feestdagen en we keren terug naar de routine.

Studenten keren terug naar de onderwijsinstituten en wij naar onze gezegende activiteiten. We zijn in de laatste ronde van de Shoah-generatie terecht gekomen en we hebben de mogelijkheid om meer overlevenden met noden in het Zuiden te bereiken, die hulp nodig hebben en geadopteerd willen worden. We hebben meer donoren nodig die dit project willen ondersteunen en ons helpen om meer overlevenden onder onze vleugels te nemen.

Na 10 jaar van ervaring zien we de vrucht van ons systeem van werken gedurende die jaren. Onze visie is levend, adembenemend en sprankelend:  de jonge generatie verbinden aan de oude.  De harten van de vaders terugbrengen naar hun zonen en de harten van de kinderen naar de vaderen. Het maakt de menselijke verbinding sterker, niet door een computerscherm of telefoongesprekken, maar in levende lijve en middels directe communicatie.

Aan u, onze oude en goede vrienden en degenen die deze mail lezen; herinner u dat dit project meer is dan alleen maar het afleggen van een bezoek aan een overlevende van de shoa. Alle logistiek en alles wat gedaan moet worden, wordt gepland georganiseerd, vol energie en met liefde, wat ons in staat stelt om week na week door te gaan, pakketten samen te stellen en het organiseren van het verplaatsen van de groepen studenten van de ene plaats naar de andere, ze daarbij  aanmoedigend om hun gezegende motivatie hoog te houden.

Het werk vraagt om precisie. Veel kleine details moeten in actie omgezet worden op verschillende plaatsen in Israël Het vraagt coördinatie vooraf met de ouderen en rigoreus doorzetten in een simpel regelmatig schema. Dit moet allemaal gedaan worden met vreugde en motivatie wat niet zo gemakkelijk is in de realiteit waarin we leven: veel economische problemen, waarin zelfs opleidingsinstituten vechten om staande te blijven en te overleven. We moeten opstaan en ons hart openen en in vorm komen en het lied van het leven zingen.

We hebben de wens om door te gaan met dit gezegende project met de juiste energie.

Dank u wel donoren, die zovele jaren achter ons hebben gestaan en nog staan, hand in hand.

Maakt u alstublieft ons werk overal bekend. Wij zullen onze activiteiten trouw blijven uitvoeren.

Daniel

P.s volgende week beginnen we met bezoeken in Degania and Dafna.

Kirjat Shmona:

De eerste ontmoeting van de studenten van Mechina Mayan Baruch en de Shoa overlevenden in Kirjat Shmona was de beste start die we ooit hebben gehad.

Klara en de anderen van de Oekraïnse ghetto groep hadden een cake gebakken en we verzamelden in het nieuwe clubhuis "Bait Cham" (betekend: warm huis), waar we een fantastische avond samen hadden. Met verhalen, zingen en dansen. Vooraf bezochten we Eliahu in zijn huis omdat hij niet met ons mee kon gaan.Eliyahu met de studentenRoman, vertelt zijn verhaal aan de studentenAnatoly met Danielle en AdidIna en Klara, met Adid en Danielle

Rachel en Oz

Groepsfoto van alle Shoa-overlevenden en studenten

Bijna alle acht studenten die ons dit jaar vergezellen hebben een oma of opa die de Shoa en de kampen overleefden. Daarom waren de studenten zo verbonden met ons project. Het was fantastisch! Hier zijn de reacties van de studenten via whats-app na de ontmoeting met de overlevenden:

SHIR:

Vertaald: Ik wil u bedanken uit de grond van mijn hart voor gisteravond. Al mijn vrienden en ik genoten ervan en kwamen met een brede lach op ons gezicht terug.

Ik was heel blij om deze overlevenden te ontmoeten, hun open harten en de warmte waarmee we geaccepteerd werden door hen. We genoten ervan hun vreugde te zien toen ze met ons dansten en ik kijk uit naar ons volgende bezoek

NIMI

Ik was heel opgewonden toen ik me realiseerde hoe blij ze zijn. De overlevenden dansten en lachten met ons.

ELDAR

Timek, het was heel goed, deze eerste keer, al de overlevenden te ontmoeten. We wachten op de volgende ontmoetingen. Een goede week gewenst.


Shalom,

Timek

Beer Sheva:

Afgelopen week bezocht ik Shmuel en Sara. Het gaat goed met ze en ze vertelden me dat ze op het feest van Rosh Hashanna bij hun dochter in Netanya waren, maar ze ervaarden geen connectie en waren blij weer thuis te zijn. Tijdens Sukkot was het moeilijk voor ze om thuis te blijven zonder activiteiten in de Dagcentra. Ze hebben nooit enige echte compensatie ontvangen als overlevenden.

Misschien dat de nieuwe regels hen de rechten geven op wat geld, wat nodig is voor iets anders naast de basis dingen die ze zich kunnen veroorloven. Joh bezoekt hen als vrijwilliger en ze houden van hem als hun zoon. Hij kwam met zijn kleine dochter en zijn vrouw om hen te bezoeken en dat bracht licht op hun gezichten. Hij is ook klusjesman en dat bespaart geld als hij dingen in hun huis repareert als dat nodig is.

Suzan Peretz ontving me met vreugde, het brak haar eenzaamheid. Ik vond haar terwijl ze werkte aan sweaters voor haar zus' achterkleinkinderen die in Netanya wonen. Ze heeft een lang proces achter de rug waarin ze probeerde een appartement in Netanya te krijgen waar haar familie woont, die haar enig respect geven en voor haar kunnen zorgen. Maar ze kan die niet krijgen en zit nu vast op de 3e verdieping met haar pijnlijke benen en kan bijna niet uit huis komen. Een buurman helpt haar en een vrijwilliger, die iedere zaterdag komt. Een andere vrijwilliger is in het buitenland.Suzan in haar keukentje

Suzan is bang om alleen in huis te zijn, speciaal 's avonds en 's nachts en huilt veel. U kunt haar werk op de foto's zien. Ze heeft een airconditioner nodig en heeft een zware zomer achter de rug. Toch is ze heel positief en dankbaar voor de hulp die ze krijgt van ons en waardeert dat heel erg.

Ik sprak Izik over de telefoon. Hij bedankte ons voor de pakketten die hij van ons heeft gekregen en zei dat wij de enigen zijn die hem constant helpen, niemand anders doet dat zo.

Ik heb ook Maya over de telefoon gesproken en zij groette ons ook.

Ik heb Otto Goldman bezocht die eindelijk is teruggekeerd in zijn huis na een tijd van herstel (bij zijn dochter in huis) na een verblijf in het ziekenhuis. Zijn appartement is op de derde verdieping en zijn strijd om uit zijn appartement te komen was zelfs op TV en misschien vanwege de aandacht kan hij geholpen worden. Hij schreef zelfs naar de Minister van Economische zaken Yaïr Lapid, wiens vader bij hem in het ghetto (Hongarije) zat. Hij was zo blij met mijn bezoek en was dankbaar voor de gaven die ik meebracht.

Roza is 100 jaar geworden met Simchat Torah. Ik bracht haar een kleine plant en zij was er heel blij mee. We speelden Rummikub en ze vertelde me dat haar familie kwam om haar verjaardag te vieren

Dat was heel plezierig. Ze is dankbaar voor het feit dat ze nog zo bij is en in staat om alles zelf te doen. Ze is wel eenzaam, maar nergens bang voor.Prachtig breiwerk van Olga uit Beer Sheva


Met vriendelijke groet,
Efrat


Haifa:

De studenten van Mechina Keshet Yehudah genoten van weer een bezoek met de holocaust overlevenden, wonend in Haifa.

Dit keer werden de relaties tussen de helden en studenten gevormd en versterkt toen een aantal van de helden hun diepe en oprechte waardering uitspraken over onze bezoeken.

Mr. Yaakov Valdman, wetend hoeveel uren onze studenten in de Torah-bijbel studeren, gaf twee studenten een Choemash Bereishit (het boek Genesis) om hen te helpen in hun studie. Nodeloos om te zeggen dat ze blij verrast waren en geraakt (zie foto)

Een andere bejaarde man die opgroeide in Lodz (Polen) en de holocaust overleefde en uiteindelijk tankcommandant werd bij de IDF in de zesdaagse oorlog, zei tegen de studenten op het einde van het bezoek dat "Als je mij, een oude man, bezoekt, geef je me leven."

Ook dit liet een stevige indruk achter op de studenten en we kijken allemaal uit naar ons volgende bezoek.

Dat is het voor nu.

Shalom,

R. Asher

Pardes Chana:

We verzamelden om 4 uur 's middags met de meisjes en jongens met Zvia van Neve Michael, rabbi Shachar en mijzelf om onze overlevenden te bezoeken. Onze eerste bezoek brachten we aan Benyamin. Zijn tuin stond vol met wild groeiend onkruid. De jongens begonnen zonder twijfel met de schoonmaak, maar de tijd was te kort. We besloten om volgende week met het juiste gereedschap te komen om een grondige opruim-actie in zijn tuin te houden.Benyamin


U kunt Mina (op de foto) zien die toegewijd voor hem zorgt: schoonmaakt, kookt en zorgt dat het goed met hem gaat. De meisjes gingen met rabbi Shachar en mijzelf naar Chaya, die zich nogal down voelde en nog steeds pijn heeft, maar beslist wilde dat we op bezoek kwamen. Rabbi Shachar bracht zijn gitaar mee en speelde voor haar. Ze lag op bed en liet ons geen foto maken (dit keer). Haar klachten waren een echte les voor de meisjes over wat er gebeurd met een oude vrouw zonder de mogelijkheid om zelfs per taxi naar de medische kliniek te kunnen omdat ze geen 20 shekel in haar portemonnee had.
Rachmill was een beetje ziek vorige week, maar ontving de jongens en Zvia met blijdschap.

Aliza voelde zich ook down een paar weken geleden en brak haar hand en een paar ribben. Maar ze was heel blij met het volle pakket die we haar gaven.

De Boaron's hebben veel gezondheidsproblemen. Rachel loopt  in- en uit het ziekenhuis.

Volgende week zullen we een extra bezoek doen vanwege de vraag die kwam van Elizabeth (het verlegen meisje) om de dag te wijzigen, omdat ze wil kunnen doorgaan met het project, maar de dag niet paste in haar schema. We zijn allemaal trots op zo'n vraag en we hebben de tijden voor haar aangepast.

Veel dank aan jullie allemaal,
Rivka

Jeruzalem:

Miki is de "engel" die komt en al onze overlevenden de coupons brengt, die hen helpt de maand door te komen en helpt met ander onderhoud van hun huizen. Onze vrijwilligers zijn studenten en tot de studie start (in November) gaan de bezoeken niet precies zoals ze het jaar door gaan. Toch mist Bloria geen enkele week en komt om Miralle te bezoeken en ze zijn goede vrienden.
Kalli, zelfs terwijl ze uit Tel Aviv komt, bezoekt haar.
Shoshanne Spitzer kan bijna niet lopen en heeft veel hulp nodig.
Shany kwam gewoonlijk en bezocht haar en hielp heel veel, maar zij is naar Tel Aviv verhuisd en kan niet vaak meer komen. We zullen uitkijken naar een nieuwe vrijwilliger voor haar.
Ety voelt zich goed en helder, ze wacht op een nieuwe vrijwilliger, omdat ze ervan geniet.
Chana voelt zich niet lekker en steunt heel erg op haar hulp (buitenlands werker).
De vrijwilliger die Shoshana bezoekt, heeft kort geleden een hartoperatie ondergaan en is nu aan het herstellen. We wensen haar toe dat ze zo snel mogelijk weer gezond is.
Shaindell was onbereikbaar en we konden haar niet spreken.
Edit gaat ook door veel gezondheidsproblemen en kan ook bijna niet lopen. Ze wacht op de terugkomst van haar vrijwilliger en hoopt weer beter te worden. Ze zijn allemaal blij met onze telefoongesprekken en heel dankbaar voor onze aandacht.

Dit is het nieuws van onze overlevenden en vrijwilligers.

Het allerbeste gewenst.

Rivka

---------------------------------------------------------

 

 

Sukkoth - Feest van vreugde

7 oktober 2014, Tishrei 13, 5575

Beste vrienden!

We zijn Yom Kippur gepasseerd en met G-D's hulp, staan onze namen ingeschreven in het Boek van het Leven.

Overeenkomstig de Joodse kalender, en tijd die ons nog gegeven is als mensen, moeten we ons herrinneren wat het doel van ons leven is. Dat is waarom we de hoogtijdagen en de Shabbat onderhouden: Om te stoppen met datgene waar we elke dag mee bezig zijn en wat onze rol in de wereld is.

Elke hoogtijdag heeft zo z'n diepe betekenis!

Nu, na het vasten, zelfonderzoek en kijken naar onszelf, moeten we de 'veiligheidszone' van ons bestaan achter ons laten. Dat is waarom Hij ons opdraagt een Sukka te bouwen, wat betekend dat we afstand doen van elke vorm van comfort en veiligheid.

Als dat zo is, waarom wordt het Hoogtijfeest Sukkoth (ed. : één van de drie hoogtijfeesten waarin elke man in Israel zich moest laten zien in de tempel met zijn gaven), dan genoemd als een feest om blij te zijn en vreugde te bedrijven?

Elke mitzva (inzetting of opdracht in de Thora), heeft een heilige sleutel, welke ons dichter brengt tot dat wat we (als mens) écht zijn: G-d's creatie; Zijn Maaksel! Zonen en dochters van G-d !!! De vreugde komt doordat het gedeelte van onze meest innerlijke (in het binnenste van onze ziel) overgenomen wordt door die pure heilige vreugde; in de periode van Sukkot. Daar moeten we onszelf corrigeren en zullen we gaan begrijpen hoe hard we onze G-d nodig hebben, en hoe groot ons vertrouwen in Hem, echt is!

Om deze connectie te voelen, moeten we onszelf toestaan om ons "instabiel" te voelen, onzeker, levend met de fundamentele (levens)omstandigheden en de bijbehorende tendensen: 'slingeren van links naar rechts', zodat de enige manier 'om ons anker volledig vast te leggen' het  vertrouwen is in onze Schepper, Hij "Die de controle houdt en omkijkt naar Zijn wereld".

Een andere reden voor deze vreugde is, dat we ons realiseren dat we afhankelijk zijn van de absolute soevereiniteit van de Almachtige! We moeten inderdaad Zijn voornamelijke partner zijn in het leiden van de wereld.

G-d heeft ons naar Zijn beeld en gelijkenis gemaakt en een gedeelte van Zijn redenen om de wereld te maken, lag daarin gelegen dat Hij die wereld aan ons, Zijn zonen en dochters, wilde geven, met het aanbod  om partner te zijn in wat Hij gemaakt had. We hebben dat recht gekregen!

Dit is de reden van onze vreugde, dat samengevat kan worden in één zin: "Het stuurwiel van mijn leven ligt in mijn eigen handen!" Dit betekend dat "ik" (als persoon) volledig verantwoordelijk ben voor mijn eigen keuzes in dit  leven en "ik tegelijkertijd de Hogere Kracht ken en erken, waarmee ik verbonden ben, om de juiste beslissingen te maken".
 
Het is geen simpele reis! Tot nu toe werden de menselijke mogelijkheden in ons leven overwogen door anderen zoals leiders, rabbijnen, predikanten, tirannen en leiders van landen, evenals professoren, artsen en anderen. Nu wordt onsvanuit de hemel opgedragen onszelf "anders" te organiseren! Om te begrijpen dat het noodzakelijk is verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen innerlijk, haar mogelijkheden en de echte dimensie en de ware realiteit.

Maar hoe doen we dat?

Dat is inderdaad een diepe vraag. Het enige ware en directe antwoord is, zonder pretentieus te zijn, is: Ga terug naar de diepste emotie van je ziel, luister naar de "diepe  verlangens" die deel van je leven zijn, sinds je kindertijd. Check de patronen die je tegenhouden je droom na te jagen, herzie ze en kijk naar wat je gebonden houd. Ze zijn je niet langer meer van dienst!

Het vereist moed, eerlijkheid en observatie. Een moment van rust. Ga stapje voor stapje door met het realiseren van je droom.

Een week lang in de Sukkah verblijven, maakt deze observatie mogelijk. Dit is de reden voor deze bovennatuurlijke en wonderlijke vreugde, die ons gegeven wordt door de Almachtige.

Laten we geen genoegen nemen met alle blokkades die we op ons levenspad tegenkomen, maar proberen hoger te reiken, nederig en moedig, en  onszelf aan te zeggen:  "het stuurwiel van (onze eigen beslissingen) ligt in mijn eigen handen!"


Chag  Sameach aan al onze vrienden wereldwijd en in Israel!

 Daniel


Nieuws uit het Noorden:

De eerste bezoek van de studenten van Mechina Kfar Hanassi zijn gebracht: acht studenten, gingen er gisteren met mij mee op ons eerste bezoeken in Katzrin en Rosh Pina.

Het was verbazingwekkend om te zien, met wat voor grote liefde de studenten werden aanvaard door onze Shoa overlevenden. Elke overlevende, nam de gelegenheid om een klein beetje van zijn of haar verhaal te vertellen. Ze waren zo open en deelde de moeilijkste momenten van hun leven, zo openlijk met de studenten. Ze zijn zo hongerig naar de bezoeken om hun leven met hen te delen.

Etja

JafimShaulTaljaBlanka, is een dag voor we haar zouden opzoeken, naar het ziekenhuis gebracht, zodat we niet naar haar toe konden gaan. Bid alstublieft, voor een snel herstel. Ze is meer dan 90  jaar oud. In de zomer heeft ze een succesvolle bypass-operatie gehad, waardoor ze zich beter voelde. Ik weet nog niet wat haar probleem nu is.

De studenten van Mechina Meitzar, bezochten Ginosar. Ze deden dat opnieuw met groot enthousiasme.


Chag Sukot Sameach,
Timek