Afsluitende Chanoeka gebeurtenissen!

6 december 2013,  3 Tewet, 5774

Haifa:

Goedendag vrienden!

Op de zesde Chanoeka-avond gingen acht van onze overlevenden(Haifa) naar het resort hotel van Bait Oren. Carmit (sociaal werker) en ik gingen met hen mee en werden hartelijk ontvangen door de mensen in het hotel. We namen deel aan het aansteken van de kaarsen met de andere gasten van het Hotel. Daarna namen de gastheren ons mee voor een presentatie en tour over de plaats. We realiseerden ons dat deze avond in de  eerst plaats voor holocaust overlevenden was. We verzamelden ons om over de wonderen in ons leven te praten. De discussie opende de mensen en ze vertelden ons hun eigen verhalen en iedereen luisterde gespannen. Daarna werden we aan tafel genodigd om een ruim en smakelijk maaltijd te nuttigen en eindigden zittend in de lobby om thee te drinken.

De overlevenden en de mensen van het hotel voelden dat deze ontmoeting vaker moest gebeuren. Zoals u zich herinnerd heeft stichting "L'ChaimToLife" deze activiteit gestart en een van onze eenzame overlevenden bleek deel te zijn van Rami's familie, de directeur van de HR afdeling in het hotel.
Bezoek aan het hotel

Gezellig even een kopje thee drinken samenSpreken over wonderen

We keerden heel blij en voldaan terug naar huis. Veel dank aan het hotel en de stichting "L'ChaimToLife" die deze ontmoeting mogelijk maakten.

Riki Evron

Pardes Channa:

Op de achtste dag van Chanukah,  ging een groep soldaten (die door een proces van bekering heengaan) bij elkaar om enkele overlevenden te ontmoeten om te luisteren naar de verhalen van de overlevenden.

Ze ontmoette Benyamin, Ruth, Aliza en Rachmil. Daniel ontmoette hen op hun basis een paar dagen voor dit bezoek en liet hen een presentatie zien van L'Chaim to life en wat onze doelen zijn. Hierdoor gingen ze goed voorbereid op pad om hun overlevenden te ontmoeten.  
Je kan de opwinding over dit eerste bezoek van hun gezichten aflezen.

 

Rachmill en AlizaRuth aan het woord voor de jonge soldatenDe hele groep

Ruth ontving haar bezoek. Samen gingen ze op de foto.

Benyamin met zijn bezoekers.

Voor deze soldaten was het de eerste ontmoeting met onze overlevenden en de eerste keer dat zij de levensverhalen van hen hoorden.
Dit zijn de jongens en de meisjes die dichter bij hun bron komen, door studie, zodat ze vol worden van hun Joodse identiteit.

Na de succesvolle bezoeken, hebben we iedereen nog even bij elkaar gehaald om samen wat te drinken en een discussie op gang te brengen over wat ze meegemaakt hebben.  Zonder enige uitzondering was iedereen erg onder de indruk van wat ze meegemaakt hadden. Rachmil zocht me op en zei: "Eindelijk heb ik het gevoel dat ik iets kan toevoegen aan de leefwereld van deze jonge mensen."

---------------------------------------------------------------------

Onderstaand een paar woorden van de dochters van Klara:

" Lieve goede zielen! Ik was zeer onder de indruk van de beelden op de video van Rabbie Shacahr op bezoek bij mijn moeder, spelende op zijn gitaar (Titel van het lied: Return again, return to the land of your soul). Ik merkte op dat mijn moeder de tranen in haar ogen had staan en dat raakte mij diep. U doet een heilig (apart gezet) werk. Het is erg moeilijk om goed uit te drukken hoe kostbaar ik dit werk, wat u doet, vindt.  Dank u wel, vanuit het diepste van mijn hart. Deelt u alstublieft deze woorden met uw toegewijde vrijwilligers".

Lea
 

Dank u wel voor de liefde en de vriendschap die mijn moeder mocht ervaren door uw inzet. U maakte haar gelukkig met ieder bezoek wat u bracht.

Tzipi.
 

We zullen zeker doorgaan met ons werk en alles doen wat mogelijk is voor onze overlevenden.

Met vriendelijke groet en Shabbat Shalom.

Rivka.

(Ed.) Tekst 'Return again'

Return again, return again,
return to the land of your Soul
Return again, return again, 
return to the land of your Soul…

Return to what you are,
return to who you are
return to where you are
Born and reborn again

Return again ....

Closing Chanukah events!

December 6, 2013, Tewet 3, 5774

Haifa:

Shalom friends!

On the sixth candle eve, eight of our survivors (Haifa) , went with us to the resort Hotel of Bait Oren. Me and Carmit (social worker) went with them and were accepted warmly by the people in the hotel. We joined the lightning of candles, with other guests from the Hotel, and then, our hosts, took us for a tour around and presentation about the place. We realized, that this place was at first, for holocaust survivors.

We gathered to speak about the miracles in our lives. The discussion opened up the people and they told us their own story and the excitement was very high. After that we were invited to eat a reach  and tasty meal, and ended up, sitting in the lobby, to drink tea.

The survivors and the people from the hotel felt that this connection must be continued. As you remember, Amutat "Lechaim" has started this, and one of our lonely survivor, turned to be part of  Rami's family, the director of Human Resources in the Hotel.

We returned very happy and satisfy, back home.

Many Thanks, to the Hotel and Amutat "Lechaim" - who made this pleasant connection.

Riki Evron.

 
Pardes Channa:

On the eighth day of Chanukah, a group of soldiers who is going through conversion, came to meet some of our survivors, to listen for their stories as survivors

They met Benyamin, Ruth, Aliza and Rachmil.Daniel met them in their basis few days before and gave them presentation about Amutat "Lechaim " and what it's about. So they came already prepared on whom they are going to meet

You can see the excitement on the faces in the pictures.

For these soldiers, it was the first time of meeting survivors and hears their stories.

These are boys and girls that becoming closer to their sources by studying to get full Jewish identity.

After the successful visits, we gathered for some refreshment, and a discussion of what their impressions.  All of them were very impressed from this special experience. Rachmil came to me and said: "I feel finely, that I can add something for these wonderful youth."

---------------------------------------------------------------------

Here are few warm words from two of Klara's daughters:

" Dear good souls! I was extremely excited to see the pictures and the video with R. Shacahr playing on his Guitar. I noticed that my mother had tears in her eyes and it is so touching. You are doing a holy work. It's hard for me to express my deep appreciation for your work.  Thank you, deep from my heart. Please, pass this word to the active volunteers who are doing this wonderful work".

Lea.  


Thank you for the love and friendship you gave to my mother. For making her so happy each visit.

Tzipi.
 

We will continue our work doing as best as we can.

Best regards and Shabbat Shalom.

Rivka 

 

Vriendelijkheid als een allegory voor het licht van de kandelaar
29 november 2013, Kislev 26, 5774

Vandaag (woensdag) hebben we gevierd dat de de eerste kaars van Chanukah ontstoken werd. Het staat symbool voor onze natie, de wonderlijke wonderen die altijd zijn voorgevallen, door het ingrijpen van de Almachtige.  Het verbazingwekkende effect is, dat het refereert naar de minsten als de overwinnaars, nederig en met gelimiteerde grootte, maar met kwalitatieve standaard. Onze G-d toont ons, dat al zijn we met weinigen die de oorlog van de Almachtige kunnen voeren, onze overwinningen, bovennatuurlijk waren voor het begrip van de menselijke natuur.

We kennen de kracht van het kleine oliekannetje dat acht dagen licht gaf. We weten dat een klein lichtje de duisternis op kan heffen.  Voor mij, mijn vrienden! staan de  kaarsen als onze vrijwilligers, die het hele jaar hun werk doen met passie en gedrevenheid. Het  licht dat zij verspreiden staat voor de menselijke liefde die de duisternis van onze uitgeputte ouderen oplicht, met een genade die de lichamen en de gedachten vervuld.
 
Realiteit is niet simpel vandaag de dag, noch politiek diplomatiek, noch cultureel en spiritueel. Binnen welig tierende chaos en ruig materialisme zijn er jongens en meisjes die naar de afgelegen en verlaten plaatsen in ons land komen, week na week toegewijd, de kaars aansteken van de zielen van de overlevenden door prachtige realisatie. Deze bijeenkomst is een heilige verlichting en verwarming van die verwaarloosde gebieden. Een kleine lach va hoop, van geven luisteren en helpen. Dat is de essentie en glorie van menselijkheid die door vrijwilligers op een uitzonderlijke manier gedaan wordt. Ik zou het een regen van de Heilige Geest willen noemen. Na negen actieve jaren gebeurd het wonder wekelijks. Een kleine organisatie, zonder kantoren, met maar een paar betaalde functies, zonder prachtige web, TV of festivals, gaan onze activiteiten door in de harten van mensen! Accuraat constant werk en volhardend. We ervaren de ziel van de ouderen, hun lichaams pijn, hun ouder worden, eenzaamheid en verval in hulpbehoevendheid. Door loyaal te zijn aan onze visie, met hen te gaan tot het einde en dit te doen met gevoel (grotendeels met overlevenden) en zorg. Probeer u voor te stellen wat voor kracht en licht het hen geeft...

Ik ben trots op ieder van onze vrijwilligers die de visie van L'ChaimTo Life begrijpen. Ik waardeer onze donoren in het buitenland, voornamelijk diegenen die hand in hand met ons gaan en ons niet alleen laten of verlaten wetende dat we een kleine organisatie zijn en elke hulp die ons werk mogelijk maakt.

Ik voel me bevoorrecht en trots om u te kennen, omdat, naast het geven van geld, u voelt, begrijpt en ervaart van de kracht van de spirituele en practische kracht die we in dit project geven. Meer dan alles wil ik de Almachtige danken, de G'd van Israël en het universum, die ons project zegent en voorspoed geeft, licht en gloed. Hier in Israël zing ik: "Am Israel chai vekyam" ("Het volk Israël is levend en bruist").

Daniël Braun.


Pardes Channa:
Onze viering  van Chanoeka startte gisteravond (woensdag) met onze jonge vrijwilligers van Neve Michael (school voor de kinderen met een risico). We namen hen voor een eerste reünie met de andere nieuwe vrijwilligers mee om te luisteren en spreken over hun ervaringen. We staken kaarsen aan en begroetten hen op deze feestdag. Vandaag(donderdag) in de middag, kwamen rabbi Shachar en drie prachtige jonge dames luisteren, spreken en uit de eerste hand horen van verhalen van onze overlevenden. Ze werden warm verwelkomd met samenwerking. Tussen hen was Sivan (dochter van rabbi Shachar). Ze brachten een heleboel
gezelligheid en een brede glimlach (zie foto's) Hier zijn hun indrukken: "Het was zo interessant om te luisteren en hun verhalen te bestuderen. Het geeft ons een hoop vreugde en kracht. We ontmoetten heel speciale en verbazingwekkende overlevenden. Het is heel triest om te realiseren hoe zwaar hun leven nu is. Voor ons was dit een prachtige gelegenheid om hun gezichten op te vrolijken. Dank voor deze heel speciale ervaring die we hier hadden.Sivan, Talia en Achinoam

Ruth met de meisjes


Ruth en Aliza vertelden hun verhaal van hun overlevingstocht. Bij het kloppen op de deur van Rachmil hoorde rabbi Shachar met zijn gitaar een hoop geluid.
Toen hij binnenkwam ontmoette hij meisjes van de hogeschool die ook waren gekomen om Rachmil op te vrolijken. Dus hadden rabbi Shachar met zijn gitaar en de meisjes met hun gezang blije momenten van aansteken van kaarsen en het voelen van de schoonheid van het samenzijn. Al onze overlevenden kregen een  kado voor Chanoeka, verpakt in papier in de vorm van een Sevivon (dreidel) met Soefganiot (donut met jam erin) erbij.

Sivan met AlizaRachmill die de Chanoekakaarsen ontsteekt

Het samen beleven van de vreugde rond ChanoekaSivan, Talia en Achinoam bij BenyaminBenyamin en Achinoam
 
Haifa:
De overlevenden hebben reikhalzend uitgezien naar het bezoek van de jongens die ze al kenden. deze keer hebben ze Tova geholpem om een bank uit haar huis te verwijderen daar waar zij geen mensen kon vinden om dat voor haar te doen. Ze brachten ook een kado voor haar mee, voor Chanoeka hebben haar beter leren kennen. Alle overlevenden van "L'chaim"  hebben een Menorah en kaarsen gekregen voor de vakantiedagen. Ze waren zeer enthousiast toen ze dit kregen voor Chanoeka. De beste wensen voor chanoeka toegewenst en hartelijk bedankt voor lechaim en de goede samenwerking ten gunste van de holocaust overlevenden.

 

Tova uit Haifa met de jongens voor haar huis

Riki Evron


B"H,

Shalom voor u allen!

Wederom weer een goede bezoek aan onze goede vrienden in Haifa. we brachten menorahs en kaarsjes, samen met onze lach en andere extraatjes. Chanoeka is hier en de jongens waren als schijnende lichten die de dag van de overlevenden opvrolijkten.  Elke keer dat we op bezoek gaan leren we iets over ons verleden. Jeremy zei "Het is moeilijk voor mij om te geloven dat mensen andere mensen zo kunnen behandelen." Eli antwoordde vervolgens "het is één ding om iets hierover te lezen of een film hierover te zien, maar het is heel anders wanneer je hierover uit de eerste hand hoort." "Dit maakt mij echt kwaad" een fragment uit de levendige discussie die de jongens na de lunch voerden nadat de bezoeken waren afgerond. aan het einde van de bezoeken concludeerden de jongens dat wat ze deden zeer belangrijk was en dat ze dit nooit zouden vergeten.  

Rikki had een klusje voor de jongens. een bank moest naar beneden worden gebracht van een van de apartementen van de overlevenden. Tova was dankbaar voor deze sterke jonge mannen die zonder al te veel moeite  de zware bank uit haar apartement konden daragen. Ze glom vol trots.  De jongens voelden de dankbaarheid en waren blij dat ze dit konden doen.          
    
Chaim vertelt wederom over zijn bezoeken. Mijn partner en ik verlieten de bus en gingen het gebouw binnen waar onze overlevende woont. na de derde verdieping bereikt te hebben en geklopt te hebben op de deur wachten we met de cadeau's totdat de deur openging. Deze ging ook best snel open en onze overlevende, Ya'akov had een brede glimlach op zijn gezicht. Hij opende de deur en wij presenteerden hem met zijn cadeaus van eten en de menorah. Ya' akov leeft in een respectabel middelgroot apartement. Het is een zeer ruimtelijke woning met een mooi uitzicht op het water van haifa, de haven en de stad tussen zijn huis en het water in. Hij is nog steeds zeer mobiel en haalde wat water voor ons, waar hij op stond dat hij het zou doen. Ya'akov heeft veel gepraat tijdens ons bezoek en noemde dat hij graag films ziet waarin nazi's worden gedood en noemde dat "Inglorious Bastards" een van zijn favoriete films is. dit omdat hitler aan het einde van de film sterft. we hebben gepraat over wat hij die week zou doen, wat neerkwam op niets meer dan naar beit Knesset gaan, tv kijken, lezen en gaan naar diverse afspraken met doctoren. Daarna hebben we gepraat over Chanoeka waarna hij ons een prachtige menora liet zien. Deze was al drie generaties doorgegeven. Ya' akov was niet zeker hoe oud of dat deze was, maar wel ouder dan tachtig jaar.  Voordat we het wisten was het al tijd om te gaan. Hij accepteerde het feit dat we nog langs iemand anders moesten gaan die een

Voordat we het wisten was het al tijd om te gaan. Hij accepteerde het feit dat we nog langs iemand anders moesten gaan die eenzelfde situatie had als hij. Alleenstaand, oud en best heel erg verveeld. We wensten hem het beste, schudde zijn hand en wensten  hem een goede chanoeka, shabbat en week toe waarna we vertrokken. al met al, Ya' akov was vol met energie en we hadden interesante gesprekken. Hij ziet altijd uit naar ons bezoek zoals ook wij weer uitzien naar een bezoek aan hem. 

Nu dan een klein stukje over Chanoekah…    

Zoals je al of  (nog) niet weet gaat Chanoeka over herinwijding. Ik denk persoonlijk dat onze kleine groep zoals chanoeka is. Waarom? Omdat wij acht jonge mannen zijn en elke jonge man is als een Chanoeka kaars, zodat je kan zien voor jezelf hoeveel licht deze jonge mannen kunnen brengen aan de wereld. En dan beginnen ze pas net. Elke jonge man droeg een speciaal licht binnen zichzelf dat naar buiten schijnt de wereld in. Hoeveel jonge mannen kent u die doen wat zij doen? Zij vertegenwoordigen de herinwijding van onze natie, net zoals in de dagen van weleer. Onze groep overlevenden waren onder grote onderdrukking
met weinig tot geen hoop. Toch zien we net als de wonderen van vroeger ook duidelijk het gebeuren van wonderen vandaag, dus als je een menorah aansteekt, joods of niet, of als je er toevallig een ziet, denk er dan aan hoe jij als ondersteuner samen met Daniel en de jongens een groot licht brengt in de wereld. Daarmee zijn we in het proces voor het herinwijden van de grote natie Israel!                                        

Gelukkig chanoeka,
Avraham


Nieuws uit het noorden:

Ginosar:
Elke week bezoeken de studenten van Maitzar de overlevenden in hun huizen.  Ze bouwen goede relaties op en wachten op hen. Ze koesteren deze speciale momenten.  Eden en Sharon bezochten Eliram en Eirit. Ze spraken en lachten samen en probeerden elkaar beter te leren kennen. Kijkt u eens naar de foto's van Zelma en EliRam.

 

EliramZelma                                                                                             
 
Chava,is nu over de 90 jaar oud en wordt zwakker. Een verpleegkundige verpleegt haar 24 uur per dag. Het is jammer dat ze de  studenten niet meer kan ontvangen.  

Kiryat Shmona:
Eliahu genoot erg van zijn bezoek de laatste week. De studenten brengen vreugde en brachten een lacht op zijn gezicht en in  zijn huis.
Ook Neli en Rina genoten van hun bezoek.  Ze vertelden een klein stukje van hun leven aan de studenten.
Tamara is herstellende van een operatie. De wonden aan haar been helen niet en ze heeft veel pijn. Ze heeft haar rolstoel verwisseld voor een rollator. Ze kan nog steeds haar huis niet verlaten.

Katzrin:
Shlomo, is zo gelukkig met de studenten. Het is moeilijk voor hem zijn huis te verlaten. Hij heeft veel speciale verhalen te vertellen. Zijn hart brandt om te vertellen  over wat er gebeurd is in de Shoa.
Talja, was ontzettend gelukkig dat haar zieke lichaam haar toestond de studenten te ontvangen. Ze vertelde haar bezoekers veel en ze hadden veel plezier.
Rosa, was erg ziek en dat wordt steeds erger. We konden haar niet bezoeken. Shaul, houdt van de studenten  die veel interesse hebben in zijn levensverhaal en in hem persoonlijk.


Tiberias:
Fanja's echtgenoot overleed en nu is ze eenzamer dan daarvoor.  Ze houdt er van wanneer ik kom en haar een beetje vreugde en een voedselpakket breng met gezonde producten en een Chanoekakadootje. Ze weet dat ze niet alleen is! Iemand zorgt voor haar! Dat geeft haar de kracht om door te gaan met haar leven.   

Shalom, Timek


Dit is ons rapport voor Chanoeka.

Beste wensen,
Rivka