Enkele gedachten m.b.t. geven december 2016

Waarom geef ik? En aan wie geef ik?

Geld en geven is een bijbels gegeven:al het goud en zilver behoort Hem toe (Haggai 2:9); Al in het begin gaf Abraham van alles de tienden (Gen.14:20) en ook Jacob gaf stipt de tienden (Gen.28:22) Al de tienden van zaad, land, vrucht is van de HERE( Lev.27:30) G’d vraagt ons om te geven. Hij belooft om je te zegenen. Spreuken( 28:27 )Hij belooft dan om de vensters van de hemel te openen en zegen in overvloed over u uit te gieten (Mal.3:10b-12)

Maar moeten we dan altijd geven als mensen ons daarom vragen?

Er zijn heel wat organisaties die zeggen: kijk eens naar die arme, behoeftige mensen…geef! Wie is het die om geld vraagt? En wat gebeurt er met de giften? Ooit werd me duidelijk dat we goede rentmeesters moeten zijn. Dat betekent dus dat we met overleg moeten handelen en dat betekent dat we niet zo maar aan iedereen kunnen geven.

Wat mij altijd helpt is: ben ik bereid om met mijn hart te geven. Om te overleggen met mijn Vader: “is het dit project, deze organisatie waar U wilt dat ik aan geef?” Luisteren naar wat mijn hart me zegt om te doen .

Hoe functioneert deze organisatie waar ik aan wil geven?

Door de tijd heb ik geleerd dat niet iedereen doet wat gezegd wordt. Er zijn vele “machtige” organisaties, met grote gebouwen, veel personeel….en wat gebeurt er concreet als er hulp gevraagd wordt? Hoeveel geld gaat er van te voren al af voordat het bij de mensen komt die het nodig hebben? Hoe presenteert de organisatie zichzelf naar buiten toe?

Helaas gaat er veel niet goed, terwijl mensen van goede wil geven voor de behoeftigen. Juist grote organisaties wordt gemakkelijk veel macht toegeschoven doordat hun rekeningen groeien en daarmee hun status en ego. En wat gebeurt er? Mensen waar geld voor wordt ingezameld, worden afhankelijk gemaakt, ze krijgen soms een pakket of een cheque of kleding. Anderen krijgen als ze voldoen aan de normen, als ze het juiste hebben ingevuld, etc.. Vaak voelen de mensen die het aangaat zich minderwaardig en niet echt gezien/ gehoord. Dit zijn verhalen die Holocaust overlevenden vertellen over het niet ontvangen van hulp van organisaties die zeggen te werken voor hulp aan Holocaust overlevenden en/ of het niet in aanmerking te komen voor geneeskundig hulpmiddel etc.. Ze moeten maanden wachten, of van alles invullen via de computer die ze niet hebben.

Maar oké…er zijn ook velen die voedsel/kleding hebben gekregen….maar is dat wat ze echt vragen? Wat ze echt nodig hebben? L’Chaim to life (hebreeuws voor leven) vindt dat natuurlijk ook belangrijk, maar zeker niet het belangrijkste. Het vervult deze oudere mensen niet echt. Het brood is snel op en de leegte en de eenzaamheid blijft. Dus geven heeft niet enkel met geld te maken.

Wat telt dan nog meer? Wat ze met name nodig hebben is “ander” brood: het brood van de verbinding, van hart tot hart delen; levend brood.

Een belangrijk criterium is dus naast aan wie te geven ook: wat wordt er door de betreffende organisatie gedaan om het beoogde doel in de praktijk om te zetten?

Hoe werken ze?

Maken/houden ze mensen afhankelijk of geven ze hen hun waardigheid terug en een nieuwe kijk op zichzelf en een nieuw doel om voor te leven? Geven we niet ook vaak om ons eigen geweten te sussen en te zeggen tegen onszelf: ik heb gedaan wat ik kan en daarmee uit? Daarom wil ik graag de werkwijze delen van L’Chaimtolife: Allereerst is het niet een organisatie zoals velen: ze hebben geen kantoren, geen grote rekening, niet veel betaald personeel; sommigen krijgen een klein salaris en sommigen onkostenvergoeding maar de meesten doen het vrijwillig. Met andere woorden: het gaat om een klein groepje mensen in Israël die veel doet met het beetje geld dat ze hebben. Het is eigenlijk een “organisme” in plaats van een organisatie. Zowel de donors als de ontvangers hebben een naam; het is hulp van persoon tot persoon. Shoa overlevenden hebben een gezicht en een naam, studenten en het team van helpers hebben een naam. Donors hebben voor ons ook een naam en vaak een gezicht. We zijn een familie. L’Chaim laat graag ook het werk zien aan donoren.

Welkom!

Het is voortdurend in beweging en verwerkt de giften meteen daar waar het het meest nodig is en biedt structureel hulp en niet af en toe of eenmalig. Structureel: één tot twee per week of één keer per twee weken worden de ouderen bezocht. Bovendien helpen ze heel gericht op kleine schaal mensen in tijden van oorlog of rampen. Het helpen bestaat voor een groot deel door de contacten van mens tot mens; van jong tot oud en van oud tot jong. Vanuit de bijbelse boodschap uit Maleachi 4:6 ”En Hij zal het hart van de vaderen tot de kinderen wederbrengen en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome en de aarde met de ban sla.” Het betekent: het tot elkaar brengen van de jongeren tot de ouderen en de ouderen tot de jongeren als een levensvisie en hoop voor het land.

Voor de jongeren betekent het contact met de ouderen o.a.: hen (de jongeren) een andere kijk op het leven te geven: geestelijk alsook praktisch. Jongeren leren beter wie ze zijn en om zo terug te keren tot hun oorsprong en hun Maker:de relatie met G’d. Ze geven zichzelf aan de ouderen en daardoor leren ze wie ze echt zijn, en verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en voor hun naaste.

De ouderen hebben een belangrijk aandeel daarin door de jongeren te leren hoe om te gaan met tegenslagen, hun ervaringen met hen te delen op allerlei gebieden van het leven, door een opa of oma te zijn, door een brug tussen de generaties te slaan. Ze werken genezend voor elkaar. Door te vertellen over hun pijn uit het verleden en hoe ze ermee zijn omgegaan en hoe jongeren hier in hun situatie mee om kunnen gaan.

Het werkt dus levensveranderend naar twee kanten. "Leven brengend." En dat jaar in jaar uit; gestart 11 jaar geleden in Israël geïnspireerd van uit de vraag hoe de Shoa overlevenden te helpen. En de visie groeit steeds verder door in de breedte en in de diepte. Steeds meer jongeren willen hier deel aan hebben en steeds meer ouderen komen los van hun pijnlijke verleden en worden mens in de ware zin van het woord en vertellen het door aan anderen die dan op hun beurt een beroep doen op L’Chaim. Steeds meer ideeën ontstaan en worden met grote vreugde ontvangen onder de deelnemers. Dat is een geven wat meer betekent en meer oplevert dan enkel geld geven en voedsel etc. ontvangen: het leert mensen om zichzelf te geven, om elkaar te verrijken door samen de visie uit te delen dat met name “hart tot hart relaties” rendement opleveren en leven geven en leven voortbrengen. Het is een investering in de toekomst van Israël. Investeren in het volk van G’d. Zijn oogappel. Daar is zegen aan verbonden. En daarbij hoort geld, natuurlijk, want zonder geld kan het niet uitgevoerd worden.

Als u achter deze manier van geven, van helpen staat helpt u dan mee om deze visie uit te dragen tot eer van de Eeuwige de G’d van Avraham, de G’d van Yitzak, de G’d van Yacov. De G’d van Israël en van allen die zich bij Hem aansluiten?


Het rek.nr. voor het zuiden van Nederland : NL48RABO0135964091 tnv Lechaimtolife Meppel

Voor overige gebieden in Nederland: NL46RABO0143461257 tnv Lechaimtolife Meppel

Van harte Zijn shalom toegewenst. Samen in Zijn dienst.
MargoStudenten op bezoek bij hun vaste overlevende "Mosje".Avraham, wonend in kibboets Ginosar.